Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Angajarea comunității în sprijinul educației de calitate

Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, își propune să consolideze parteneriatele școală-comunitate prin acordarea unor granturi pentru proiecte, axate pe activități extracurriculare, ce se vor implementa în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale.

Scopul acestei inițiative constă în facilitarea comunicării şi colaborării dintre elevi, cadre didactice, părinți și alți membri ai comunității în vederea soluționării problemelor de interes comun: modernizarea educației; armonizarea ofertei educaționale cu cerințele elevilor și ale societății; creșterea gradului de implicare a comunității în viața școlii etc.

Vor fi acceptate propunerile de proiecte depuse de organizațiile neguvernamentale - asociațiile de părinți sau alte ONG-uri locale, active în domeniul educației și participării civice. Eligibile sunt organizațiile din afara municipiilor Chișinău, Bălți și Comrat.

Propunerea de proiect va include în mod obligatoriu acordul de parteneriat dintre ONG-ul solicitant de grant și instituția de învățământ din comunitate.

Prioritate vor avea proiectele axate pe activități extracurriculare, ce răspund necesităților elevilor și părinților. Durabilitatea proiectului va fi stabilită în baza produselor creative ce vor fi elaborate și implementate şi posibilitățile de replicare a acestora în alte instituții de învățământ.

Grupul țintă

 • Comunitățile școlare ale instituțiilor de învățământ ce dispun de clase multimedia: elevii, părinții, cadrele didactice, membrii activi ai comunității.

Cerințe față de propunerea de proiect

Proiectul va fi orientat spre diversificarea şi aprofundarea activităților extracurriculare realizate în cadrul parteneriatelor școală-comunitate. Activitățile din cadrul proiectului vor urmări atragerea părinților şi altor membri ai comunităților în viața școlii, sensibilizarea publicului larg în favoarea unei educații constructive, participative, flexibile şi deschise. Activitățile în cauză se vor baza pe valorificarea oportunităților oferite de clasele multimedia, de alte mijloace ale tehnologiei informației şi comunicațiilor de care dispun elevii, părinții, școala şi comunitatea.

Proiectele vor fi implementate în perioada noiembrie 2016 – aprilie 2017, cu raportarea finală în luna mai 2017.

Dosarul de aplicare va include:

 • Formularul de aplicare și bugetul proiectului în format Excel
 • Copia buletinului de identitate şi a fișei de însoțire a directorului de proiect.
 • CV-urile membrilor echipei ce vor realiza proiectul.
 • Copia Certificatului de înregistrare a organizației neguvernamentale.
 • Prezența unei experiențe de activitate în domeniul consolidării parteneriatelor școală-comunitate va fi un avantaj pentru solicitant.
 • Declarația pe propria răspundere a directorului de proiect, care se referă la:
  - respectarea în produsele creative, eventual elaborate în cadrul proiectului, a dreptului de autor;- acceptarea ca eventualele resurse creative elaborate în cadrul proiectului să fie utilizate şi în alte instituții de învățământ;
  - confirmarea că toate datele personale care apar în eventualele resurse creative elaborate în cadrul proiectului sunt acoperite prin acordul prealabil în scris al subiecților de date personale în cauză

Criteriile de evaluare:

 • Creativitatea
 • Originalitatea
 • Inventivitatea
 • Interactivitatea
 • Posibilitatea multiplicării proiectului în alte instituții de învățământ și comunități
 • Gradul de implicare a elevilor (nu mai puțin de 15 elevi), părinților și cadrelor didactice
 • Nivelul de valorificare în activități extracurriculare a facilităților digitale oferite de clasele multimedia şi alte mijloace ale tehnologiei informației şi comunicațiilor de care dispune școala, elevii şi părinții

Resursele financiare disponibile pentru proiecte:

 • Grantul acordat unui proiect va fi de 5,000 – 7,000 dolari SUA
 • Bugetul va include doar cheltuieli rezonabile, destinate implementării activităților preconizate, precum: salarii pentru directorul de proiect și contabil; onorariul consultanților/experților/formatorilor; cheltuieli de transport; cheltuieli ce țin de organizarea evenimentelor; consumabile.

Nu vor fi acceptate procurările de echipamente și plățile pentru arenda şi/sau întreținerea încăperilor.

Dosarele înaintate la concurs nu se recenzează şi nu se înapoiază participanților.

Dosarele, tipărite pe hârtie (pag. A4) pot fi depuse la sediul Fundației Soros-Moldova (str. Bulgară 32, mun. Chișinău, MD-2012) sau transmise prin poștă pe adresa Fundației. Totodată, copia electronică a dosarului (un singur fișier în formatul PDF), o copie a Formularului completat de aplicare (formatul DOC) și a Declarației pe propria răspundere (formatul PDF) , vor fi expediate pe adresa de poștă electronică a Asistentului de Program, Ana Castrașan – acastrasan@soros.md.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 17 octombrie 2016, ora 12.00.

Rezultatele concursului vor fi anunțate la începutul lui noiembrie a.c., pe pagina Fundației - www.soros.md.

Informații de clarificare pot fi solicitate la tel. (022) 27 44 80, prin poșta electronică la adresa acastrasan@soros.md sau nemijlocit la sediul Fundației.