Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Granturi individuale pentru elaborarea studiilor de politici educaționale

FUNDAȚIA SOROS-MOLDOVA
Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă

ANUNȚĂ CONCURSUL
de granturi individuale pentru elaborarea studiilor de politici educaționale,
bazate pe rezultatele evaluărilor internaționale PISA

Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, anunță un concurs de granturi individuale pentru elaborarea studiilor de politici educaționale, bazate pe rezultatele evaluării internaționale PISA.

Scopul acestui concurs constă în crearea unui cadru prin care se va analiza eficacitatea învățământului general din Republica Moldova şi vor fi elaborate recomandări privind îmbunătățirea politicilor care cresc calitatea și echitatea educației, tinerii cercetători fiind încurajați să extindă abordările interdisciplinare în analiza şi monitorizarea politicilor educaţionale.

Context:
În ultimul deceniu, Republica Moldova a participat la evaluările internaţionale PISA 2009+ şi PISA 2015. Deşi rezultatele evaluării PISA 2009+ au fost publicate încă în a. 2010, în cazul Republicii Moldova ele nu au fost supuse unor analize profunde ce ar fi pus în evidenţă părţile puternice şi cele slabe ale învățământului general, la fel n-au fost identificate domeniile de intervenţie în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei. În decembrie 2016 urmează a fi publicate rezultatele evaluării PISA 2015, care, în coroborare cu cele din anul 2009, ar putea servi drept bază pentru efectuarea unor analize comparate a tendinţelor de dezvoltare a învăţământului general şi orientarea reformelor din educaţie spre îmbunătăţirea rezultatelor învăţării la nivel de țară.

Obiective urmărite:

 • Atragerea tinerilor cercetători din organizaţiile societăţii civile active în domeniul educaţiei şi mediile academice la efectuarea de studii de politici educaţionale bazate pe dovezi.
 • Elaborarea de studii de politici educaţionale ce ar avea drept scop orientarea reformelor în educaţie spre ameliorarea/îmbunătățirea calităţii învăţământului general, implementarea unui management educaţional bazat pe dovezi şi date relevante.
 • Mobilizarea opiniei publice în susţinerea reformelor în educație, afirmării performanţei şi meritocraţiei.

Organizarea concursului:

 • Autorii proiectelor de studiu selectați în urma concursului vor beneficia de granturi de cercetare a câte 2,000 dolari SUA fiecare, care va include și cheltuielile pentru o vizită de studiu la Cluj-Napoca, România.
 • Sunt încurajate să participe persoanele cu vârsta de până la 45 ani, care demonstrează abilități de cercetare și/sau sunt implicați în desfăşurarea activităților de cercetare (academice sau sociologice) în domeniul politicilor educaţionale din învăţământul general.
 • Bursa va fi oferită pe o perioadă de 3 luni (ianuarie-martie 2017), în care fiecare dintre persoanele selectate va elabora un studiu de politici educaţionale bazat pe rezultatele evaluărilor internaţionale PISA, corelate cu rezultatele evaluărilor naționale.
 • Fiecare dintre participanţii la concurs va propune tematica şi planul desfășurat al studiului (3-4 pagini), pe care intenţionează să-l elaboreze, însoțite de argumentele de rigoare. Planul va include următoarele componente: a) Justificarea tematicii studiului; b) Scopul propus; c) Metodologia de elaborare.
 • Este necesară cunoașterea limbii engleze la nivel intermediar (abilități de lucru cu documente în limba engleză).
 • Beneficiarilor de burse li se va oferi pe perioada elaborării studiului consultanță din partea experților în domeniu din România. De asemenea, este prevăzută o scurtă vizită de studiu la Cluj-Napoca, care va oferi posibilitatea de a face cunoștință cu metodele cantitative/calitative de cercetare și de scriere a analizelor de politici publice și a realiza un schimb de experiență cu colegii din România.

Cerinţe faţă de studiile de politici:

 • Termenul de elaborare a studiilor: 15 ianuarie – 15 aprilie 2017.
 • Volumul unui studiu: 50 mii de caractere fără spațiu (fără includerea anexelor).

Dreptul de autor asupra studiilor elaborate aparţine în egală măsură autorului şi Fundaţiei Soros-Moldova. Autorul oferă Fundaţiei Soros-Moldova dreptul de a edita şi difuza studiul fără nici un fel de restricţii.

Autorii vor prezenta studiile elaborate în cadrul unor mese rotunde organizate în Chişinău, Bălți, Cahul şi Comrat în perioada aprilie-mai 2017.

Cei interesați sunt invitați să-și prezinte CV-ul, lista publicațiilor, două publicații (copiile publicațiilor sau link-ul de accesare online) și planul viitorului studiu până-n data de 28 noiembrie a.c., ora 16.00, expediindu-le în format electronic în adresa Directorului Proiectului Educațional, Ana Corețchi – acoretchi@soros.md.