Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Competiție pentru ONG-uri: Creşterea implicării sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei

În scopul organizării activităţilor planificate pentru anul 2015 în cadrul Programului Sănătate Publică/sub-program Reducerea Riscurilor, în conformitate cu proiectul în derulare „Sporirea rolului pacientului și comunității în controlul Tuberculozei în Republica Moldova", finanţat din resursele Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei, Fundația Soros-Moldova, în calitatea sa de sub-recipient al resurselor financiare şi facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de implicare a sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei (TB), anunţă o competiţie deschisă pentru colectarea cererilor de finanţare care vor contribui la creșterea depistării precoce a tuberculozei în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare și îmbolnăvire TB, sporirea complianţei la tratament în condiţii de tratament ambulatoriu și obținerea ratei înalte a succesului tratamentului, în următoarele teritorii cu incidență înaltă a tuberculozei: mun. Chișinău, mun. Bălți, r-nul Floreşti, r-nul Anenii – Noi, r-nul Soroca, r-nul Căușeni, r-nul Edineț, r-nul Cantemir, r-nul Șoldănești, r-nul Telenești, raioanele de est ale RM.

În cadrul competiției urmează a fi finanțate solicitările care vor cuprinde, dar nu se vor rezuma la:

 • Mobilizare comunitară pentru asigurarea diagnosticării TB în stadii precoce și acces mai bun la activități de informare și educare în rândul grupurilor vulnerabile (persoane care fac abuz de substanțe psihotrope, inclusiv alcool, boschetari, migranți) cu scopul depistării timpurii a TB;
 • Activități de outreach (în teren) în grupurile de populație cu risc sporit de infectare și îmbolnăvire TB greu accesibile;
 • Consilierea pacienților cu TB, membrilor familiilor acestora privind tuberculoza, tratamentul TB, creșterea aderenței la tratament, evitarea întreruperilor în tratament și a abandonului, metode de profilaxie etc.;
 • Crearea echipelor multidisciplinare în teritorii și implicarea lor în activități de suport a persoanelor cu TB;
 • Activități pe principiul de la egal la egal privind simptomele, tratamentul TB, creșterea aderenței la tratament, evitarea întreruperilor în tratament și a abandonului pentru pacienții cu TB și persoanele din grupurile de risc;
 • Activități de suport al pacientului cu TB cu risc sporit de abandon (cu implicarea APL, servicii de asistență socială, bisericii, liderilor comunitari neformali etc.);
 • Activități de suport al pacientului cu TB cu abandon pentru reîntoarcerea lui în tratament.

Activitățile urmează a fi implementate în colaborare cu instituțiile medicale/medicul ftiziopneumolog. Confirmarea colaborării între ONG și instituția medicală poate fi făcută printr-o scrisoare de suport sau un acord de colaborare.

Cererea de finanţare va include:

 • Analiza critică şi documentată a situaţiei în domeniul de intervenţie;
 • Scopuri şi obiective corelate cu obiectivele competiției;
 • Strategia şi metodele de implementare realiste şi clare, de pe urma cărora vor beneficia pacienţii cu TB;
 • Plan de acţiune coerent şi clar descris, care să contribuie la asigurarea bunei implementări şi durabilităţii proiectului;
 • Rezultate realiste și măsurabile;
 • Analiza riscurilor şi soluţii de atenuare a acestora;
 • Resurse umane cu nivel corespunzător de calificare şi de experienţă pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului corelat cu activităţile planificate.

Proiectul va fi implementat pe parcursul perioadei: 1 ianuarie – 30 iunie 2015.

Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi;
 • Conţinutul cererii de finanţare;
 • Experienţa organizaţiei aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experienţa în domeniul tuberculozei sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Resurse umane;
 • Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate

Dosarul solicitantului va include următoarele documente:

 • Cererea de finanţare;
 • Bugetul în EURO (se va completa formularul plasat aici);
 • Chestionar cu privire la abilităţile de administrare a grantului (se va completa formularul plasat aici);
 • CV-urile directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului;
 • Scrisoare de suport din partea tuturor partenerilor implicați în derularea activităților solicitantului, inclusiv instituția medicală teritorială;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanţare, confirmat de consiliul de administrare al organizaţiei sau a constituenților;
 • Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar);
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizaţiei (dacă există);
 • Alte materiale pe care le consideraţi necesare.

Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt organizaţiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active și au experienţă de lucru în domeniul TB.

Termenul limită de prezentare a cererilor de finanţare (proiectelor) este 31 octombrie 2014, ora 16.00.

Examinarea cererilor remise va fi efectuată la ședințele juriului Programului Sănătate Publică/Senatului Fundației. Cererile aprobate pentru finanțare de către Juriul Programului Sănătate Publică/Senatul Fundației Soros-Moldova vor face subiectul unui contract de grant între Fundație și ONG.

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat, nu mai târziu de 31 octombrie 2014, ora 16.00 la adresa: str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001, Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică.

Cererile de finanţare pot fi remise şi în formă electronică, la adresele de email: foundation@soros.md și shangan@soros.md.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directorul de proiect Svetlana Hangan, prin intermediul poştei electronice (shangan@soros.md) sau la telefon: 022 270031