Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Cetățenii din R. Moldova au devenit mai informați despre reformele din educație, drept urmare a unui proiect implementat de Institutul de Politici Publice

Pe parcursul unui an, Institutul de Politici Publice a supus unei analize ample politicile de reformare a educaţiei din ţara noastră şi a oferit tuturor părţilor interesate posibilitatea să-şi expună opiniile faţă de reformele din educaţie şi să contribuie la îmbunătăţirea şi dezvoltarea acestora. Vocea societăţii civile a fost una decisivă în procesul de regândire a învăţământului liceal, de elaborare a Codului de etică al cadrului didactic, de mobilizare a părinţilor şi comunităţilor în favoarea reformelor. Activitățile au făcut parte din proiectul „Consolidarea politicilor educaționale și creșterea nivelului de susținere a acestora de către beneficiarii direcți și indirecți ai sistemului educațional”, susținut de către Fundațiile pentru o Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova.

Tot mai mulți cetățeni ai țării noastre, reprezentanţi ai sectorului asociativ, manifestă un interes sporit şi un grad de participare mai ridicat în identificarea şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă învăţământul din ţara noastră, trecerea de la un sistem educaţional supra-centralizat la unul democratic şi participativ, orientat spre specificul fiecărei comunităţi şi aşteptările fiecărui cetăţean. Este concluzia studiilor sociologice care au încercat să estimeze impactul proiectului.

Conform datelor sondajelor sociologice reprezentative la nivel naţional, peste 55% din cetăţeni cunosc reformele din educaţie, implementate în ultimii ani; circa 31% susţin reformele în foarte mare şi deplină măsură, iar alte 26% din cetăţeni − într-o măsură mai mică.

Implementat în perioada iunie 2014 − mai 2015, proiectul „Consolidarea politicilor educaționale și creșterea nivelului de susținere a acestora de către beneficiarii direcți și indirecți ai sistemului educațional” a avut drept obiective analiza politicilor educaţionale curente şi de perspectivă, consolidarea capacităţilor umane în promovarea reformelor, creşterea transparenţei în sectorul educaţiei și informarea şi mobilizarea cetăţenilor.

În cadrul proiectului au fost elaborate patru studii de politici educaţionale, în care au fost abordate principalele problemele stringente cu care se confruntă învăţământul din Republica Moldova, accentul punându-se pe identificarea unor soluţii, orientate spre interesul şi necesităţile fiecărui elev: modernizarea curriculei, dezvoltarea parteneriatelor şcoală-comunitate, extinderea modelului de şcoli prietenoase copilului, asigurarea instituţiilor de învăţământ cu cadre didactice şi manageriale calificate, creşterea autonomiei şi responsabilităţii publice a instituţiilor de învăţământ.

Proiectele de documente de politici educaţionale − Reconceptualizarea învăţământului liceal, Codul de etică al cadrului didactic, Strategia de implementarea a mijloacelor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în şcoli, Standardele de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice ş.a. − au fost discutate în cadrul a 13 dezbateri publice, organizate în toate zonele de dezvoltare şi în marele oraşe ale ţării. Recomandările formulate de elevi, părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, profesori şi directori de şcoli, în total circa 670 de participanţi, au contribuit la îmbunătăţirea acestor documente, orientându-le la creşterea gradului de participare a elevilor, părinţilor şi comunităţilor în viaţa şcolii.

În scopul creşterii transparenţei şi nivelului de informare a cetăţenilor, în cadrul proiectului a fost elaborată și lansată online platforma educaţională „Fișa școlii”. Platforma oferă informaţii complete despre principalii indicatori de performanţă a fiecăreia din cele peste 1300 instituţii de învăţământ general: rata de promovare şi notele medii la testările şi examenele naţionale, bugetul şcolii, cheltuielile per elev, calificarea cadrelor didactice, oferta educaţională a fiecărei şcoli.

Instruirea reprezentanţilor mass media, ai autorităţilor publice locale, organelor teritoriale de conducere a învăţământului, la care au participat 130 de jurnalişti, primari, consilieri locali și factori de decizie din aparatele consiliilor raionale, a asigurat formarea şi dezvoltarea de competenţe în domeniul promovării reformelor şi comunicării cu largul public pe problemele ce ţin de modernizarea învăţământului, racordarea lui la necesităţile şi aşteptările unei societăţi deschise.