Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

R. Moldova are de parcurs o cale lungă până la eficienţa procesului Bologna în sistemul universitar

Republica Moldova este participantă la Procesul Bologna din 2005, când au fost realizate mai multe reforme în domeniul învăţământului superior. De atunci şi până în prezent, situaţia în sistemul universitar arată în felul următor: lipsa unei agenţii autonome de acreditare şi evaluare a universităţilor; o finanţare arbitrară, fără a se lua în calcul necesităţile reale ale universităţilor; o autonomie universitară deficitară; persistenţa mai multor neclarităţi privind şcolile doctorale, dar şi în alegerea disciplinelor opţionale şi a funcţionării de facto a sistemului de credite. Concluziile sunt parte a studiului „Sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova în contextul Procesului Bologna: 2005-2011”, elaborat la iniţiativa şi cu susţinerea financiară a Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, de către experţii Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.

Autorii studiului şi-au propus să evalueze situaţia curentă a învăţământului superior din R. Moldova în contextul participării la implementarea obiectivelor Procesului Bologna. S-a constatat că trecerea la o nouă structură în învăţământul superior încă nu a dat randamentul necesar, iar majoritatea obiectivelor şi valorilor procesului Bologna nu au obţinut o largă răspândire în sistemul de învăţământ superior.

Dacă procesul Bolognian presupune o structură a sistemului universitar format din trei cicluri, cadrul legislativ actual din ţara noastră nu instituie studiile de doctorat drept ciclul III în arhitectura generală a învăţământului superior. Mai mult, se atestă o reţinere a Academiei de Ştiinţe în formarea şi gestionarea adecvată a acestui ciclu. La acest capitol, experţii recomandă definitivarea cât mai rapidă a proiectului Codului Educaţiei şi să-l propună Parlamentului spre adoptare. Codul Educaţiei urmează să descentralizeze procesul de finanţare a cercetării ştiinţifice, dar şi să traseze în mod clar nivelele de educaţie, reducând concurenţa între ele.

Confuzii creează şi sistemul de credite transferabile, garantate de procesul Bologna. Dacă de jure, acesta trebuie să funcţioneze drept un sistem de transfer automat, în realitate, în cazul unui transfer de la o universitate la alta, studentul trebuie să susţină examene, fără a se lua în consideraţie creditele pe care le-a obţinut anterior. În acest context, autorii studiului remarcă şi caracterul formal al mobilităţii academice. Dacă cea externă există graţie unor programe ale UE, mobilitatea interuniversitară sau cea internă lipsesc cu desăvârşire. Studiul recomandă informarea studenţilor în privinţa opţiunilor de mobilitate academică, dar şi semnarea de către universităţi a acordurilor de colaborare în acest domeniu, fapt ce ar asigura calitatea studiilor.

Prevederile procesului Bologna analizate în raport cu situaţia sistemului universitar ridică o altă neclaritate ce ţine de analiza calităţii învăţământului. Chiar dacă legea R. Moldova prevede în mod expres crearea unei Agenţii Naţionale de Asigurare a Calităţii , aceasta lipseşte în prezent. Rolul agenţiei ar consta în preluarea într-o manieră transparentă şi autonomă activitatea de acreditare şi evaluare a instituţiilor superioare de învăţământ. Or, astăzi, programele de masterat înfiinţate şi autorizate în 2008 nu au mai putut fi acreditate, iar foarte multe instituţii activează în baza unor acreditări din perioada 2001-2005.

Cât priveşte finanţarea bugetară a universităţilor, experţii IDIS propun aşa-numita “finanţare per student”, în baza unor prognoze competente. De altfel, ei recomandă lichidarea restricţiilor de înmatriculare la studiile prin contract, precum şi dreptul universităţilor de a-şi stabili nivelul taxei de şcolarizare. Aceste modificări ar duce la o autonomie extinsă a universităţilor, asigurând succesul reformării întregului sistem universitar.