Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

CONCURS de selectare a şcolilor ce vor fi dotate cu Clase Multimedia pentru instruirea asistată de calculator

Fundaţia Soros-Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, cu suportul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, implementează Proiectul de Sprijinire a Reformei Educației în Republica Moldova. Scopul proiectului constă în oferirea școlilor unor posibilități de promovare și consolidare a aplicațiilor tehnologice educaționale și utilizarea acestora de către cadrele didactice în vederea introducerii lor în procesul de predare/învățare în clasă.

În cadrul acestui proiect se preconizează dotarea a circa 20 de instituții de învăţământ general din ţară cu clase multimedia pentru instruirea asistată de calculator.

O clasă multimedia va include o tablă interactivă cu un proiector atașat superior, un calculator portabil (laptop) pentru cadru didactic, circa 25 de calculatoare personale de tip tabletă cu tastatură detaşabilă pentru elevi, un ruter Wi-Fi pentru conectarea tuturor calculatoarelor din clasă într-o reţea fără fir, o cameră Web de rezoluție înaltă și difuzoare. Clasa multimedia va fi instalată şi dată în exploatare de către o companie specializată, cheltuielile de livrare și instalare fiind acoperite de Fundația Soros-Moldova.

Fundaţia Soros-Moldova anunţă un concurs de selectare a instituţiilor de învăţământ ce vor fi dotate cu clase multimedia. La concurs sunt invitate să participe gimnaziile şi liceele ce corespund următoarelor criterii:

 • în şcoala învăţă şi elevi ce vin din alte localități decât cea în care se află şcoala;
 • şcoala îşi asumă obligația să devină un centru de resurse pentru alte instituții de învățământ similare;
 • școala dispune sau îşi asumă obligaţia ca până la 5 septembrie a.c. să aibă conexiune Internet în bandă largă;
 • şcoala îşi asumă obligaţia să ofere o sală care va dispune de cablajul şi echipamentele electrotehnice necesare pentru alimentarea în siguranţă a aparatelor digitale din componența clasei multimedia;
 • școala își asumă asigurarea securității echipamentelor: verificarea și/sau modernizarea rețelelor electrice în viitorul laborator și eventual, remobilarea clasei;
 • şcoala îşi asumă obligaţia să delege cel puţin două cadre didactice la un curs de instruire cu durata de trei zile, ce va avea loc în Chişinău în luna septembrie-octombrie a.c.;
 • şcoala este situată în afara municipiului Chișinău.

Pentru a participa la concurs, instituţia de învăţământ va depune la Fundaţia Soros-Moldova un dosar, ce va include următoarele documente:

 • Formularul de participare la concurs.
 • Proiectul de implementare a metodelor de instruire asistată de calculator în şcoala în cauză (disciplinele la predarea cărora va fi utilizată clasa multimedia, cadrele didactice implicate, metodologia de predare, posibilele teme de predare, exemple de proiectare didactică, planul de utilizare a clasei multimedia, impactul așteptat și cum va fi asigurată durabilitatea proiectului etc.), expuse în cel mult 5 pagini. Proiectul de implementare va fi evaluat în baza criteriilor enunțate în Fișa de evaluare, în baza căreia se va face selecția de către Comisia de experți

Dosarele vor fi evaluate conform următoarelor criterii:

 • deschiderea școlii pentru inovare;
 • experienţa şcolii în implementarea noilor metode de învăţare;
 • calificarea cadrelor didactice;
 • cota elevilor ce vin din alte localități decât cea în care se află şcoala;
 • cota lecţiilor ce vor fi predate cu ajutorul metodelor de instruire asistată de calculator;
 • relevanța proiectelor didactice bazate pe utilizarea metodelor de instruire asistată de calculator;
 • nivelul de argumentare şi relevanţa planului de utilizare a clasei multimedia.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 5 septembrie 2014.

Dosarele în formă tipărită, semnate şi ştampilate, vor fi depuse direct la sediul Fundaţiei Soros-Moldova (str. Bulgară 32, mun. Chişinău, MD-2012) sau transmise prin poşta obişnuită pe adresa în cauză. De asemenea, cele două fişiere  Formularul de aplicare completat şi Proiectul de implementare, transpuse în formatul Word  vor fi trimise pe adresa de poştă electronică a Coordonatorului de Proiect, Viorica Palamarciuc – vpalamarciuc@soros.md.

Rezultatele concursului vor fi anunţate pe data de 15 septembrie a.c., pe pagina web a Fundației.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la tel. (022) 27 44 80 sau la sediul Fundației.