Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Curtea de Conturi arată că banii publici sunt risipiţi: ce fac autorităţile?

În primele două trimestre ale anului curent, Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP a analizat 17 hotărâri ale Curţii de Conturi pentru a readuce în atenţia publicului şi guvernării factorii care împiedică în mod sistematic buna gestionare a resurselor şi patrimoniului public. Experţii constată că denaturările şi lacunele grave în administrarea financiară şi patrimonială nu mai sunt excepţii, ci practici devenite „normale”.

În 16 rapoarte publicate se conţin menţiuni şi opinii de audit cu rezerve privind diverse iregularităţi depistate în urma auditului efectuat. Multe iregularităţi persistă, deşi instituţiile respective au primit recomandări concrete de înlăturare a problemelor consemnate în perioada precedentă auditului. Cele mai revelatoare sunt, din punctul nostru de vedere, hotărârile Curţii pe marginea auditului bugetelor unor unităţi administrativ-teritoriale şi ale întreprinderilor publice. Acestea constată o serie de denaturări grave, cum ar fi:

  • Sunt ignorate principiile de eficienţă şi transparenţă în efectuarea achiziţiilor publice, atât de către întreprinderile de stat, cât şi de autorităţile locale auditate. Nerespectarea procedurilor legale de achiziţii publice a condus în cele 6 raioane auditate la valorificarea ineficientă a resurselor publice în sumă de aproximativ 6 milioane lei.
  • Lipseşte o politică salarială care ar lega remunerarea de performanţă. În rezultat, deşi indicatorii economico-financiari la majoritatea întreprinderilor din sfera aviaţiei civile auditate s-au înrăutăţit, primele salariale au crescut. Din totalul cheltuielilor pentru remunerarea muncii pentru anii 2010 şi 2011 (496 mil lei) în întreprinderile date, doar 38% au constituit salariul tarifar, 62% fiind premii şi suplimente.
  • În entităţile publice lipsesc sistemele de control intern. În cazul „Băncii de Economii”, aceasta a dus la risipirea patrimoniului public, angajarea în tranzacţii cu persoane interpuse şi încălcarea intereselor acţionarilor, inclusiv a statului.
  • Utilizarea defectuoasă a transferurilor cu destinaţie specială. Astfel, din cele 200 milioane lei alocate raioanelor Edineţ, Râşcani şi Glodeni pentru educaţie, 11 milioane au fost utilizate în cu totul alte scopuri, inclusiv întreţinerea administraţiei, mass-media.

Analiza asupra rapoartelor Curţii de Conturi a fost realizată în cadrul proiectului „Procesul bugetar în Republica Moldova: monitorizarea transparenţei şi promovarea controlului public”, implementat cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.