Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Consolidarea statutului para-juriștilor va îmbunătăți sistemul național de asistență juridică primară garantată de stat

Elaborarea unei strategii naționale pentru dezvoltarea rețelei de para-juriști, recunoașterea statutului de para-jurist ca profesie oficială în R. Moldova, asigurarea instruirilor inițiale și continue a para-juriștilor, stabilirea unui mecanism transparent și sustenabil privind remunerarea para-juriștilor – sunt câteva dintre acțiunile recomandate pentru consolidarea sistemului de asistență juridică primară garantată de stat acordată de para-juriști. Recomandările sunt argumentate în cadrul unei Foi de parcurs, elaborate de echipa Biroului Asociat de Avocați „Efrim, Roșca și Asociații”, la inițiativa Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova.

"Acest document a scos în evidență problemele de sistem, precum și lacunele în legislație cu referire la activitatea para-juriștilor. Ceea ce ne-am propus ca autori ai studiului a fost de a scana dacă actualul sistem răspunde la necesitățile de abilitare juridică a populației, în special a celor mai vulnerabile grupuri sociale. Totodată, am încercat să identificăm direcțiile majore de intervenție în vederea îmbunătățirii sistemului de acordare a serviciilor juridice primare garantate de stat și să stabilim pași concreți pentru consolidarea statutului para-juriștilor", a subliniat coordonatorul BAA „Efrim, Roșca și Asociații”, Oleg Efrim.

Pe parcursul cercetărilor efectuate, au fost identificate trei opțiuni posibile de actualizare a conceptului rețelei de para-juriști prin:

  • transformarea para-juriștilor într-o profesie liberală, similar avocaților, mediatorilor sau notarilor
  • instituirea funcției de para-jurist în statele de personal ale oficiilor teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS)
  • menținerea para-juriștilor în calitate de profesioniști contractați de oficiile teritoriale ale CNAJGS, cu revizuirea parțială a modului de organizare a profesiei

În urma analizei, autorii au constatat că soluția optimă este menținerea para-juriștilor în calitate de profesioniști contractați de oficiile teritoriale ale CNAJGS. Totuși, consolidarea statutului și dezvoltarea rețelei de para-juriști, poate fi realizată, în acest format, doar după anumite modificări de ordin normativ, material și organizațional. Această soluție e cea mai potrivită din cel puțin două motive – eficiența financiară, inclusiv pentru sistemul bugetar al statului și eficiența funcțională.

Pentru consolidarea statutului și rolului para-juristului, experții au recomandat și asocierea profesională a acestora, prin înregistrarea unei asociații obștești.

Referindu-se la importanța activității para-juriștilor în sistemul de asistență juridică garantată de stat din Republica Moldova, Lilian Darii, directorul executiv al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat a precizat următoarele: „Acordarea asistenței juridice primare prin intermediul para-juriștilor cu certitudine dă un plus de valoare sistemului național de asistență juridică garantată de stat, făcându-l mai divers și mai complet în ceea ce privește facilitarea accesului la justiție. Continui să cred că, am pășit cu dreptul, atunci când s-a decis instituționalizarea rețelei de para-juriști în localitățile rurale și urbane în vederea acordării asistenței juridice primare. Deși, conceptul de para-jurist pare a fi unul simplist, în realitate, impactul activității para-juriștilor este mult mai mare și divers. Urmează să consolidăm și să dezvoltăm capacitățile acestui instrument important de abilitare juridică a populației, iar în acest proces este decisiv sprijinul partenerilor noștri de dezvoltare, inclusiv a autorităților publice”.

„Fundația Soros-Moldova a susținut crearea și dezvoltarea rețelei de para-juriști din 2010. Noi credem că abilitarea juridică a populației, în special a celei defavorizate, trebuie să fie un proces continuu, care să nu depindă de lacunele sau interpretările legislative. În același timp, trebuie să avem o claritate în ceea ce privește pregătirea profesională, certificarea, angajarea, evaluarea periodică și interacțiunea dintre autoritățile publice și sectorul neguvernamental. Astfel, pasul firesc după elaborarea Foii de Parcurs este crearea unui grup de lucru. Acest grup va fi format din reprezentanți ai instituțiilor naționale care se ocupă de asistența juridică garantată de stat și abilitare juridică. Grupul va lucra pentru a finaliza procesul de instituționalizare a profesiei de para-jurist”, a concluzionat Victor Munteanu, directorul Departamentului Justiție și Drepturile Omului din cadrul Fundației Soros-Moldova.

Rețeaua de para-juriști a fost creată în anul 2010. În ultimii șapte ani, mii de oameni au reușit cu ajutorul para-juriștilor să-și rezolve problemele de ordin juridic cu care s-au confruntat, fie că a fost vorba de moștenire, divorț, asistență socială sau dreptul la proprietate. Astăzi, rețeaua numără peste 40 de para-juriști comunitari din diferite zone rurale ale ţării. Accesați www.parajurist.md pentru a afla mai multe informații despre serviciile para-juriștilor comunitari.

Foaia de Parcurs a fost elaborată în cadrul proiectului „Consolidarea rețelei de para-juriști”, implementat de Biroul asociat de avocați „Efrim, Roșca şi Asociații”, cu susținerea financiară a Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova. Inițiativa este parte a Parteneriatului Regional pentru abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate din Moldova.

 

КОНСОЛИДАЦИЯ СТАТУСА ПАРАЮРИСТОВ УЛУЧШИТ НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПЕРВИЧНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ГАРАНТИРУЕМОЙ ГОСУДАРСТВОМ

Разработка национальной стратегии по развитию сети параюристов, признание статуса параюриста официальной профессией в Р.Молдова, обеспечение начального и непрерывного образования параюристов, установление прозрачного и устойчивого механизма по оплате труда параюристов – это лишь некоторые из действий, рекомендуемых с целью укрепления системы первичной юридической помощи, гарантируемой государством, и оказываемой параюристами. Данные рекомендации обосновываются в «Дорожной карте», разработанной командой Объединенного адвокатского бюро «Ефрим, Рошка и Партнеры» по инициативе Фонда Сорос-Молдова.

«Данный документ выявил проблемы системного характера, а также пробелы в законодательстве, регулирующем деятельность параюристов. Как авторы исследования, мы задались целью просканировать существующую систему на вопрос удовлетворения потребностей по расширению правовых возможностей населения, в частности – самых уязвимых социальных групп. Вместе с тем, мы попытались выявить главные направления вмешательства с целью улучшения системы по предоставлению первичных юридических услуг, гарантируемых государством, и установить конкретные шаги по консолидации статуса параюристов», - подчеркнул координатор ОАБ «Ефрим, Рошка и Партнеры», Олег Ефрим.

В ходе проведенных исследований были выявлены три возможных варианта для актуализации концепции сети параюристов, посредством:

  • преобразования профессии параюриста в категорию свободных профессий, аналогично профессиям адвоката, медиатора или нотариуса;
  • внесения должности параюриста в штатное расписание территориальных бюро Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством (НСЮПГГ);
  • сохранения параюристов в качестве специалистов, нанимаемых территориальными бюро НСЮПГГ, с частичным пересмотром порядка организации профессии.

В результате проведенного анализа авторы установили, что оптимальным решением является сохранение параюристов в качестве специалистов, нанимаемых территориальными бюро НСЮПГГ. Тем не менее, консолидация статуса и развитие сети параюристов в данном формате могут быть реализованы только после проведения ряда изменений нормативного, материального и организационного порядка. Данное решение является наиболее подходящим по меньшей мере по двум причинам: финансовая эффективность (в том числе для бюджетной системы государства) и функциональная эффективность.

Для консолидации статуса и роли параюриста эксперты рекомендуют создание их профессионального объединения путем регистрации общественной организации.

Говоря о важности деятельности параюристов в системе юридической помощи, гарантируемой государством в Республикe Молдова, Лилиан Дарий, исполнительный директор Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством, отметил следующее: «Предоставление первичной юридической помощи посредством параюристов, безусловно, добавляет ценности национальной системе юридической помощи, гарантируемой государством, делая ее более разнообразной и более полной в части упрощения доступа к правосудию. Остаюсь при мнении, что решение об институционализации сети параюристов в сельских и городских населенных пунктах с целью предоставления первичной юридической помощи было верным. Несмотря на то, что концепция деятельности параюриста кажется простой, в действительности, влияние деятельности параюристов гораздо больше и разнообразнее. Нам остается укреплять и развивать возможности этого важного инструмента по расширению правовых возможностей населения, а в этом процессе решающую роль играет поддержка наших партнеров по развитию, в том числе – органов государственной власти».

«Фонд Сорос-Молдова поддерживал создание и развитие сети параюристов с 2010 года. Мы считаем, что расширение правовых возможностей населения, в частности – социально уязвимого, должно быть непрерывным процессом, который не будет зависеть от законодательных пробелов или толкований. В то же время, необходимо сохранять ясность в вопросах, касающихся профессиональной подготовки, сертификации, приема на работу, периодической оценки и взаимодействия между органами государственной власти и неправительственным сектором. Таким образом, естественным шагом после разработки «Дорожной карты» является создание рабочей группы. Данная группа будет состоять из представителей национальных учреждений, отвечающих за предоставление юридической помощи, гарантируемой государством, и расширение правовых возможностей. Группа будет работать над завершением процесса институционализации профессии параюриста», - заключил Виктор Мунтяну, директор Правовой программы Фонда Сорос-Молдова.

Сеть параюристов была создана в 2010 году. За последние семь лет тысячи человек смогли, благодаря помощи параюристов, решить проблемы правового характера, с которыми они столкнулись – будь то речь о вопросах наследования, развода, социальной помощи или права на собственность. Сегодня сеть насчитывает порядка 40 коммунитарных параюристов, действующих в различных сельских местностях страны. Более подробную информацию об услугах коммунитарных параюристов можно найти по адресу www.parajurist.md.

«Дорожная карта» была разработана в рамках проекта «Укрепление сети параюристов», реализованного Объединенным адвокатским бюро «Ефрим, Рошка и Партнеры», при финансовой поддержке Правовой программы Фонда Сорос-Молдова.