Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de burse individuale de cercetare în domeniul politicilor educaționale

Fundaţia Soros-Moldova 

Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă

ANUNȚĂ CONCURSUL
de burse individuale de cercetare în domeniul politicilor educaționale

Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, anunță un concurs de burse individuale în domeniul politicilor educaționale pentru tineri cercetători, astfel contribuind la creșterea capacităților în sectorul educațional și calității analizelor realizate în domeniul politicilor educaționale.

Scopul concursului:
Sporirea accesului la un învăţământ general de calitate prin fundamentarea politicilor educaţionale pe dovezi, orientarea acestora spre extinderea echităţii, accesului şi incluziunii, îmbunătățirii rezultatelor învățării. Tinerii cercetători vor fi încurajați să dezvolte abordările interdisciplinare în analiza şi monitorizarea politicilor educaţionale şi să identifice noi oportunităţi de modernizare a învăţământului general.

Context:
Lecţiile învăţate pe parcursul ultimului deceniu în procesul de reformare a învăţământului general relevă faptul că politicile educaţionale din Republica Moldova necesită o orientate într-o măsură mult mai mare spre obţinerea unor rezultate ce ar fi relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educației, în special al celora de creștere a competențelor absolvenților învăţământului primar, gimnazial şi liceal. În prezent, nivelul de formare şi de dezvoltare a acestor competenţe se măsoară în cadrul unor evaluări ce sunt externe în raport cu instituţiile de învăţământ şi desfăşurate atât la scară naţională (examenele de absolvire a gimnaziului, examenul de bacalaureat), cât şi la scară internațională (PISA). Deşi rezultatele evaluărilor naţionale şi internaţionale sunt aduse la cunoştinţa largului public, în cazul Republicii Moldova ele nu au fost supuse unor analize pertinente pentru a pune în evidentă factorii care generează constrângerile ce conduc la un nivel relativ scăzut al rezultatelor elevilor moldoveni.

Cauzele lipsei unor astfel de analize sunt multiple, principalele fiind atât lipsa de experienţă de cercetare, cât şi numărul relativ mic de cercetători ce activează în acest domeniu. Oferirea de burse individuale va încuraja tinerii cercetători să abordeze tematica în cauză şi va consolida capacităţile sectorului asociativ de a efectua analize relevante şi obiective ale politicilor educaţionale.

Obiectivele urmărite:

 • Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor societăţii civile active în domeniul educaţiei şi ale instituţiilor academice în efectuarea studiilor de politici educaţionale bazate pe dovezi.
 • Elaborarea de studii de politici educaţionale ce au drept scop fundamentarea politicilor educaţionale pe dovezi şi date relevante.
 • Mobilizarea opiniei publice în favoarea instituirii unor mecanisme obiective şi relevante de evaluare a rezultatelor învăţării şi a performanţelor demonstrate de instituţiile de învăţământ.
 • Atragerea tinerilor cercetători în elaborarea şi monitorizarea politicilor educaţionale.

Organizarea concursului:

 • Bursa va fi oferită pe o perioadă de 10 luni (februarie-noiembrie 2017) şi constituie 4,000 dolari SUA fiecare.
 • Sunt eligibili cetățenii Republicii Moldova, care activează în organizațiile societăţii civile active în sectorul educației și think tank-urile specializate în politici publice. De asemenea, pot aplica şi cetăţenii Republicii Moldova care-și fac studiile de masterat sau doctorat în țară sau peste hotare, cu condiţia că în cadrul instituţiilor de învăţământ în cauză ei cercetează politicile educaționale din Republica Moldova.
 • Sunt încurajate să participe persoanele cu vârsta de până la 40 ani, care demonstrează abilități de cercetare și/sau sunt implicate în desfășurarea activităților de cercetare (academice sau sociologice) în domeniul politicilor publice.
 • În perioada februarie-noiembrie 2017 fiecare dintre persoanele selectate va elabora câte un studiu de politici educaţionale, bazat pe rezultatele evaluărilor internaţionale PISA, corelate cu rezultatele evaluărilor naționale. Studiile vor include şi analize comparate, bazate pe experiența țărilor cu un parcurs istoric similar celui al Republicii Moldova.
 • Fiecare dintre participanţii la concurs va propune tematica şi planul desfășurat al studiului (max. 1.500 cuvinte, plus referințe bibliografice) pe care intenționează să-l elaboreze, însoțite de argumentele de rigoare. Planul va include următoarele componente: a) justificarea/argumentarea tematicii propuse; b) scopul studiului; c) metodologia studiului; d) etapele de elaborare a studiului (calendarul); e) sursele preconizate de informaţii.
 • De la participanţi se cere cunoașterea la nivel mediu a limbii engleze (abilități bune de comunicare și de lucru cu documente).
 • Pe perioada elaborării studiului bursierii vor fi consultaţi de experți în domeniu, beneficiari ai burselor Tomas J. Alexander (TJA), acordate de Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă în colaborare cu OECD (Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare). În prezent, în proces de discuție se află propunerea de organizare a unei vizite de studiu la Chișinău a câtorva bursieri TJA, care va oferi posibilitatea de a face cunoștință cu studiile/preocupările lor de cercetare și analiză a politicilor educaționale și a stabili comunicarea directă pentru o colaborare ulterioară.

Cerinţe faţă de studiile de politici:

 • Termenul de prezentare a studiilor elaborate: 1 decembrie 2017.
 • Volumul unui studiu: 60-80 mii de caractere fără spațiu şi anexe.

Dreptul de autor asupra studiilor elaborate aparţine în egală măsură autorilor şi Fundaţiei Soros-Moldova. Autorii oferă Fundaţiei Soros-Moldova dreptul de a edita şi difuza studiile fără nici un fel de restricţii.
Beneficiarii de burse vor prezenta studiile elaborate în cadrul unei mese rotunde, care va organizată la Chișinău de Fundația Soros-Moldova în colaborare cu Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă.

Cei interesați sunt invitați să-și prezinte CV-ul, lista publicațiilor, două publicații (copiile publicațiilor sau link-ul de accesare online) și planul viitorului studiu până-n data de 15 decembrie a.c., ora 16.00, expediindu-le în format electronic în adresa Anei Castrașan, Asistent Program, acastrasan@soros.md. Doar persoanele preselectate vor fi invitate la un interviu, care este planificat în prealabil pentru 23 decembrie a.c.