Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

TERMEN EXTINS: Concurs de granturi pentru încurajarea parteneriatelor între ONG-urile din UTA Găgăuzia și din alte regiuni ale Moldovei

Departamentul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Molodova realizează, în perioada 2017-2019, proiectul “Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”. Scopul proiectului este de a fortifica capacităţile actorilor locali ai societăţii civile din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceştia, la rândul lor, să monitorizeze şi să influenţeze priorităţile de dezvoltare la nivel local şi național. Activităţile planificate în proiect vor contribui şi la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia şi cele din alte regiuni ale ţării. În contextul local, proiectul va contribui la un dialog mai eficient şi o colaborare mai mare între ONG-uri şi Autorităţile Publice din UTAG, precum şi cele de nivel central. Proiectul este realizat de un consorțiu de organizații din care fac parte Fundația Soros-Moldova, Centrul CONTACT, Asociația Piligrim-Demo și este susținut financiar de către Comisia Europeană prin intermediul programului de sporire a măsurilor de încredere și co-finanțat de către Fundația Soros-Moldova.

În scopul încurajării colaborării între ONG-urile din UTA Găgăuzia și Rețelele Naționale de ONG-uri, dar și pentru a susține efortul acestora de a contribui la o bună guvernare în UTA Găgăuzia și în Republica Moldova în general, Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova lansează un concurs de propuneri de proiecte.

Scopul acestui concurs de granturi este de a încuraja parteneriatele dintre ONG-urile din UTA Găgăuzia și Rețelele Naționale de ONG-uri. Proiectele implementate în parteneriat vor fi orientate spre încurajarea participării, implicarea cetățenilor în procesele de luare a deciziilor, și contribuie la responsabilizarea autorităților publice, în special la nivelul UTA Găgăuzia. Propunerile de proiecte prezentate la concurs urmează să includă activități orientate spre transferul de bune practici, și creșterea parteneriatelor regionale și naționale, dar și să demonstreze modalitățile de atingere a impactului așteptat și a durabilității post-finanțare. Este încurajată includerea în propunerile de proiecte a unei componente privind elaborarea de politici și a unor acțiuni de advocacy.

Organizațiile din UTAG proiectele cărora vor fi selectate vor beneficia de un program de instruire și consultanță în domeniul dezvoltării instituționale.

Durata unui proiect va fi de până la 12 luni.
Bugetul estimativ pentru finanțarea unui proiect, de regulă, nu va depăși 20 000 EUR.

Termen limită extins, până la 24 noiembrie, ora 17.00.

Vor fi finanțate proiecte orientate spre:

  1. Monitorizarea activității autorităților publice locale și ale autonomiei. Exemple de activități eligibile pentru a fi susținute includ, dar nu se limitează la: monitorizarea activităților Primăriei, Comitetului Executiv sau Adunării Populare, a integrității funcționarilor, a procesului bugetar, monitorizarea achizițiilor publice, a eficienței managementului instituțiilor de stat din orice domeniu etc.
  2. Activități ce au potențialul de a mobiliza cetățenii prin abordarea unor subiecte de importanță pentru comunitățile locale, care în același timp generează și o cerere sporită de transparență și integritate a oficialilor pentru responsabilizarea acestora. De asemenea, încurajarea mecanismele de participare în activități comunitare și dezbateri publice, de soluționare a problemelor comunitare (inclusiv la nivel local) precum și advocacy pentru promovarea soluțiilor propuse.
  3. Transferul de bune practici: Proiectele ce vor asigura transferul de bune practici realizate la nivel național sau regional. Beneficiarii de grant vor replica practicile anterioare și le vor aplica în UTA Găgăuzia. 

Mai multe detalii despre concursul de granturi, precum și documentele necesare dosarului de participare, găsiți pe pagina proiectului CivicGagauzia.md.

Kонкурс грантов для поощрения партнерства между НПО АТО Гэгэузии и других регионов Mолдовы

Департамент эффективного государственного управления Фонда Сорос-Молдова проводит в период 2017-2019 проект “Развитие гражданского общества АТО Гагаузия”. Целью проекта является укрепление потенциала местных субъектов гражданского общества Автономного территориального образования Гагаузия (АТО), чтобы они, в свою очередь, контролировали и влияли на приоритеты развития на местном и национальном уровне. Мероприятия, запланированные в проекте, будут способствовать установлению прочных партнерских связей между НПО Гагаузии и других регионов страны. В локальном контексте, проект будет способствовать более эффективному диалогу и более тесному сотрудничеству между НПО и органами государственной власти АТО Гагаузия, а также органами центрального уровня. Проект реализуется консорциумом организаций, в который входят Фонд Сорос-Молдова, Центр CONTACT, Ассоциация Пилигрим-Демо, при финансовой поддержке Европейской комиссии в рамках программы по повышению мер доверия и со-финансируется Фондом Сорос-Молдова.

В целях поощрения сотрудничества между НПО Гагаузии и национальными сетями НПО, а также для поддержки их усилий по содействию эффективному управлению в АТО Гагаузия и Республике Молдова в целом Департамент эффективного государственного управления Фонда Сорос-Молдова запускает конкурс проектных предложений. Целью этого грантового конкурса является поощрение партнерства между НПО АТО Гагаузия и национальными сетями НПО. Проекты, осуществляемые в рамках партнерства, будут направлены на поощрение участия, вовлечения граждан в процессы принятия решений и содействие ответственности государственных органов, особенно на уровне АТО Гагаузия. Проектные предложения, представленные на конкурс, должны включать в себя мероприятия, направленные на передачу положительного опыта расширение региональных и национальных партнерств, а также продемонстрировать пути достижения ожидаемого эффекта и устойчивость после прекращения финансирования. Рекомендуется включать в проектные предложения компоненты по разработке политики и пропагандистским действиям.

Организации АТО Гагаузия, чьи проекты будут отобраны, смогут воспользоваться программой обучения и консалтинга в области институционального развития.

Продолжительность проекта составит до 12 месяцев.
Предполагаемый бюджет на финансирование одного проекта, как правило, не будет превышать 20 тыс. ЕВРО.

Крайний срок подачи документов - 24 ноября 2017 года, 17:00.

В рамках этого конкурса грантов будут приниматься предложения проектов в рамках приоритетов финансирования Департамента эффективного государственного управления.

Будут профинансированы проекты, направленные на:

  1. Мониторинг деятельности местных органов власти и автономии. Примеры приемлемых видов деятельности для поддержки включают, но не ограничиваются следующим: мониторинг деятельности мэрии, исполнительного комитета или Народного собрания, добросовестности служащих, бюджетного процесса, мониторинг государственных закупок, эффективности управления государственных учреждений, в любой области и др.
  2. Мероприятия, которые могут мобилизовать граждан путем рассмотрения отдельных вопросов, имеющих важное значение для местных общин, что в то же время порождает повышенный спрос на прозрачность и добросовестность чиновников для повышения их ответственности.Также поощряют механизмы участия в общественных мероприятиях и публичных дебатах, решения проблем сообщества (в том числе на местном уровне), а также пропагандистской деятельности для продвижения предложенных решений.
  3. Передача передового опыта: проекты, которые обеспечат передачу передового опыта на национальном или региональном уровне. Получатели гранта будут повторять предыдущие практики и применять их в АТО Гагаузия.

Подробнее на CivicGagauzia.md.