Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Program de granturi: Activități pentru populația afectată de TB din grupurile de risc și greu accesibile

În scopul organizării activităţilor planificate pentru anul 2017 în cadrul Programului Sănătate Publică/sub-program Reducerea Riscurilor, în conformitate cu proiectul „Fortificarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova 2015-2017" (MDA-T-PAS), finanţat din resursele Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei, Fundația Soros-Moldova, în calitatea sa de sub - recipient a resurselor financiare şi facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de implicare a sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei (TB), anunţă o competiţie deschisă pentru colectarea cererilor de finanţare (propunerilor de proiect) care vor contribui la mobilizarea comunitară pentru sporirea ratei succesului tratamentului tuberculozei.

Prin intermediul competiției, Programul Sănătate Publică își propune să continue finanțarea activităților care urmăresc sporirea aderenței la tratament TB, asigurarea diagnosticării TB precoce și acces mai bun la activități de informare și educare pentru populația afectată de TB, precum și pentru grupurile greu accesibile (persoane care fac abuz de substanțe psihotrope, inclusiv alcool, utilizatori de droguri injectabile, boschetari, migranți, deținuți, foști deținuți). Teritoriile prioritare pentru aceasta competiție sunt raioanele cu o incidență înaltă a tuberculozei: mun. Chișinău, mun. Bălți, r-nul Floreşti, r-nul Fălești, r-nul Sîngerei, r-nul Anenii – Noi, r-nul Soroca, r-nul Căușeni, r-nul Drochia, r-nul Cantemir, r-nul Șoldănești, r-nul Telenești, UTA Găgăuzia (r-nul Ceadîr-Lunga, r-nul Vulcănești), raioanele de est ale RM.

În cadrul competiției urmează a fi finanțate solicitările care vor include:

 • Activități de suport social a persoanelor cu TB cu risc sporit de abandon (cu implicarea APL, echipelor multidisciplinare, serviciilor de asistență socială, bisericii, liderilor comunitari neformali etc.);
 • Activități de suport a deținuților și foștilor deținuți, inclusiv suport social și facilitarea accesului la servicii după liberarea din detenție cu acompanierea la servicii după locul de trai.
 • Activități în teren (outreach) de informare, depistare precoce a TB pentru grupurile de populație cu risc sporit de infectare și îmbolnăvire TB greu accesibile (utilizatori de droguri injectabile);
 • Activități de suport de la egal la egal privind simptomele, tratamentul TB, aderența la tratament, evitarea întreruperilor în tratament și a abandonului pentru pacienții cu TB și persoanele din grupurile de risc.
 • Activități de suport a persoanelor fără loc de trai (boschetari), inclusiv suport social și facilitarea accesului la servicii, cu acompanierea la servicii medicale.
 • Consilierea psihologică a persoanelor cu TB, membrilor familiilor acestora privind tuberculoza, tratamentul TB, aderența la tratament, evitarea întreruperilor în tratament și a abandonului, metode de profilaxie a TB etc.

Activitățile urmează a fi implementate în colaborare cu instituțiile medicale/medicul ftiziopneumolog. Confirmarea colaborării între ONG și instituția medicală poate fi făcută printr-o scrisoare de suport sau un acord de colaborare. ONG-ul va colabora pe parcursul implementării proiectului cu echipa de monitorizare și evaluare (M&E) a Programului Național de Control al Tuberculozei (IFP).

Cererea de finanţare va include:

 • Analiza critică şi documentată a situaţiei în domeniul de intervenţie;
 • Scopuri şi obiective corelate cu obiectivele competiției;
 • Strategia şi metodele de implementare realiste şi clare, de pe urma cărora vor beneficia pacienţii cu TB;
 • Plan de acţiune coerent şi clar descris, care să contribuie la asigurarea bunei implementări şi durabilităţii proiectului;
 • Rezultate realiste și măsurabile;
 • Analiza riscurilor şi soluţii de atenuare a acestora;
 • Resurse umane cu nivel corespunzător de calificare şi de experienţă pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului corelat cu activităţile planificate.

Cererea de finanțare va include activități pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017.

Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi;
 • Conţinutul cererii de finanţare;
 • Experienţa organizaţiei aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experienţa în domeniul tuberculozei sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Resursele umane;
 • Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate.

Dosarul solicitantului va include următoarele documente:

 • Cererea de finanţare (se va completa formularul din link);
 • Bugetul în EUR (se va completa formularul plasat la adresa: http://www.soros.md/documents);
 • Chestionar pentru verificarea capacității de administrare a grantului (se va completa formularul plasat la adresa: http://www.soros.md/documents);
 • CV-ul directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului;
 • Scrisoare de suport din partea tuturor partenerilor implicați în derularea activităților solicitantului, inclusiv instituția medicală teritorială;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanţare;
 • Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar);
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizaţiei (dacă există);
 • Alte materiale pe care le consideraţi necesare.

Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt organizaţiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, constituite în Republica Moldova, care sunt active și au experienţă de lucru în domeniul TB.

Termenul limită de prezentare a cererilor de finanţare (proiectelor) este 30 septembrie 2016, ora 16.00.

Examinarea cererilor remise va fi efectuată la ședințele juriului Programului Sănătate Publică/Senatului Fundației. Cererile aprobate pentru finanțare de către Juriul Programului Sănătate Publică/Senatul Fundației Soros-Moldova vor face subiectul unui contract de grant între Fundație și ONG.

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat, nu mai târziu de 30 septembrie 2016, ora 16.00 la adresa: str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001, Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică.

Cererile de finanţare pot fi remise şi în formă electronică, la adresa de email: foundation@soros.md, cu mențiunea ”TB Grant” 

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directorul de proiect Svetlana Hangan, prin intermediul poştei electronice (shangan@soros.md) sau la telefon: 0 22 270031