Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Interacțiunea dintre biserică și stat în Republica Moldova favorizează intoleranța și conservatorismul social

Biserica este percepută de populația RM ca o sursă de morală și ordine, într-o societate în care Statul nu mai este capabil să îndeplinească aceste funcții. Aceasta e concluzia studiului „Biserică și Stat în Republica Moldova”, elaborat la inițiativa Fundației Soros-Moldova. Cercetarea analizează relația dintre Biserică și Stat din punct de vedere social, în special din perspectiva echilibrului de drepturi: dreptul la libertatea religioasă, dreptul la nediscriminare și libertatea de exprimare.

Raportul a inclus o componentă cantitativă (sondaj de opinie), unde au fost intervievați peste 2000 de persoane, și una calitativă, care a cuprins 33 de interviuri aprofundate și 8 discuții de grup. Perioada de colectare a datelor a fost august-septembrie 2016.

Credințe și comportamente religioase

Cei mai mulți dintre respondenți, adică aproximativ 93% s-au declarat creștini ortodocși: 86% aparținând de Mitropolia Moldovei, și 7% de Mitropolia Basarabiei. Aproximativ 2% s-au declarat ca aparținând diverselor biserici protestante sau neoprotestante. Procentul ateilor și agnosticilor este de aproximativ 1%, și ceva mai puțin de un procent, luați împreună, au declarat diverse alte religii (catolică, mozaică, islamică ș.a.).

Totuși, religia declarată nu este un indicator cu privire la religiozitatea unei persoane, ci doar afirmarea apartenenței la cultul respectiv. Spre exemplu, doar 60% dintre respondenți se consideră o persoană credincioasă, iar 38% - nu se consideră persoane credincioase. Totodată, doar 18 la sută din eșantion declară că biserica răspunde în mare măsură nevoilor legate de Dumnezeu. Astfel, puțin peste 10% dintre respondenți merg la biserică cel puțin o dată pe săptămână. Cei mai mulți, 39%, doar la cele mai importante sărbători religioase.

(In)toleranță și (ne)discriminare

Moldovenii pot fi caracterizați printr-un nivel înalt de intoleranță și conservatorism social. Intoleranța se manifestă prin respingerea tuturor grupurilor sociale „diferite” de cel majoritar. Datele arată că patru grupuri sunt respinse unanim: consumatorii de droguri, homosexualii, alcoolicii și persoanele cu HIV/SIDA. De remarcat că, tinerii din grupa de vârstă 18-24 de ani sunt mai intoleranți decât toate celelalte grupuri de vârstă.

Peste 20 la sută dintre moldoveni pot fi descriși drept conservatori radicali, cei care consideră întotdeauna nejustificate următoarele comportamente sociale – minciuna, homosexualitatea, avortul, divorțul, adulterul, sinuciderea, prostituția sau pedeapsa cu moartea. Persoanele cu mai multe resurse financiare sunt ceva mai puțin conservatoare.

Religie, politică și politici

Aproape jumătate dintre cetățeni ar fi de acord cu sprijinirea financiară directă de către Stat a cultelor, mai exact a celui majoritar. Ceva mai puțin de o treime ar fi de acord și cu măsuri fiscale de sprijin al cultelor (scutiri de taxe și impozite). Această opinie majoritară este oglindită în pozițiile liderilor comunitari. Persoanele intervievate din partea Bisericii Ortodoxe așteaptă sprijinul și spun că persoane din administrație, individual, le-ar acorda, dacă nu ar exista limitările legale. Confirmarea transpare din discuțiile cu reprezentanții administrației. Sunt unele indicii că, cel puțin la nivel local, există o practică a finanțării bisericii, acceptată tacit de către oficiali și populație.

Influența Bisericii asupra Statului se vede mai bine atunci când discutăm o serie de teme de politici publice de interes pentru reprezentanții cultelor: predarea religiei în școală, sănătatea reproducerii (prin discuția despre avort), recunoașterea drepturilor minorităților sexuale sau roluri de gen în societate. Cu excepția ultimei teme, identificăm o susținere puternică din partea societății pentru poziția conservator-religioasă.

Astfel, 74% dintre respondenți și-ar dori ca religia să fie predată la școală. Ponderea celor ce doresc studierea religiei în școală este mai mare în rândul femeilor (80%) decât a bărbaților (67%). Răspunsurile sunt mai echilibrate în rândul elevilor și studenților: 56% optează pentru religie la școală, iar 44% - nu.

Majoritatea populației - 53% - este împotriva avortului, dar 37% spun că ar accepta o astfel de decizie în anumite situații, iar 6% în orice situație. Principalele condiții în care cetățenii Moldovei acceptă avortul: dacă viața mamei este în pericol (65%) sau dacă copilul s-ar putea naște cu boli grave (57%). Ambele sunt de natură medicală. Celelalte motive testate, de natură socială sau economică, au fost respinse de majoritatea respondenților.

În ce privește libertatea de practicare a religiei, 59% dintre moldoveni spun că fiecare trebuie să fie liber să practice orice religie, dar 38% ar vrea să fie premise doar religiile recunoscute de stat. De asemenea, o cincime din populație consideră că în Republica Moldova este prea multă libertate religioasă.

Autorii studiului constată o opinie dominantă în favoarea unui rol consultativ al bisericilor, și în particular al Bisericii Ortodoxe, în procesul de elaborare al legilor, măcar cu privire la cele care au o componentă „morală”. Acest lucru se bazează și pe rolul de sursă autorizată de morală publică atribuit Bisericii. Pe acest fond, apare riscul de a fi promovate, de către autoritățile publice centrale sau locale, politici publice inspirate de viziunea conservator-religioasă asupra vieții, care efectiv să limiteze drepturile unor grupuri sociale minoritare.

Limita pe care cetățenii Republicii Moldova par a o trasa simbiozei între Biserică și Stat este legată de participarea directă a cultelor la viața politică. Dar chiar și în acest caz, lucrurile sunt relative. Pe de o parte, aproximativ o treime dintre moldoveni ar accepta o implicare a bisericii în politică: selectarea candidaților în funcție de criterii conservator-religioase sau chiar sugestii din partea ierarhilor cu privire la modul de vot. Pe de altă parte, majoritatea respinge implicarea directă reprezentată de candidaturi ale preoților. Nucleul dur al cetățenilor care ar îmbrățișa o agendă radical conservator-religioasă este estimat în jurul a 10% din populație și este format mai ales din persoane cu resurse reduse.

Studiul „Biserică și Stat în Republica Moldova” a fost elaborat la inițiativa Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova. Opiniile exprimate în studiu aparțin autorilor și nu reflectă neapărat pozițiai Fundației.

 

RU

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ И ГОСУДАРСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА БЛАГОПРИЯТСТВУЕТ НЕТЕРПИМОСТИ И СОЦИАЛЬНОМУ КОНСЕРВАТИЗМУ

Церковь воспринимается населением РМ как источник морали и порядка в обществе, в котором Государство уже не способно выполнять данные функции. Таков вывод исследования «Церковь и Государство в Республике Молдова», разработанного по инициативе Фонда Сорос-Молдова. В исследовании проводится анализ отношений между Церковью и Государством с социальной точки зрения, в особенности с точки зрения сбалансированности прав: право на свободу религии, право на отсутствие дискриминации и свобода слова.

Отчет включает в себя одну количественную составляющую (опрос общественного мнения) в рамках которой было опрощено более 2000 человек, и качественную составляющую, которая охватила 33 углубленных интервью и 8 групповых дискуссий. Период сбора данных – с августа по сентябрь 2016 г.

Вероисповедания и религиозное поведение

Большинство респондентов, примерно 93% назвали себя православными христианами: 86% принадлежат к Молдавской Митрополии, и 7% - к Митрополии Бессарабии. Примерно 2% заявили, что относятся к различным протестантским и непротестантским церквям. Процент атеистов и агностиков составляет около 1%, и чуть менее одного процента, вместе взятых, заявили о принадлежности к различным другим религиям (католической, иудейской, исламской и т.д.).

Тем не менее, декларируемая религия не является показателем религиозности человека, а лишь является заявлением о принадлежности к данному культу. Например, только 60% респондентов считают себя верующими, а 38% не считают себя верующими. Одновременно, только 18 процентов выборки заявляют, что церковь в большой степени удовлетворяет их потребности, касающиеся вере в Бога. Таким образом, немного более 10% респондентов ходят в церковь не реже одного раза в неделю. Большинство, 39%, только на самые важные религиозные праздники.

(Не)терпимость и (не)дискриминация

Молдаван можно охарактеризовать высоким уровнем нетерпимости и социального консерватизма. Нетерпимость выражается в отклонении всех социальных групп, «отличных» от группы, представляющей собой большинство. Данные указывают на то, что четыре группы отклонены единогласно: лица, употребляющие наркотики, гомосексуалисты, алкоголики и люди, живущие с ВИЧ/СПИДом. Стоит отметить, что молодые люди из возрастной группы 18-24 года менее нетерпимы, чем все остальные возрастные группы.

Более 20 процентов молдаван можно описать как радикальных консерваторов, считающих всегда неоправданным следующее социальное поведение – ложь, гомосексуализм, аборт, сексуальные отношения вне брака и до брака, развод, самоубийство, проституцию или смертную казнь. Лица, имеющие больше финансовых ресурсов, немного менее консервативны.

Религия, политика и политики

Почти половина граждан согласились бы с прямым финансированием культов Государством, а точнее мажоритарного культа. Немного меньше одной трети согласились бы с внедрением налоговых мер по поддержке культов (освобождение от налогов и пошлин). Данное мажоритарное мнение отражается в позициях лидеров сообщества. Опрошенные лица со стороны Православной Церкви ожидают поддержки и говорят что лица из администрации, индивидуально, оказали бы ее, если бы не было законных ограничений. Подтверждение исходит также из разговоров с представителями администрации. Есть некоторые указания на то, что, по крайней мере, на местном уровне, существует практика финансирования церкви, принятая по умолчанию официальными лицами и населением.

Влияние Церкви на Государство видно лучше, когда мы обсуждаем ряд тем о публичных политиках, представляющих интерес для представителей культов: преподавание религии в школе, репродуктивное здоровье (посредством обсуждения аборта), признание прав сексуальных меньшинств или гендерные роли в обществе. За исключением последней темы, замечаем сильную поддержку консервативно-религиозной позиции со стороны общества.

Таким образом, 74% респондентов хотели бы, чтобы религию преподавали в школе. Доля тех, кто желают изучение религии в школе большие среди женщин (80%) чем среди мужчин (67%). Ответы более сбалансированы среди учеников и студентов: 56% высказываются за религию в школе, а 44% - против.

Большинство населения - 53% - против аборта, но 37% говорят, что приняли бы такое решение в определенных ситуациях, а 6% в любой ситуации. Основные условия, в которых граждане Молдовы соглашаются с абортом: если жизнь матери в опасности (65%) или если ребенок может родиться с тяжелыми болезнями (57%). Оба условия медицинского характера. Остальные протестированные причины, социального или экономического характера, были отклонены большинством респондентов.

Что касается свободы религиозной практики, 59% молдаван говорят, что каждый должен быть свободен практиковать любую религию, а 38% хотели бы, чтобы только признанные государством религии были разрешены. Также пятая часть населения считает, что в Республике Молдова слишком много религиозной свободы.

Авторы исследования выявили доминирующее мнение в пользу консультативной роли церквей, и, в частности, Православной Церкви, в процессе разработки законов, хотя бы тех законов, у которых есть «моральная» составляющая. Это основывается и на роли авторизированного источника публичной морали, которая присвоена Церкви. На данном фоне возникает риск продвижения центральными или местными органами власти публичных политик, вдохновленных консервативно-религиозным взглядом на жизнь, которые фактически могут ограничить права некоторых миноритарных социальных групп.

Граница, которую граждане Республики Молдова как бы устанавливают для симбиоза между Церковью и Государством, связана с прямым участием культов в политической жизни. Но даже в этом случае все относительно. С одной стороны, примерно треть молдаван согласились бы с участием церкви в политике: выбор кандидатов в зависимости от консервативно-религиозных критериев или даже предложения со стороны иерархов касательно способа голосования. С другой стороны, большинство отклоняет прямое вмешательство, представленное кандидатурами священников. Твердое ядро граждан, которые приняли бы радикальную консервативно-религиозную повестку дня, составляет 10% населения и состоит в особенности из малоимущих людей.

Исследование «Церковь и Государство в республике Молдова» разработано по инициативе Департамента юстиции и прав человека Фонда Сорос-Молдова. Мнения, выраженные в исследовании, принадлежат авторам и необязательно отражают позицию Фонда.