Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Curtea de Conturi arată că banii publici sunt risipiţi: ce fac autorităţile?

În primele două trimestre ale anului curent, Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP a analizat 17 hotărâri ale Curţii de Conturi pentru a readuce în atenţia publicului şi guvernării factorii care împiedică în mod sistematic buna gestionare a resurselor şi patrimoniului public. Experţii constată că denaturările şi lacunele grave în administrarea financiară şi patrimonială nu mai sunt excepţii, ci practici devenite „normale”.

În 16 rapoarte publicate se conţin menţiuni şi opinii de audit cu rezerve privind diverse iregularităţi depistate în urma auditului efectuat. Multe iregularităţi persistă, deşi instituţiile respective au primit recomandări concrete de înlăturare a problemelor consemnate în perioada precedentă auditului. Cele mai revelatoare sunt, din punctul nostru de vedere, hotărârile Curţii pe marginea auditului bugetelor unor unităţi administrativ-teritoriale şi ale întreprinderilor publice. Acestea constată o serie de denaturări grave, cum ar fi:

  • Sunt ignorate principiile de eficienţă şi transparenţă în efectuarea achiziţiilor publice, atât de către întreprinderile de stat, cât şi de autorităţile locale auditate. Nerespectarea procedurilor legale de achiziţii publice a condus în cele 6 raioane auditate la valorificarea ineficientă a resurselor publice în sumă de aproximativ 6 milioane lei.
  • Lipseşte o politică salarială care ar lega remunerarea de performanţă. În rezultat, deşi indicatorii economico-financiari la majoritatea întreprinderilor din sfera aviaţiei civile auditate s-au înrăutăţit, primele salariale au crescut. Din totalul cheltuielilor pentru remunerarea muncii pentru anii 2010 şi 2011 (496 mil lei) în întreprinderile date, doar 38% au constituit salariul tarifar, 62% fiind premii şi suplimente.
  • În entităţile publice lipsesc sistemele de control intern. În cazul „Băncii de Economii”, aceasta a dus la risipirea patrimoniului public, angajarea în tranzacţii cu persoane interpuse şi încălcarea intereselor acţionarilor, inclusiv a statului.
  • Utilizarea defectuoasă a transferurilor cu destinaţie specială. Astfel, din cele 200 milioane lei alocate raioanelor Edineţ, Râşcani şi Glodeni pentru educaţie, 11 milioane au fost utilizate în cu totul alte scopuri, inclusiv întreţinerea administraţiei, mass-media.

Analiza asupra rapoartelor Curţii de Conturi a fost realizată în cadrul proiectului „Procesul bugetar în Republica Moldova: monitorizarea transparenţei şi promovarea controlului public”, implementat cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.