Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Experţi independenţi recomandă înlocuirea Strategiei de Reformă a administraţiei publice centrale cu un document nou, potrivit unui raport susţinut de Fundaţia Soros-Moldova

Strategia de Reformă a administraţiei publice centrale (APC) este un document depăşit şi este necesară înlocuirea acestuia cu unul nou, care să definească clar conceptul şi acţiunile de reorganizare a APC. Legea cu privire la APC trebuie definitivată şi aprobată. Legea privind transparenţa în procesul decizional cere anumite modificări, iar procesul de elaborare a noii legi a salarizării funcţionarilor publici trebuie finalizat. Acestea sunt doar câteva din recomandările raportului „Reforma Administraţiei Publice Centrale în R. Moldova: Evaluarea Performanţelor Implementării”, elaborat la iniţiativa şi cu susţinerea financiară a Programului Buna Guvernare din cadrul Fundaţiei Soros-Moldova de către un grup de experţi independenţi, coordonat de către compania de consultanţă „Business Consulting Institute”.

Scopul evaluării a constat în analiza rezultatelor obţinute în procesul de implementare a Reformei administraţiei publice centrale în perioada octombrie 2009 – noiembrie 2010, precum şi elaborarea unui set de recomandări, în vederea sporirii impactului pozitiv al acţiunilor întreprinse în acest domeniu. Studiul a constatat că obiectivele Reformei APC au fost atinse „parţial”, iar impactul acţiunilor realizate asupra organizării şi funcţionării autorităţilor APC este apreciat cu calificativul „satisfăcător”.

Succesele Reformei APC. Potrivit experţilor, în rezultatul implementării acţiunilor de reorganizare, a fost finalizat procesul de delimitare formală a funcţiilor de elaborare a politicilor de cele de implementare, ultimele fiind transferate instituţiilor publice subordonate. Astfel, unul din cele trei obiective ale compartimentului „Reorganizarea APC” din Strategia de reformă a APC a fost formal realizat integral.

Totodată, sistemul de raportare a fost simplificat, experţii constatând că unele rapoarte dispun de indicatori de eficienţă a utilizării resurselor financiare. În perioada realizării evaluării, au fost realizate activităţi de eficientizare a instrumentelor de coordonare a politicilor cu procesul de planificare bugetară, precum şi au fost iniţiate acţiuni de restricţionare a obiectivelor noi care nu au acoperire financiară.

Insuccesele Reformei APC. Raportul „Reforma Administraţiei Publice Centrale în R. Moldova: Evaluarea Performanţelor Implementării” stabileşte că în perioada analizată nu a fost formulată o viziune bine definită pe termen mediu privind organizarea APC, precum şi acţiunile de reorganizare, fundamentarea metodologică, implementarea şi finalitatea acestui proces.

Necesitatea aprobării legii privind administraţia publică centrală este mult discutată, iar proiectul acestei legi a fost consultat cu experţii Programului SIGMA al OCDE şi Uniunii Europene şi re-avizat de către organele centrale de specialitate. Cu toate acestea, definitivarea şi aprobarea legii nu a fost realizată.

Experţii au mai stabilit în perioada evaluării că, cadrul legal privind asigurarea transparenţei procesului decizional continuă să prezinte deficienţe. Totodată, conform rezultatului analizei chestionarului implementat în perioada realizării analizei, majoritatea absolută a funcţionarilor publici nu consideră că au un salariu decent şi identifică acest factor ca fiind esenţial în favorizarea corupţiei în serviciul public. Prin urmare, reformarea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici rămâne o prioritate majoră în APC.

Experţii recomandă. Ţinând cont de concluziile prezentate mai sus, grupul independent de experţi a formulat un set de recomandări, menit să ghideze acţiunile ulterioare de reformare a APC pentru a asigura efecte mai pronunţate ale acestor acţiuni:

• Abrogarea Strategiei de Reformă a administraţiei publice centrale ca document depăşit.
• Efectuarea unui nou exerciţiu de analiză funcţională a administraţiei publice centrale în scopul determinării problemelor majore care afectează eficienţa acesteia şi reformulării obiectivelor reformei APC, precum și realizarea unei analize cost-eficienţă a APC.
• Elaborarea, în baza rezultatelor acestor analize, a unui nou document privind reforma APC în care să fie definit clar: conceptul şi acţiunile de reorganizare, de îmbunătăţire şi simplificare a procesului decizional, de asigurare a unui management performant a resurselor umane şi a finanţelor publice.
• Definitivarea şi aprobarea Legii cu privire la Administraţia Publică Centrală.
• Aprobarea normelor procedurale de elaborare, aprobare, monitorizare şi evaluare a politicilor.
• Evaluarea activităţii cadrului instituţional de coordonare a politicilor publice şi a structurilor de parteneriat strategic Guvern - societate civilă.
• Modificarea Legii privind transparenţa în procesul decizional.
• Aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a accesului la informaţie în vederea aplicării uniforme a prevederilor Legii nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie.
• Instituirea unui sistem de management informaţional integrat în cadrul Guvernului.
• Dezvoltarea platformei informatice pentru utilizarea intranet-ului ca metodă uzuală de comunicare între Direcţii şi pentru planificarea şedinţelor de lucru.
• Reformarea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici, finalizarea procesului de elaborare a noii legi a salarizării funcţionarilor publici pentru asigurarea condiţiilor decente de salarizare a funcţionarilor publici şi atragerea cadrelor profesioniste în domeniu.
• Sincronizarea procesului de evaluare a performanţelor funcţionarilor publici cu reforma sistemului de salarizare.
• Crearea sistemului de evaluare a performanţelor APC în raport cu mărimea resurselor financiare alocate, care ar include viziunea, elementele constitutive, instrumentele de implementare şi metodele de analiză a datelor şi /sau rezultatelor.
• Dezvoltarea capacităţilor de planificare bugetară, elaborarea şi implementarea bugetelor în baza programelor, inclusiv prin desfăşurarea cursurilor de perfecţionare, creşterea capacităţilor de analiză, evaluare şi raportare a implementării bugetelor în baza programelor.

Context

În Republica Moldova, Reforma Administraţiei Publice Centrale (RAPC) a început în anul 2006. Scopul Reformei constă în instituirea unui sistem modern şi eficient al administraţiei publice centrale, în conformitate cu principiile de bună guvernare din ţările-membre ale Uniunii Europene şi Consiliului Europei. Aceasta presupune atingerea, cu cheltuieli optime, a unor performanţe mai bune în procesul de administrare, fapt ce ar permite să se ţină cont de interesele şi drepturile cetăţenilor. În rezultatul Reformei se aşteaptă ca administraţia publică centrală să devină mai inovativă, mai flexibilă şi mai eficientă, operaţiunile din cadrul ei să fie publice şi transparente, iar mecanismul de responsabilitate să permită obţinerea unei imagini pozitive a acesteia.

Realizarea Reformei APC are la bază documentul de politici „Strategia de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”, aprobat în 2005. Documentul stabilea iniţial drept perioadă de implementare anii 2006-2008. Însă la sfârşitul anului 2008 s-a considerat necesară continuarea acţiunilor de reformare, deşi un nou plan de acţiuni de implementare nu a fost aprobat, iar cel vechi nu a fost actualizat. Astfel că, perioada de implementare a Reformei APC este, în prezent, nedeterminată de timp.