Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Temen Extins: Selectarea unei companii sociologice

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă un concurs privind selectarea unei companii sociologice care urmează să realizeze cercetarea cu tematica „Percepția populației asupra libertății religioase și asupra relației dintre cultele religioase și autoritățile publice”. Cercetarea va fi efectuată în baza metodologiei şi instrumentarului elaborat de experţii internaţionali și va fi compusă dintr-un sondaj de opinie la nivel național și un număr de interviuri individuale și de grup, conform specificațiilor detaliate în continuare.

Cercetarea se va axa pe următoarele teme:

 • Religiozitate și practică religioasă, religiozitate și implicare în activități cu caracter religios;
 • Percepțiile și atitudinile populației despre grupurile minoritare, inclusiv religioase;
 • Percepții despre lideri și instituții, inclusiv religioase;
 • Percepțiile și atitudinile populației despre problematica drepturilor fundamentale, inclusiv prin prisma potențialului conflict cu credințele religioase;
 • Valori ale respondenților;
 • Elemente de consum media;

 La elaborarea ofertei se va ţine cont de faptul că studiul va fi realizat atât prin utilizarea metodelor cantitative cât şi prin cele calitative.

Obligaţiile şi responsabilităţile Companiei:

 • Va colabora cu reprezentanţii Fundaţiei şi experţii internaţionali care au fost selectaţi pentru a realiza prezenta cercetare (notă: limba de comunicare cu experţii internaţionali va fi româna);
 • Va realiza sondajul de opinie, focus-grupurile şi interviurile, în conformitate cerinţele descrise mai sus;
 • Va elabora şi discuta cu reprezentanţii Fundaţiei cadrul şi eșantionul, conform reperelor prezentate mai sus;
 • Va elabora conţinutul fişei de sortare (screening card) şi chestionarul pentru sondaj (instrumentul de cercetare) in strânsă consultare cu experţii internaţionali angajaţi de Fundaţie;
 • Va participa la şedinţele de lucru cu experţii internaţionali şi reprezentanţii Fundaţiei;
 • Va traduce instrumentul de cercetare în limba rusă;
 • Va testa instrumentul de cercetare şi va discuta rezultatele testării cu experţii angajaţi de Fundaţie şi reprezentanţii Programului de Drept;
 • Va coordona în prealabil cu reprezentanţii Fundaţiei modul, perioada şi realizarea colectării de date propriu zisă;
 • Compania va garanta că modalitatea de colectare a datelor va asigura calitatea, integritatea şi fezabilitatea acestora. Compania va stabili şi comunica Fundaţiei mecanismele de asigurare a calităţii în conformitate cu care 5% din totalul răspunsurilor vor fi verificate/controlate în mod aleatoriu;
 • Compania va prezenta datele colectate pe suport electronic, în formatul convenit în prealabil cu reprezentanţii FSM;
 • Compania va elabora un raport succint în care va prezenta metodologia studiului și alte detalii relevante convenite în prealabil cu FSM.
 • Compania va menține confidențialitatea datelor referitoare la metodologie, chestionare, rezultatele cercetării care for face obiectul drepturilor de autor al FSM.

 Termenul de executare: iulie – august 2016.

 Calificarea şi experienţa necesară pentru executarea contractului:

 • Cel puţin 5 ani de experienţă în efectuarea cercetărilor sociologice la nivel naţional şi regional;
 • Experienţă anterioară în efectuarea cercetărilor în domeniul drepturilor omului va constitui un avantaj;
 • Experienţă anterioară de analiză statistică a datelor colectate şi de elaborare a rapoartelor;
 • Experţi de calificare înaltă cu experienţă vastă în organizarea cercetărilor sociologice (CV-urile vor fi incluse ca parte componentă a ofertei);
 • Reţea dezvoltată de intervievatori calificaţi care acoperă întreaga ţară (intervievatorii vor fi instruiţi în ceea ce priveşte obiectul cercetării – incidenţa şi reacţia la probleme ce țin de libertatea religioasă);
 • Abilităţi demonstrate sau aptitudini de a administra un contract cu donatorii, inclusiv sistem contabil adecvat, abilităţi de a opera în limitele unui buget şi de a asigura performanţe de calitate.
 • Abilităţi de comunicare şi aptitudini de relaţionare interpersonale necesare pentru a colabora cu reprezentanţii administraţiei publice locale, prestatori de servicii şi beneficiari.

 Condiţiile de participare: în vederea participării la concurs companiile sociologice urmează să prezinte ofertele tehnice şi financiare.

 

Oferta tehnică va fi prezentată în limba română va include:

 • Metodologia de eşantionare elaborată în baza cerinţelor metodologice menţionate mai sus;
 • Lista localităţilor unde va fi efectuată cercetarea şi numărul de persoane intervievate în fiecare localitate;
 • Descrierea detaliată a metodologiei aplicate la etapa de pilotare a chestionarelor;
 • Descrierea reţelei de intervievatori şi a modulului cum vor fi instruiți înainte de cercetare;
 • Descrierea metodelor de procesare a datelor;
 • Planul de lucru cu indicarea rezultatelor aşteptate la fiecare etapă şi a persoanei responsabile pentru supervizarea activităţii;
 • Lista cercetărilor sociologice efectuate în ultimii 5 ani, la nivel naţional sau regional cu descrierea scurtă a obiectivelor lor;
 • CV-urile experţilor calificaţi care vor fi implicaţi în pregătirea, colectarea, monitorizarea procesului de cercetare şi analiza datelor colectate.

Oferta financiară: bugetul cercetării în USD inclusiv TVA (plata va fi efectuată în MDL la cursul BNM din ziua transferului). Oferta financiară va include toate cheltuielile aferente acestui serviciu, inclusiv cheltuielile de comunicare, transport etc. Pe documentul cu oferta financiară va fi inclusă data, semnătura şi ştampila companiei.

 

Criteriile de evaluare a ofertelor tehnice:

 • Experienţa demonstrată, în baza calificărilor expuse mai sus (25 puncte)
 • Descrierea clară a metodologiei de lucru şi fezabilitatea planului de acţiuni (45 puncte)

Punctajul evaluării (maximum 100 de puncte) av reprezenta o cumulare a punctajului obţinut de oferta tehnică (maximum 70 puncte) şi oferta financiară (maximum 30 puncte).


Termenul limită de prezentare a dosarului: 30 iunie, ora 12.00

 

Ofertele vor fi prezentate în format tipărit. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum şi oferta financiară. Ofertele tehnică şi financiară se vor prezenta în două plicuri sigilate separate.

Pe ofertă/plic se va include următoarea informaţie: 

Pentru: Directoarea financiară. Elena Vacarciuc

De la: Numele ofertantului, adresa şi datele de contact, inclusiv telefonul mobil

Data prezentării ofertei

Denumirea Programului şi a concursului: Programul de Drept, Concurs pentru selectarea unei companii sociologice.

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară nr.32.

 

Ofertele tehnice vor fi deschise la data de 30 iunie, ora 15.00, la sediul Fundaţiei.

Pentru informaţii suplimentare tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Natalia Camburian – coordonatoarea de program, Programul de Drept: ncamburian@soros.md

 

Mai multe detalii despre condiţiile de participare la concurs sunt disponibile în Termenii de Referinţă.