Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Licitație deschisă pentru achiziția prezervativelor masculine

INVITAŢIE LA LICITAŢIE

Licitaţia Nr.: 2017/HR/GFATM/03
Data: 24 februarie 2017

Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică/Subprogramul Reducerea Riscurilor, relansează procedura de achiziție a prezervativelor masculine, pentru realizarea activităților planificate în cadrul proiectului „Activităţi de prevenire HIV în populaţiile afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV”, Contract 01/SR-H-NFM/2015 din 15.01.2015, finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei nr. MDA-H-PAS.

În acest sens, Fundaţia Soros-Moldova intenționează să achiziționeze 2 tipuri de prezervative masculine:

LOT 1: Prezervative masculine ultra subțiri – 40,000 unități;

LOT 2: Prezervative masculine cu lubrifiant aromat – 60,000 unități (3 arome, câte 20,000 unități pentru fiecare aromă).

Achiziția va fi organizată prin intermediul Licitaţiei deschise (National Competitive Bidding (NCB)), procedură specificată în Ghidul Băncii Mondiale.

Caietul de sarcini, formularul ofertei cât şi modelul contractului pot fi accesate la linkurile de mai jos.

Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preț, care va conține un Lot sau ambele Loturi.

Oferta va fi adresată şi trimisă la:
Adresa: Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 27 00 31; Fax: (373 22) 27 05 07
În atenţia Elenei Vacarciuc

Se acceptă oferte primite prin poştă, curier sau aduse direct la Fundaţia Soros-Moldova. Ofertele vor fi depuse în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele şi adresa ofertantului, numărul de referinţă al licitației - 2017/HR/GFATM/03.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Fundaţia Soros-Moldova este 27 martie 2017, ora 16.00, ora locală, la adresa menționată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de Fundaţia Soros-Moldova până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Vor fi evaluate ofertele de preţuri care vor fi înregistrate până la data şi ora limită de prezentare. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

Oferta va fi însoţită obligatoriu de mostre ale produsului ofertat. Oferta poate fi însoţită de cataloage şi/sau alte materiale ilustrative sau altă informaţie relevantă în Română, Engleză sau Rusă. Ofertele şi mostrele depuse nu se returnează, fiind dovada participării ofertanţilor la această procedură.

Preţurile pot fi indicate în lei moldoveneşti, euro sau dolari SUA.

Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

Toate costurile pentru pregătirea bunurilor de livrare până la destinaţia finală vor fi incluse în preţul ofertei, iar Vânzătorul nu va pretinde compensaţii suplimentare.

Destinaţia finală: Produsele vor fi livrate la adresele indicate de către Fundația Soros-Moldova, fără a fi percepute costuri suplimentare de transport şi manevrare.

La evaluarea ofertelor, Fundaţia Soros-Moldova va stabili pentru fiecare propunere preţul evaluat prin ajustarea ofertei de preţ, cu efectuarea corecţiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferenţă între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferenţă între rata unitară şi suma totală pe linie, care rezultă din înmulţirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

Pentru a putea fi comparate, prețurile vor fi recalculate în euro la cursul Băncii Naționale a Republicii Moldova la data limită de prezentare a ofertelor.

Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea preţului pentru o unitate de produs pentru fiecare Lot în parte.

Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă minim 45 (patruzeci şi cinci) de zile de la data limită de depunere menționată mai sus.

Ofertanţii trebuie se facă cunoştinţă cu Codul de Conduită pentru Furnizori (resursele Fondului Global), care poate fi găsit pe http://www.soros.md/documents, iar participarea la concurs va fi calificată drept acord al furnizorului cu condiţiile Codului sus-menţionat.

Fundaţia Soros-Moldova va atribui contractul ofertantului, a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie şi care a oferit cel mai mic preţ evaluat pentru o unitate de produs per Lot și care va prezenta toate documentele justificative solicitate.

Companiile care au depus oferte pot participa la deschiderea plicurilor, care va avea loc la data de 27 martie 2017, ora 16.00. Orice modificare a datei sau orei de deschidere a ofertelor va fi anunţată companiilor participante.

La concurs pot participa companii care sunt înregistrate în Republica Moldova, activează pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puțin de 3 ani și dispun de depozit pentru păstrarea dispozitivelor medicale pe teritoriul Republicii Moldova. Oferta va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente cu referinţă la furnizor:

o copia certificatului de înregistrare a companiei sau copia deciziei de înregistrare a persoanei juridice
o copia extrasului din Registrul de Stat al RM și lista fondatorilor
o certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional
o copia ultimului raport financiar cu ştampila Direcţiei Generale pentru Statistică
o Fundaţia îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cadrul evaluării.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:
Persoana de contact: Ala Cojocari
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07
E-mail: acojocari@soros.md