Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs pentru selectarea unei companii în vederea elaborării și dezvoltării platformei online „Biblioteca Jurnalistului”

Cadru general
Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova are misiunea să contribuie la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazată pe valorile democratice prin organizarea, sprijinirea şi finanţarea activităţilor menite să încurajeze dezvoltarea presei independente, accesul la informaţie, perfecţionarea învăţământului specializat, monitorizarea activităţii instituţiilor audiovizualului, îmbunătăţirea cadrului juridic de reglementare a activităţii presei şi pe alte aspecte importante pentru crearea unui mediu favorabil de informare adecvată a cetăţenilor ţării.

Strategie: Strategia Fundației Soros-Moldova în domeniul mass-media are în centrul atenției, pe parcursul anilor 2014-2017, promovarea independenței și pluralismului presei ca factori-cheie pentru consolidarea democrației.

Obiectiv: Sprijinirea profesionalismului prin crearea unei biblioteci on-line a jurnalistului (bază de date/arhivă on-line).

Scop: În cooperare cu ONG-uri din domeniu, jurnaliști, instituții mediatice, comunitatea academică etc. să fie creată biblioteca on-line care să devină un instrument în serviciul jurnaliștilor și a cetățenilor de căutare digitală, documentare și analiză a modului în care temele prioritare sociale, economice, politice etc. sunt abordate în mass-media din Moldova. Totodată, biblioteca urmează să ofere jurnaliștilor suport suficient pentru creștere profesională, în scopul exercitării adecvate a meseriei. În bibliotecă vor fi depozitate conținuturi utile jurnaliștilor în format text, imagine, audio, video, multimedia, după o verificare prealabilă a acestora. Biblioteca on-line va fi maximal accesibilă jurnaliștilor și le va facilita, mai ales, etapa documentării. Biblioteca va cuprinde tot de ce are nevoie un jurnalist – de la manual și până la liste cu experți în diferite domenii de activitate.

Condiţiile de desfăşurarea a concursului public pentru elaborarea şi dezvoltării platformei online „Biblioteca Jurnalistului”

Obiectul concursului:

Pentru atingerea obiectivelor proiectului, Programul Mass-Media anunţă un concurs public pentru selectarea unei companii specializate care va elabora şi dezvolta platforma online a „Bibliotecii Jurnalistului”.

Documentele care stau la baza elaborării platformei online

Pagina web (în continuare platformă online) trebuie să fie elaborată luând în consideraţie următoarele documente de referinţă:

 • Caietul de sarcini
 • ANEXA la caietul de sarcini: Cerinţe conceptuale, funcţionale şi tehnice detaliate ale platformei online a „Bibliotecii Jurnalistului”
 • Termenele de implementare şi condițiile de participare expuse în prezentul anunț

Condiţiile de depunere a dosarelor şi anunţarea rezultatelor

Data limită a depunerii documentelor pentru participare în concurs: 25 iulie 2014, ora 16.00.

Deschiderea plicurilor cu ofertele tehnice – 25 iulie 2014, ora 16.00.

Anunţarea rezultatelor concursului: prima jumătate a lunii septembrie 2014

Participarea la concurs

Pot participa la concurs persoanele juridice, care vor prezenta ofertele tehnice și financiare în conformitate cu documentele enumerate în p. 1-3 ale prezentului anunţ. La concurs vor fi admise doar dosarele complete care conţin documentele obligatorii, specificate mai sus.

Dosarul de participare

1. Oferta tehnică:
1.1. Documente de ordin formal

 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Copia certificatului de atribuire a codului fiscal;
 • Copia certificatului de atribuire TVA;
 • Ultimul raport financiar;
 • Certificat despre lista sau existenţa restanţelor faţă de Bugetul de Stat;
 • Copia licenţei pentru genul de activitate necesar pentru executarea ofertei;

1.2. Documente aferente activității profesionale

 • Portofoliu cu exemple de lucrări de complexitate similară realizate de ofertant;
 • Scrisori de recomandare din partea clienților referitor la colaborările avute în domeniul dezvoltării web sau a creării identităților vizuale (în cazul disponibilității);
 • CV-urile angajaților companiei în care sunt specificate calitățile, responsabilitățile și alte informații care confirmă gradul de profesionalism al resurselor umane implicate în realizarea serviciilor anunţate pentru realizarea acestui proiect.

1.3. Documente de explicare a viziunii și modului de implementare:

 • Descrierea tehnică de implementare a platforme.
 • Descrierea componentelor/resurselor hard/soft-urilor necesare pentru asigurarea lansării soluţiei propuse.
 • Descrierea etapelor în care va fi derulat proiectul şi a responsabilităţilor părţilor în cadrul fiecărei etape;
 • Viziunea proprie asupra unei eventuale ajustări a structurii bibliotecii on-line
 • Informații privind condițiile de menţinere a platformei online pe perioada de garanţie, până la 3 luni după lansare (de exemplu, numărul ore de lucrări de programare, numărul ore de suport și instruire, alte servicii).

Notă: Nu sunt necesare la momentul depunerii dosarului următoarele documente: set documentație de lucru a platformei (descriere generală; ghidul utilizatorului, ghidul administratorului). Competitorul trebuie să confirme că aceste documente vor fi elaborate odată cu dezvoltarea platformei, înainte de semnarea actului de dare-primire a lucrărilor.

2. Oferta financiară

2.1. Oferta financiară se va constitui din următoarele secțiuni:

 • Servicii elaborare a denumirii platformei
 • Servicii creare logo
 • Servicii elaborare brandbook
 • Design și dezvoltare a platformei online
 • Costul orientativ de mentenanță a platformei post garanție (12 luni, până la 20 ore lunar)

2.2. Fundaţia îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs ofertele financiare care depăşesc bugetul disponibil în Programul Mass-Media pentru realizarea acestui proiect.

2.3. Prețul ofertei poate fi indicat in lei moldovenești, euro sau dolari SUA. Prețul ofertei va include toate costurile aferente executării serviciului/lor (valoare brută), iar suma TVA va fi menționată separat, în cazul în care se aplică. Plata contractului care va fi încheiat cu compania câştigătoare se va efectua în lei moldoveneşti, la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Naţională a Moldovei din ziua efectuării transferului.

Dosarele de participare vor fi perfectate în limba română. Vor constitui avantaj pentru participanții la concurs, dacă dosarele acestora vor include dovada unei experiențe anterioare similare.

Depunere dosare

Oferta tehnică și oferta financiară vor fi depuse într-un plic sigilat și semnat la sediul Fundației Soros-Moldova, str. Bulgară 32, cu mențiunea „Elaborare Biblioteca on-line”, în atenția Dnei Elena Vacarciuc, Director Financiar.

Fundaţia nu garantează confidenţialitatea dosarelor cu oferte tehnice şi financiare plasate în acelaşi plic sau plicuri nesigilate.

Perioada de depunere a dosarelor: termenul limită de depunere a dosarului – 25 iulie 2014, ora 16.00. Dosarele depuse după termenul limită vor fi automat descalificate.

Specificări

 • Evaluare oferte. Dosarele vor fi evaluate de o comisie de experţi independenţi formată ad-hoc de Fundaţie, precum și de comisia de achiziţii a Fundaţiei Soros-Moldova.
 • Oferta câştigătoare. Ponderea ofertei tehnice în punctajul total va reprezenta 80%; a ofertei financiare – 20%.
 • Termen realizare: Cel mult 3 luni din ziua încheierii contractului cu Fundaţia şi transferării 50% din suma  contractuală în avans.

Pentru informații suplimentare, contactați: Victoria Miron, Director Program Mass-Media, tel: 022 270031, e-mail: vmiron@soros.md.