Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea serviciilor sociale

На русском языке ниже

Fundația Soros Moldova, din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană, anunță un Concurs de selectare a Conceptelor de proiect (runda a 2-a) pentru dezvoltarea/crearea sau extinderea/diversificarea serviciilor sociale durabile adresate persoanelor din grupuri vulnerabile.

Context
Concursul de selectare a conceptelor de proiect (runda a 2-a) pentru dezvoltarea serviciilor sociale se desfășoară în cadrul Programului de granturi al Proiectului “Organizațiile societății civile (OSC) acționează pentru servicii sociale mai bune” (în continuare - Proiect). Proiectul este implementat din sursele Uniunii Europene, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis din 1 februarie 2021 și are durata de 42 de luni.

Proiectul are scopul de a capacita organizațiile societății civile (OSC) din domeniul social pentru a facilita participarea acestora la dialogul de politici sociale și la consolidarea comunităților incluzive.

Scopul programului de granturi este de a facilita și susține OSC în dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale reziliente și necesare, în parteneriat cu autoritățile publice.

În perioada martie – iulie 2021, Fundația Soros Moldova, a organizat 1-a rundă a Programului de granturi dedicat OSC pentru dezvoltarea/extinderea serviciilor sociale. În cadrul 1-ei runde 30 de granturi au fost oferite OSC.

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 340,000 EURO, iar Fundația Soros Moldova urmează să ofere cel puțin 10 granturi.

Detalii cu privire la condițiile concursului sunt oferite în Termenii de referință, document care poate fi descărcat la mai jos (Documente).

Criterii de eligibilitate: Sunt eligibile organizațiile active în domeniul social, nonprofit înregistrate în Republica Moldova, apolitice. Organizațiile cu experiență în dezvoltarea și/sau prestarea serviciilor sociale vor avea prioritate. Organizațiile trebuie să fie direct responsabile de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar. Sub-grantarea nu este acceptată.
Prioritate vor avea conceptele de proiect care includ dezvoltarea/îmbunătățirea serviciilor sociale în raioanele Basarabeasca, Briceni, Călărași, Căușeni, Ciadîr-Lunga, Dondușeni, Drochia, Edineț, Florești, Hîncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Rîșcani, Șoldănești, Telenești, Vulcănești.

Depunerea dosarului
Dosarul complet va fi expediat în format electronic la adresa foundation@soros.md, cu mențiunea ”RFP 2021/PH-EU/3 - Program de granturi – runda 2”.
Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită nu vor examinate.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 30 noiembrie 2021, ora 14.00.

Sesiuni de informare
Pentru OSC-urile care intenționează să participe la Concurs vor fi organizate sesiuni de informare online pentru clarificări și detalii.
Pentru a participa la sesiunile de informare, doritorii sunt rugați să se înregistreze completând următorul formular: Formular de participare la sesiuni de informare.

Toate informațiile cu detaliile privind data organizării sesiunilor de informare online și modalitatea de conectare, vor fi transmise pe adresele de email înregistrate.

Documente:

Chestionar pentru verificarea capacității de administrare a grantului
Formular de concept de proiect
Formular de date generale
Termeni de referință

 

Фонд Сорос в Молдове при поддержке Европейского Союза, объявляет конкурс по отбору проектных концепций (2-ой тур) для развития/создания или расширения/диверсификации устойчивых социальных услуг для людей из уязвимых групп.

Контекст
Конкурс по отбору проектных концепций (2-ой тур) для развития социальных услуг проводится в рамках Программы грантов Проекта “Организации гражданского общества (ОГО) работают над улучшением социальных услуг” (далее – Проект). Проект внедряется за счет средств Европейского Союза, софинансируется и внедряется Фондом Сорос-Молдова в партнерстве с Ассоциацией Keystone Moldova и Общественной организацией Institutum Virtutes Civilis с 1 февраля 2021 года и длится 42 месяца.

Проект направлен на расширение возможностей организаций гражданского общества (ОГО) в социальной сфере для содействия их участию в диалоге по социальной политике и в укреплении инклюзивных сообществ.
Цель программы грантов – заключается в том, чтобы содействовать и поддерживать ОГО в разработке и реализации устойчивых и необходимых социальных услуг в партнерстве с органами публичного управления.

В период с марта по июль 2021 года Фонд Сороса в Молдове организовал 1-й тур Программы грантов, посвященный ОГО для развития/расширения социальных услуг. В первом туре Организациям гражданского общества было предоставлено 30 грантов.

Общая сумма, доступная для этого грантового конкурса, составляет 340,000 евро, а Фонд Сороса в Молдове предоставит не менее 10 грантов.

Подробная информация об условиях конкурса предлагается в Техническом задании – документ, который можно скачать ниже (документы).

Критерии отбора: Право на участие в конкурсе имеют некоммерческие организации, работающие в социальной сфере, зарегистрированные в Республике Молдова, аполитичные. Организации, имеющие опыт в разработке и/или предоставлении социальных услуг, будут в приоритете. Организации должны нести прямую ответственность за подготовку и управление проектом, не выступая в качестве посредников. Субгранты не поддерживаются.

Приоритет будет отдан проектным концепциям, которые включают развитие/улучшение социальных услуг в районах Бессарабка, Бричаны, Калараш, Каушаны, Чадыр-Лунга, Дондюшаны, Дрокия, Единец, Флорешты, Хынчешты, Яловены, Леова, Ниспорены, Окница, Резина, Рышканы, Теленешты, Вулканешты.

Подача досье
Полное досье необходимо отправить на электронный адрес foundation@soros.md, с пометкой "RFP 2021/PH-EU/3 - Программа грантов – 2-ой тур".
Досье, содержащие неполную информацию или поданные позже установленного срока, рассматриваться не будут.
Крайний срок подачи документов – 30 ноября 2021 г., 14.00.

Информационные сессии
Для ОГО, планирующих принять участие в конкурсе, будут организованы информационные онлайн-сессии для получения разъяснений и подробностей.
Для участия в информационных сессиях желающим предлагается зарегистрироваться, заполнив следующую форму: Форма участия в информационных сессиях.
Подробная информация о дате проведения онлайн-информационных сессий и о том, как подключиться, будет отправлена на зарегистрированные адреса электронной почты.

Документы:

Анкета для проверки возможности управления грантом
Бланк Проектной Концепции
Техническое задание
Форма Общих данных