Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Programul Bună Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă concursul de selectare a unei companii / coaliție / consorțiu de companii de publicitate / relații publice pentru elaborarea și realizarea campaniei de informare “Europa reală”

 
Obiectivul general al campaniei este să contribuie la informarea corectă a publicului despre substanța, implicațiile și consecințele integrării europene, inclusiv despre călătoriile fără viză și așteptatul Acord de Asociere incluzând zona de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană.
 
Durata proiectului/contractului: mai - septembrie 2014.
 
Detaliile privind obiectivele specifice, produse și servicii așteptate sunt oferite în Termeni de referință.
 
 
Obligaţiile şi responsabilităţile companiei selectate: Compania câștigătoare va elabora și implementa conceptul campaniei, inclusiv va asigura setul de produse ale campaniei. De asemenea, va elabora și implementa planul media, inclusiv promovarea campaniei și a produselor ei pe rețele de socializare, alte platforme on-line.
 
Compania câștigătoare va coordona strâns conținutul mesajelor și toate acțiunile sale cu FSM, inclusiv în cazul subcontractării prestatorilor de servicii externi, va respecta bugetul și calendarul prevăzute de Termenii de Referință pentru campania “Europa reală”, va asigura o calitate a produselor publicitare la un nivel comparabil cu al mostrelor prezentate la concursul de selectare sau mai înalt. 
 
Compania  participantă la concurs trebuie să corespundă următoarelor criterii:
experienţă viabilă sau cel puțin 5 ani de realizare a campaniilor media/de publicitate (comerciale și sociale) de amploare;
să aibă experiență de realizare a campaniilor/mesajelor/spoturilor publicitare în limbile română și rusă adresate unor categorii de public diverse;
să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în domeniul promovarii campanilor/spoturilor în sfera socială, culturală sau economică ;
să dispună de capacități de elaborare a unor campanii de promovare complexe, incluzând elemente video, audio, online și tipărite
să dispună de legături stabile de colaborare cu alte entități de prestare a serviciilor publicitare (ex. servicii de tipar, design, ș.a. tipuri de servicii );
să dea dovadă de flexibilitate și eficiență sub presiune;
să fie orientat spre rezultate finale, prognozate și implimentate;
să dețină un sistem contabil adecvat pentru implimentarea condițiilor contractuale cu donatorii;
să posede abilități de gestionare a bugetelor limitate.
 
Dosarul de participare la concurs va include:
o prezentare generală a companiei participante, inclusiv portofoliul;
CV-urile persoanelor cheie care vor fi implicate în realizarea contractului;
propunere generală de concept pentru campania “Europa reală” și conceptul unui spot video;
mostre de sigle și sloganuri ale unor campanii naționale realizate;
mostre de spoturi sociale video și audio în limba română realizate în cadrul unor campanii precedente;
mostre de spoturi sociale video și audio realizate în cadrul unor campanii precedente în limba rusă, sau alte dovezi ale abilității de a elabora și produce asemenea spoturi in limba rusă;
mostre de spoturi virale;
mostre de materiale tipărite produse în cadrul unor campanii naționale de informare/publicitare/promovare precedente;
lista prelimnară a posturilor de radio și televiziune, a site-urilor de internet care  vor fi inlcuse în media plan, inclusiv în planul de campanie virală;
buget.
 
Dosarele depuse la concurs vor fi evaluate în funcție de:
calitatea ofertei, inclusiv întrunirea tuturor elementelor obligatorii ale dosarului, calitatea mostrelor atașate, impactul campaniilor anterioare;
buget rezonabil, precum și valorificarea maximă a resurselor disponibile în raport cu calitatea și numărul produselor oferite.
 
Raportul calitate oferta tehnică/oferta financiară va constitui 90% faţă de 10%.
 
Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată în limba română, până la data de 16 mai 2014, ora 17:00 în format tipărit în plicuri separate sigilate la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, pe numele dnei Elena Vacarciuc, Director financiar, cu menţiunea denumirii complete a concursului și datelor de contact ale ofertantului.
Sau în varianta electronică, semnate și ștampilate în formatul pdf, la adresa de e-mail: evacarciuc@soros.md.
 
Pentru  informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic,  Directorul Programului Buna Guvernare, ocrivoliubic@soros.md.