Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Achizițiile Publice în Moldova: probleme și soluții

Conform datelor publicate de Agenția Achizițiilor Publice, volumul achizițiilor publice în Republica Moldova constituie circa 9% din PIB, sau aproximativ 24% din Bugetul Public Național pentru anul 2013. În această ordine de idei, Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP, cu susținerea Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare, a lansat studiul „Achizițiile Publice în Republica Moldova: probleme și soluții”, care fost elaborat în baza a circa 60 rapoarte de audit ale Curții de Conturi din perioada 2011-2013, dările de seamă a autorităților contractante pe achiziții și contestațiile prezentate de către Agenția Achizițiilor Publice.

Deși, în ultima perioadă au fost înregistrate anumite progrese în îmbunătățirea procedurilor de achiziții și în sporirea transparenței acestora, achizițiile publice rămân a fi un domeniu cu mari riscuri de pierderi. Principalele constrângeri constatate în procesul de achiziții în Moldova sunt legate de:

  • Capacitățile insuficiente a membrilor grupului de lucru în planificarea adecvată a achizițiilor și elaborarea documentelor;
  • Insuficiența controlului intern în cadrul Autorităților Contractante și monitorizării din partea Agenției Achiziții Publice asupra procesului de achiziții publice;
  • Transparența joasă la toate etapele de achiziții, în special la etapa de executarea a contractelor;
  • Monitorizarea și evaluarea slabă a achizițiilor de către autoritățile contractante, din partea executorilor primari de buget și a organelor ierarhic superioare.

Nivelul înalt de corupție, inclusiv și în justiție, nivelul scăzut de control și capacitatea insuficientă pe diferite dimensiuni ale achizițiilor publice în cazul autorităților coroborate cu un mediu de afaceri netransparent sunt condițiile perfecte pentru aplicarea celor mai efective scheme frauduloase în detrimentul interesului public. În Republica Moldova există un risc major privind aplicarea aproape a tuturor schemelor de aranjare, coluziune și fraudare a achizițiilor. Există o multitudine de evidențe că astfel de scheme de aranjare/fraudare ca: (1) semnarea multiplelor acorduri adiționale la contracte cu același furnizor, (2) divizarea achizițiilor, (3) aplicarea nejustificată a achizițiilor dintr-o singură sursă, sunt pe larg utilizate. De asemenea, agenții economici aplică schemele de coliziune prin: (1) utilizarea ofertelor complementare, (2) rotația ofertelor, sau (3) împărțirea pieței.

Din schemele de fraudare cele mai multe evidențe se pot aduce în favoarea existenței schemelor legate de: (1) neexecutarea clauzelor contractuale, (2) înlocuirea produselor fără informarea beneficiarului și obținerea aprobării din partea acestuia și (3) prezentarea documentelor și rapoartelor false.

Cadrul legal și de proceduri privind achizițiile publice, chiar dacă nu este perfect, nu este cauza care generează cele mai multe riscuri de pierderi în achiziții. Principalele cauze sunt mai curând legate de controlul slab al rezultatelor achizițiilor și managementului inadecvat al riscurilor. Autoritățile contractante acordă puțină atenție analizei factorilor și constrângerilor existente cu scopul de a elabora măsurile necesare pentru îmbunătățirea situației. Astfel, este necesar de pus mai mare accent pe controlul rezultatelor, atât din interiorul autorității contractante cât și din partea executorilor primari de buget și/sau autorităților ierarhic superioare. Rapoartele de executare a bugetelor întocmite de toate autoritățile contractante trebuie să includă date suficiente și relevante în privința rezultatelor obținute din achiziții și informații privind rezultatele evaluărilor post-achiziții.

Totodată, este necesar de menționat că în condițiile actuale ale Republicii Moldova, măsuri aplicate în interiorul sistemul de achiziții nu va produce rezultatele dorite. Sistemul achizițiilor publice este puternic afectat de starea în justiție, capacitatea organelor de drept, opacitatea competiției politice, tradiții, calitatea mediului de afaceri și alți factori. Din cei menționați, cruciali sunt opacitatea competiției politice și justiția. Este ilustrativ faptul că practic nu se cunosc cazuri de investigații sau condamnări pentru fraudarea achizițiilor publice.