Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de burse pentru elaborarea studiilor în domeniul politicilor educaționale

CONCURS
de burse individuale pentru elaborarea de studii
în domeniul politicilor educaționale

Fundația Soros Moldova, cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, anunță un Concurs de burse individuale pentru elaborarea unor studii în domeniul politicilor educaționale pentru tineri cercetători, preocupați de tematica educațională. Prin această inițiativă se dorește a contribui la creșterea capacităților în sectorul educațional și a calității analizelor realizate în domeniul politicilor educaționale.

Scopul concursului:
Sporirea accesului la un învățământ general de calitate prin modernizarea politicilor educaționale în baza lecțiilor învățate pe parcursul ultimilor ani, în special în situația de criză sanitară, orientarea acestora spre extinderea echității, accesului și incluziunii și îmbunătățirii rezultatelor învățării. Tinerii cercetători vor fi încurajați să dezvolte abordări interdisciplinare în analiza și monitorizarea politicilor educaționale și să identifice noi oportunități de racordare a învățământului general la schimbările din societatea moldovenească și evoluțiile internaționale.

Context:
Lecțiile învățate pe parcursul ultimului deceniu în procesul de reformare a învățământului general relevă faptul că politicile educaționale din Republica Moldova necesită o orientate într-o măsură mult mai mare spre obținerea unor rezultate ce ar fi relevante pentru beneficiarii direcți și indirecți ai educației, în special al celora de creștere a competențelor absolvenților învățământului primar, gimnazial și liceal. Necesitatea unei astfel de orientări devine și mai stringentă în condițiile în care criza sanitară a scos în evidență mai multe imperfecțiuni ale sistemului educațional, în special cele legate de implementarea insuficientă a noilor tehnologii informaționale atât în procesul de predare-învățare-evaluare, cât și în managementul educațional; axarea nejustificată a politicilor educaționale curente mai mult pe procese și mai puțin pe rezultate; manifestarea unor inconsecvențe în promovarea documentelor de politici adoptate anterior; prevalarea unor decizii dictate de moment asupra viziunilor strategice de perspectivă; prevalența politicului în detrimentul profesionalismului etc. Faptul că unele din aceste lacune au un caracter sistemic, iar criza sanitară doar le-a scos în evidență, este confirmat și de rezultatele evaluărilor naționale și internaționale (PISA), de datele statistice, în special cele ce caracterizează accesul, incluziunea, echitatea și asigurarea cu cadre didactice și manageriale calificate.

Obiectivele urmărite:
• Elaborarea de studii de politici educaționale ce au drept scop fundamentarea politicilor educaționale pe dovezi și date relevante.
• Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile active în domeniul educației și ale instituțiilor academice în efectuarea studiilor de politici educaționale bazate pe dovezi.
• Mobilizarea opiniei publice în favoarea instituirii unor mecanisme obiective și relevante de evaluare a rezultatelor învățării, a performanțelor demonstrate de instituțiile de învățământ și de întregul sistem educațional.
• Atragerea tinerilor cercetători în elaborarea și monitorizarea politicilor educaționale.
• Sporirea gradului de conștientizare a actorilor educaționali și a beneficiarilor direcți și indirecți ai educației despre necesitatea luării unor decizii argumentate, bazate pe dovezi și date relevante.

Tematica recomandată a studiilor de politici:
1. Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice: lecțiile învățate
2. Formarea inițială și continuă a cadrelor de conducere: lecțiile învățate
3. Incluziunea digitală în condiții de izolare sanitară
4. Alternative în organizarea educației la distanță în condiții de izolare sanitară
5. Diminuarea inegalităților în asigurarea accesului universal la o educație de calitate pe timp de criză sanitară
6. Răspunsul sistemului educațional la pandemie
7. Strategii de implicare a ONG-urilor și a comunităților în susținerea școlilor pe timp de pandemie
8. Creșterea rezilienței sistemului educațional la crize sistemice
Candidații pot propune și alte teme de actualitate.

Organizarea concursului:
• Bursa va fi oferită pe o perioadă de 8 luni (decembrie 2020 – august 2021) şi constituie suma de 2,000 dolari SUA fiecare, achitată în două tranșe.

• Sunt eligibili cetățenii Republicii Moldova, care activează în organizațiile societății civile din sectorul educației și think tank-urile/centrele analitice specializate în politici publice. De asemenea, la concurs pot participa şi cetățenii Republicii Moldova care-și fac studiile de doctorat (în țară sau peste hotare) sau activează la o instituție de cercetare din Europa, fiind preocupați de cercetarea politicilor educaționale din Republica Moldova.

• Sunt încurajate să participe persoanele care demonstrează abilități de cercetare și/sau sunt implicate în desfășurarea activităților de cercetare (academice sau sociologice) în domeniul politicilor publice.

• În perioada decembrie 2020 - august 2021 fiecare dintre persoanele selectate va elabora câte un studiu de politici educaționale, dedicat unui aspect relevant din domeniul învățământului general. Studiile pot include analize comparate, bazate pe experiența țărilor cu un parcurs istoric similar celui al Republicii Moldova.

• Fiecare dintre participanții la concurs va propune tematica şi Planul desfășurat al studiului (max. 1.500 cuvinte) pe care intenționează să-l elaboreze. Planul va include următoarele componente: a) justificarea/ argumentarea actualității tematicii propuse; b) scopul și obiectivele studiului; c) metodologia studiului; d) etapele de elaborare a studiului (planul calendaristic); e) sursele preconizate de informare.

• Metodologia studiului va fi bazată pe analize profunde și cuprinzătoare ale documentelor de politici educaționale, aprobate de autorități de la intrarea în vigoare a Codului Educației, și ale rezultatelor implementării acestora, a datelor statistice și a studiilor sociologice relevante, a rezultatelor elevilor demonstrate în cadrul evaluărilor naționale și internaționale. Metodologia propusă de candidați trebuie să fie orientată spre identificarea cauzelor problemelor din învățământul general și elaborarea de recomandări de politici educaționale.

• Pe durata elaborării studiului bursierii vor fi consultați de experți naționali în domeniu.

Cerințe față de studiile de politici:
• Termenul de prezentare a studiilor elaborate: 1 septembrie 2021.
• Volumul unui studiu: 50-70 mii de caractere, fără spații şi anexe.

Dreptul de autor asupra studiilor elaborate aparține în egală măsură autorilor şi Fundației Soros Moldova. Autorii oferă Fundației Soros Moldova dreptul de a edita şi difuza studiile fără niciun fel de restricții. Beneficiarii de burse vor prezenta studiile elaborate în cadrul unei mese rotunde/unui eveniment public, care va fi organizat de Fundația Soros Moldova în colaborare cu Programul Educațional al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă în octombrie 2021.

Cei interesați sunt invitați să prezinte următoarea informație: CV-ul, lista publicațiilor, două publicații (copiile publicațiilor sau link-ul de accesare online) relevante tematicii concursului și planul viitorului studiu, până-n data de 16 noiembrie a.c., ora 14.00, expediindu-le în format electronic cu specificarea subiectului: „Concurs studii de politici educaționale”, în adresa Directorului Proiectului de Sprijinire a Educației, Ana Corețchi: acoretchi@soros.md. Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.