Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Program de granturi pentru ONG-uri privind prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării în Republica Moldova

27.02.2012

Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii, precum: media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, participare civică și sănătate publică.

Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova şi-a propus pentru anii 2011-2012 următoarele obiective: consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului discriminării; elaborarea unei platforme informaţionale privind fenomenul discriminării în Republica Moldova, care ar servi drept suport în desfăşurarea iniţiativelor de prevenire şi combatere a discriminării; consolidarea bunei guvernări la nivel local prin abilitarea femeilor de a participa în procesul de luarea a deciziilor şi de a contribui la dezvoltarea comunităţii.

În contextul prevenirii şi combaterii fenomenului discriminării, Programul Egalitate şi Participare Civică a desfăşurat în 2011, în parteneriat cu Coaliţia Anti-discriminare din România, un program de training pentru 20 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul promovării drepturilor omului, care le-a oferit cunoştinţe privind criteriile, tipurile de discriminare şi alte noţiuni conexe, limite şi pârghii esenţiale pentru activitatea de promovare şi combatere a discriminării. Programul de instruire a fost urmat de un concurs deschis de granturi al cărui scop a fost de a contribui la prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării şi promovarea diversităţii, prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale din Moldova. Astfel, opt organizaţii au fost susţinute financiar să desfăşoare campanii pentru prevenirea şi combaterea discriminării persoanelor din grupurile defavorizate, elaborarea de studii ce vizează analiza legislaţiei naţionale cu privire la capacitatea juridică a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi evaluarea implementării prevederilor ce se referă la ordonanţa de protecţie din cadrul legii cu privire la prevenirea şi combaterii violenţei domestice, precum şi alte activităţi. Pentru a forma o platformă de date cu privire la manifestarea fenomenului discriminării în Moldova, a fost elaborat un studiu sociologic privind percepţia populaţiei vizavi de fenomenul discriminării şi efectuată o cercetare privind monitorizarea modalităţilor de mediatizare a diferitor grupuri social-vulnerabile în cadrul a cinci posturi de televiziune din perspectiva respectării drepturilor omului şi prevenirii discriminării.

Scopul acestui program de granturi este de a contribui la prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării şi promovarea diversităţii, prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale din Moldova. Fenomenul discriminării este prezent în Republica Moldova sub diferite aspecte, însă, de cele mai multe ori, este ignorat. Diferite categorii de persoane sunt expuse tratamentului inegal, dar nu cunosc ce măsuri trebuie întreprinse în astfel de cazuri sau nu sunt informate de faptul că au fost supuse actului discriminării. În pofida aderării Republicii Moldova la anumite instrumente internaţionale privind respectarea demnităţii şi drepturilor omului şi existenţei în legislaţia naţională a unor prevederi ce interzic discriminarea, nu există o lege în domeniul dat care ar proteja direct victimele discriminării. De rând cu aceste provocări avem şi puţină experienţă în practica judiciară în domeniul problemelor discriminării.

Violări ale drepturilor omului se manifestă pe diferite criterii precum, dizablitate, stare a sănătăţii, vârstă, origine etnică, sex, orientare sexuală etc. Conform unui studiu sociologic elaborat de către Fundaţia Soros-Moldova în 2010, respondenţii consideră că cel mai frecvent sunt discriminate în ţara noastră persoanele cu dizabilităţi mentale şi fizice (respectiv 68% şi 66%), după care urmează persoanele sărace (59%), persoanele HIV pozitive (56%), persoanele în etate (50%), persoanele de orientare homosexuală (49%), romii (48%) şi femeile (32%). Cel mai frecvent, conform aceluiaşi studiu, cetăţenii R. Moldova sunt discriminaţi la angajare în câmpul muncii, la locul de muncă, la spital/policlinică, de către autorităţi sau în instituţiile de educaţie. Dacă în cazul angajării în câmpul muncii şi la locul de muncă, persoanele se simt discriminate din cauza stării de sănătate, orientării sexuale, vârstei sau sexului, în cazul instituţiilor educaţionale şi de sănătate persoanele se simt discriminate din cauza lipsei surselor financiare.

Prin lansarea programului de granturi, Fundaţia Soros-Moldova îşi propune să colaboreze cu organizaţiile neguvernamentale pentru:

 • Împuternicirea grupurilor societăţii civile în identificarea cazurilor de discriminare, în prevenirea şi diminuarea discriminării în bază de dizabilitate, stare a sănătăţii, vârstă, sex, orientare sexuală, origine etnică etc., la nivel de politici şi practici în societate în general;
 • Îmbunătăţirea nivelului de înţelegere a fenomenului discriminării de către societate prin promovarea valorilor şi practicilor privind principiile egalităţii.

În scopul realizării acestor obiective, propunerile înaintate spre finanţare vor ţine cont de următoarele:

 • Abilitarea grupurilor de persoane discriminate în a-şi cunoaşte şi revendica drepturile, inclusiv prin intermediul campaniilor de informare şi sensibilizare;
 • Identificarea, analiza, promovarea şi diseminarea de bune practici privind nediscriminarea;
 • Desfăşurarea de activităţi de advocacy privind necesităţile grupurilor de persoane discriminate;
 • Monitorizarea şi documentarea cazurilor de discriminare;
 • Responsabilizarea autorităţilor şi altor subiecţi vizavi de fenomenul discriminării şi promovarea principiului egalităţii pe agenda publică şi politică;
 • Sprijinirea victimelor discriminării în obţinerea accesului la justiţie.

Eligibile de a participa în cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt organizaţiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active în promovarea drepturilor omului şi/sau au experienţă de lucru cu grupuri vulnerabile. Se încurajează formarea de parteneriate dintre organizaţia aplicantă şi alte organizaţii neguvernamentale, precum şi alţi actori din societate interesaţi de promovarea principiilor egalităţii şi diversităţii. În cazul formării unui parteneriat, vor fi clar indicate activităţile şi responsabilităţile asumate de către partener/parteneri în cadrul proiectului.

Nu sunt eligibile pentru acest program organizaţiile patronale, sindicatele, organizaţiile academice, ştiinţifice, culturale, ecologice, sportive şi religioase. Nu vor fi finanţate proiecte care nu se înscriu în obiectivele acestui program, cele cu caracter religios, proiectele în domeniul protecţiei mediului, competiţiile sportive, proiectele incomplete sau depuse de organizaţii neeligibile. Fundaţia nu susţine cereri de ajutor umanitar şi proiecte de cercetări tehnico-ştiinţifice, nu oferă granturi pentru suport general instituţiilor şi organizaţiilor, ci susţine doar proiecte concrete. Procurarea de echipament este susţinută doar când solicitantul demonstrează că echipamentul solicitat este indispensabil pentru desfăşurarea proiectului.
 

Cererea de finanţare va include:

 •  O analiză critică şi documentată a situaţiei în domeniul de intervenţie;
 • Scopuri şi obiective corelate cu obiectivele programului de granturi;
 • Strategie şi metode de implementare realiste şi clare, de pe urma cărora vor beneficia un grup concret de persoane;
 • Plan de acţiune coerent şi bine determinat, care să contribuie la asigurarea bunei implementări şi durabilităţi a proiectului;
 • Rezultate realiste;
 • O analiză a riscurilor şi soluţii de combatere a acestora;
 • Suficiente resurse umane pentru implementarea proiectului, nivel corespunzător de calificare şi de experienţă a echipei propuse pentru implementare;
 • Corelare între bugetul proiectului şi activităţile planificate.

Durata proiectului nu va depăşi 12 luni.

Mărimea maximă a grantului este de 30.000,00 dolari S.U.A. Nu există o limită minimă de buget pentru acordarea finanţării.

Cererile de finanţare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi;
 • Experienţa organizaţiei aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experienţa în domeniul promovării drepturilor omului sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Conţinutul cererii de finanţare:
 1. o analiza riguroasă a problemei, cauzelor şi efectelor;
 2. o identificarea grupului ţintă şi stabilirea unei strategii clare de comunicare privind acest grup;
 3. o gradul de implicare a grupului ţintă şi a factorilor interesaţi în activităţile proiectului;
 4. o gradul de coerenţă, claritate şi fezabilitate a strategiei de implementare şi a planului de acţiuni;
 5. o relevanţa şi originalitatea activităţilor propuse spre implementare;
 6. o rezultate clare şi realiste;
 7. o impactul proiectului asupra grupului ţintă şi durabilitatea proiectului.
 • Resurse umane suficiente şi adecvate pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate (bugetul este rezonabil şi corelat cu activităţile proiectului, include contribuţia organizaţiei sau altor actori din comunitate).
 •  

Dosarul organizaţiei aplicante va include următoarele documente:

 • Cererea de finanţare;
 • Bugetul (se va completa formularul plasat la următoarea adresă: http://www.soros.md/documents);
 • Chestionar cu privire la abilităţile de administrare a grantului (va fi solicitat de către aplicant de la reprezentanţii programului Egalitate şi Participare Civică);
 • CV-ul directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului şi a experţilor nominalizaţi în cererea de finanţare;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanţare, confirmat de consiliul de administrare al organizaţiei;
 • Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar);
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizaţiei;
 • Alte materiale pe care le consideraţi necesare.

Cererile vor fi examinate de către membrii Juriului Egalitate şi Participare Civică şi aprobate final de către Senatul Fundaţiei Soros-Moldova, în conformitate cu criteriile de selecţie şi condiţiile de eligibilitate. Decizia privind acordarea finanţării va fi luată până la sfârşitul lunii mai 2012.

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat la următoarea adresă, nu mai târziu de 30 martie 2012, ora 16.00:
Str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001, Fundaţia Soros-Moldova, Programul Egalitate şi Participare Civică

Versiunea electronica a solicitării de finanţare şi bugetul va fi prezentată şi în formă electronică, la adresa de email: elesan@soros.md. Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directoarea de program Elena Leşan, prin intermediul poştei electronice (elesan@soros.md) sau telefon: 270031, 274480. La solicitare, poate fi stabilită o întâlnire la sediul Fundaţiei pentru consultări privind procesul de aplicare.

Formular de aplicare

 REZULTATELE CONCURSULUI DE GRANTURI POT FI ACCESATE AICI