Soros Foundation Moldova (FSM)

Alte inițiative

Proiectul de Sprijinire a Reformei Educației în Republica Moldova

Acest proiect a fost inițiat la solicitarea Guvernului Republicii Moldova în septembrie 2013 și elaborat de Programul de Sprijinire a Educației a Institutului pentru o societate Deschisă din Budapesta, drept urmare a unei misiuni internaționale de evaluare a FOD în martie 2014. Partenerul de bază în acest proiect este Ministerul Educației (ME) din Moldova. Beneficiari direcți și indirecți a proiectului sunt actorii educaționali, implicați în procesul de transformare a educației în Republica Moldova: autoritățile naționale și locale, managerii școlilor, învățătorii, elevii, părinții, ONG și centrele analitice active în domeniu și, în final, întreaga societate.

Perioada de implementare: aprilie 2014 – aprilie 2015

Fonduri disponibile pentru acest proiect: 1 426 500 dolari SUA, dintre care 931 647 dolari SUA administrate prin intermediul Fundației.

Scopul și obiectivele proiectului
Scopul acestui proiect constă în acordarea asistenței tehnice Ministerului Educației din Republica Moldova în vederea implementării reformelor în domeniul educației în conformitate cu prioritățile programului de guvernare, care prevede angajarea tuturor părților interesate în efortul de elaborare de politici educaționale constructive și eficiente.

Sprijinul oferit s-a axat pe trei direcții majore:

  • Oferirea unui suport logistic în vederea coordonării activităților desfășurate de Grupurile de lucru, stabilite de Ministerul Educației, care și-au propus drept scop revizuirea și elaborarea noului curriculum și a politicilor ce vizează performanța cadrelor didactice și dezvoltarea standardelor pe diferite arii de competențe;
  • Implicarea organizațiilor societății civile într-un dialog constructiv cu diverși actori printr-un proces de consultare și amplificare a eforturilor în domeniul dezvoltării politicilor educaționale;
  • Încurajarea instituțiilor de învățământ general de a se angaja în crearea unor laboratoare de învățare prin dotarea acestora cu echipament performant.

În perioada mai-decembrie 2015, drept urmare a fondurilor suplimentare alocate de Programul PSE, a fost continuată implementarea activităților în conformitate cu componentele de bază ale Proiectului PSREM.

Componenta I. Educația în Moldova: Competențe pentru prezent şi viitor

În iunie 2014, Ministerul Educației a selectat, în baza unui concurs, 80 de experți naționali și a stabilit cele zece Grupuri de lucru, care vor activa în două direcții: Dezvoltarea curriculară în vederea asigurării relevanței învățământului preuniversitar general pentru dezvoltare personală, socială și profesională a elevilor și Dezvoltarea resurselor umane pentru îmbunătățirea calității învățământului preuniversitar general. Fundația Soros-Moldova va oferi asistență logistică și va asigura remunerarea experților implicați. PSE a angajat în acest sens mai întâi 5, iar apoi încă 3 experți internaționali, care dirijează activitatea grupurilor de lucru la nivel național. Ministerul Educației este beneficiarul direct al produselor rezultate din activitatea acestor grupuri. Pe 15 iunie 2014, Fundația Soros-Moldova și Ministerul Educației din Moldova au semnat un Memorandum, care a determinat cadrul general de colaborare și responsabilitățile fiecăruia dintre cei doi parteneri.

Scopul principal urmărit prin crearea acestor Grupuri de lucru a constat în revizuirea Cadrului de Referință al Curriculumului Național, elaborarea unui Program Național de Resurse Umane pentru Calitate în Educație, a variantei finale a propunerii de politici pentru crearea Inspectoratului Național Școlar, a standardelor profesionale pentru cadrele didactice pe diferite arii de competențe, a recomandărilor pentru Departamentul de Dezvoltare și Evaluare Curriculară etc. Consultările și elaborările pentru documentele respective sunt în proces de finalizare, ultimele variante de lucru fiind prezentate Ministerului Educației la sfârșitul lui decembrie 2014.

Mai multe detalii despre această componentă, pot fi găsite aici.

În 2015, în cadrul acestei componente a fost sprijinită în continuare activitatea experților locali din Grupurile de lucru, care au contribuit la elaborare documentelor de politici pe două direcții majore: Dezvoltarea curriculară în vederea asigurării relevanței învățământului preuniversitar general pentru dezvoltare personală, socială și profesională a elevilor și Dezvoltarea resurselor umane pentru îmbunătățirea calității învățământului general.

La finele lui 2015 au fost elaborate Cadrul de Referință al noului Curriculumul Național, Programul Național de Resurse Umane pentru Calitate în Educație, determinate standardele profesionale pentru cadrele didactice pe diferite arii de competențe, elaborată metodologia de evaluare și autoevaluare a cadrelor didactice și manageriale etc. Documentele elaborate au fost făcute publice de Ministerului Educației la începutul lunii decembrie 2015, în vederea obținerii unor sugestii, comentarii și recomandări din partea celor interesați.

Componenta II: Consens social pentru educație/ Angajarea societății civile în sprijinirea reformelor din educație

La acest compartiment, proiectul a oferit un sprijin structural celor mai reprezentative think-tank-uri/centre de analiză active în domeniul educației din Republica Moldova, care să contribuie la informarea continuă a societății, implicarea și dezbaterea publică a reformelor din educație. Anunțul pentru acceptarea propunerilor de proiect și condițiile de participare au fost făcute publice în aprilie 2014.

Drept urmare, din cele șapte propuneri de proiect recepționate, au fost acordate granturi pentru următoarele trei proiecte:

  1. Institutul de Politici Publice, Consolidarea politicilor educaționale şi creșterea nivelului de susținere a acestora de către beneficiarii direcți și indirecți (115 000 dolari SUA)
  2. Asociația pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA Moldova, E DUrabil - un sistem durabil și eficient de informare, consultare şi implicare în procesul de reformare a educației (100 000 dolari SUA)
  3. Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Pentru reforme calitative în educaţie (34 200 dolari SUA)

În cadrul acestei componente, în 2015 au fost susținute activitățile desfășurate în perioada precedentă de organizațiile-partenere din domeniul educației: Institutul de Politici Publice, Centrul Catalactica din Moldova și Centru Educațional ProDidactica, care s-au remarcat prin rezultatele obținute și impactul considerabil în asigurarea unei percepții pozitive a societății față de necesitatea implementării reformelor în educație, înțelegerii valorilor educației și facilitarea implicării tuturor actorilor sociali în procesul dificil de reformare a educației.

Astfel, în perioada iulie-decembrie 2015 au fost implementate următoarele proiecte:

  1. Institutul de Politici Publice din Moldova, Consolidarea eforturilor societății pentru afirmarea unui învățământ deschis, participativ, bazat pe performanță
  2. Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA Moldova, E DUrabil + Activizarea comunității locale – element-cheie al procesului educațional din perspectiva participării sociale
  3. Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Pentru reforme calitative şi durabile în educaţie

Componenta III. Laboratoare de învățare pentru școli - Clase Multimedia

Scopul acestei componente a proiectului constă în dotarea liceelor din țară cu Laboratoare de învățare care să-i încurajeze pe profesori să aplice în procesul instructiv-didactic instrumentele TI și pentru a dezvolta la elevi competențe digitale prin procesul de învățare în baza resurselor web. În acest scop, în iunie 2014 a fost creat un Consiliu de experți, care a elaborat specificațiile tehnice ale unui laborator de învățare, relevant pentru Republica Moldova, care și-a găsit expresia prin concepția de Clasă Multimedia. Pe 25 iulie a fost lansat public Concursul pentru achiziționarea de echipament pentru dotarea Claselor Multimedia. La 10 septembrie, pe pagina web a Fundației au fost făcute publice rezultatele acestui concurs de achiziție. Două companii au fost selectate pentru procurarea următorului echipament destinat unei Clase Multimedia: una pentru procurarea de table interactive, iar a doua – pentru 20 tablete detașabile pentru elevi.

În paralel, s-a desfășurat Concursul de selectare a școlilor care urmau să fie dotate cu echipament destinat Clasei Multimedia. Au fost recepționate 152 de aplicații, dintre care au fost selectate 29 de instituții de învățământ general, repartizate pe întregul teritoriu al țării. Trei profesori de la fiecare școală selectată au participat la cursul specializat elaborat de CTICE (Centru pentru Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație) în vederea familiarizării lor cu metodele de utilizare a echipamentului din dotarea Clasei Multimedia.

Pe parcursul lunilor octombrie-noiembrie 2014, cele 29 de școli beneficiare au recepționat echipamentul necesar. În perioada 19-27 noiembrie 2014, a avut loc inaugurarea oficială a primelor Clase Multimedia la cinci instituții de învățământ general din țară: Liceul Teoretic (LT) Petre Ștefănucă din Ialoveni, LT din Varnița, LT Alexandru Pușkin din Fălești, LT Mihail Sadoveanu din Călărași și LT Constantin Stere din Soroca. La aceste evenimente au participat autoritățile centrale și locale, experți, profesori, elevi și media națională și locală.

Prin această componentă, am urmărit să sporim competențele digitale ale elevilor şi profesorilor din şcolile beneficiare ale Claselor Multimedia. În acest scop a fost organizat un Concurs național în vederea încurajării folosirii tehnologiilor informaționale în procesul instructiv-educativ, instruiri în domeniu pentru profesorii care utilizează echipamentul din dotare și efectuate vizite de acordare a asistenţei tehnice la fața locului. Rezultatele concursului Resurse digitale educaționale pentru Clasele Multimedia pot fi accesate aici.

Pentru a facilita utilizarea cât mai eficientă a echipamentului din dotarea școlilor-beneficiare de Clase Multimedia, Centrului de Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în educaţie (CTICE) a elaborat un Curs special pentru utilizarea softului specializat (Classroom Management Software NETOP Vision Pro) în Clasele Multimedia, în baza căruia a fost organizată o instruire a cadrelor didactice din cele 29 de şcoli dotate cu Clase Multimedia și elaborat un Ghid de utilizare a soft-ului în procesul de instruire, care poate fi accesat aici.