Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Monitorizarea politicilor anticorupţie: în ce măsură autorităţile publice respectă cerinţele privind conţinutul paginilor web?

Transparency Internaţional – Moldova a prezentat rezultatele monitorizării paginilor web ale autorităţilor publice centrale (APC), efectuată în cadrul proiectului „Monitorizarea implementării politicilor anticorupţie în APC în 2012” finanţat de Fundaţia Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare. Scopul monitorizării constă în analiza conţinutului paginilor web ale 20 de autorităţi APC prin prisma actelor normative care reglementează acest domeniu şi prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a politicii respective, implicit a cadrului legal.

În procesul monitorizării a fost verificată prezenţa pe paginile web a indicatorilor obligatorii prevăzuţi de legislaţie, actualizarea datelor şi existenţa referinţelor la sursa publicării acestora. În rezultatul analizei a fost întocmit un clasament al APC în funcţie de calitatea paginilor web. Monitorizarea a fost efectuată în perioada 20.05.2012- 01.08.2012, fiind analizate informaţiile plasate pe paginile web ale APC pe parcursul lunilor ianuarie - iulie 2012.

Concluzii generale
Analiza conţinutului paginilor web sub aspectul conformităţii legislaţiei arată că o mare parte din informaţiile obligatorii sunt inserate, cele mai complete în acest sens fiind paginile web ale IFPS, MJ, MS.

Deşi o parte din informaţiile obligatorii sunt plasate pe paginile web ale AP, un şir de date lipsesc sau sunt inserate la minimum, în special:

  • majoritatea absolută a AP nu au plasat date despre rezultatele controalelor şi auditelor efectuate de AP/în cadrul AP, doar IFPS, SV, MS au inserat informaţii sumare despre rezultatele controalelor efectuate;
  • o jumătate din AP au plasat informaţii minime despre planificarea şi executarea bugetelor (MAIA, MDRC, MTID, MM, MED, MC, MTIC, MTS, MAI, SV), două AP (MAEIE, ARFC) nu au inserat deloc atare informaţii;
  • aproape o jumătate din AP nu au plasat pe pagina web modele de cereri şi alte documente acceptate spre examinare şi instrucţiunile privind completarea lor (MEC, MF, MDRC, MAIA, MTID, MM, MMPSF, ARFC, CCCEC);
  • 1/3 din AP nu au inserat funcţiile şi obligaţiile subdiviziunilor: (MTID, MED, MC, MS, MTIC, MTS, SV);
  • circa 1/3 din AP nu au inserat date despre programele, inclusiv de asistenţă tehnică, a căror beneficiar/executant este autoritatea publică (MA, MTIC, CCCEC, MAEIE, SV, ARFC).

În ce priveşte declaraţiile de venituri şi proprietate ale conducerii, paginile web includ, de regulă, doar declaraţiile miniştrilor. Cinci AP au postat atât declaraţiile miniştrilor, cât şi ale vice-miniştrilor (MAEIE, MAIA, MM, MED, MTS). Trei autorităţi nu au inserat pe pagina web declaraţiile de venituri şi proprietate (MAI, ARFC, IFPS), în cazul MEC declaraţia ministrului nu se accesează. Este de remarcat faptul că MJ şi MM au inserat pe paginile web declaraţiile de interese ale conducătorilor (în formă liberă, până la intrarea în vigoare a Legii nr.181/2011).

Informaţiile privind transparenţa decizională sunt şi ele, de regulă, incomplete (în funcţie de AP, nu sunt incluse planurile de elaborare a proiectelor de acte normative, rezultatele consultării publice, rapoartele privind transparenţă decizională ş.a.). Pe paginile web ale multor autorităţi este dificil de a urmări „traseul” proiectelor de documente, începând cu anunţul de iniţiere a elaborării deciziei până la publicarea deciziei finale. Este de menţionat faptul că unele AP (CCCEC, MED, MJ) plasează informaţiile despre elaborarea deciziilor într-un tabel de sinteză în profilul proiectelor de documente iniţiate, ceea ce facilitează analiza stadiului de elaborare a documentului şi înaintarea propunerilor de către părţile interesate.

Există carenţe la actualizarea informaţiilor de pe paginile web, în special a celor ce ţin de planificarea şi executarea bugetelor, programele de asistenţă tehnică, statistica din domeniu. AP nu respectă, de regulă, cerinţele privind plasarea referinţelor despre data publicării şi sursa informaţiilor: doar 5 AP au postat asemenea referinţe integral (MAIA) sau parţial (MJ, SV, MC, MMPSF).

În procesul monitorizării paginilor web a fost analizată şi prezenţa informaţiilor despre achiziţiile publice efectuate şi măsurile de prevenire a corupţiei întreprinse în cadrul AP. Deşi potrivit legislaţiei aceste informaţii nu sunt obligatorii, un şir de autorităţi le-au postat pe paginile web. Astfel, majoritatea AP au rubrici referitoare la achiziţiile publice, pe ele fiind plasate, de regulă, anunţurile de achiziţii publice. Unele AP au postat la aceste rubrici şi informaţii despre componenţa grupului de achiziţii publice, planurile anuale de achiziţii, rezultatele achiziţiilor publice (MA, MAI, IFPS, MTS). În contextul activităţilor de prevenire a corupţiei, cele mai consistente informaţii sunt inserate pe paginile web ale MJ, MED şi MTS, în special, planurile de integritate, rapoartele privind rezultatele autoevaluării riscurilor de corupţie, datele privind persoanele responsabile de prevenirea corupţiei.

Propuneri

  • A completa lista indicatorilor obligatorii pentru paginile web ale AP (HG 188/2012) cu date privind achiziţiile publice planificate şi efectuate, activitatea de prevenire a corupţiei, declaraţiile de interese ale conducerii AP;
  • A asigura plasarea vizibilă a indicatorilor prevăzuţi de HG 188/2012 pe şablonul paginilor web ale AP, elaborat de Centrul de Guvernare Electronică (eventual, prin crearea de rubrici distincte pentru indicatorii obligatorii);
  • A prezenta datele din rubrica Transparenţa decizională în formă tabelară, în profilul fiecărui proiect de decizie, pentru a asigura vizibilitatea parcursului fiecărui proiect de document elaborat;
  • A specifica în contextul Serviciilor publice prestate (eventual, la o rubrică specială a paginii web) dacă autoritatea publică, subdiviziunile subordonate şi întreprinderile gestionate prestează atare servicii, asigurând redirecţionarea la paginile web ale subdiviziunilor/întreprinderilor prestatoare de servicii şi la portalul guvernamental al serviciilor publice;
  • A atenţiona autorităţile publice despre obligativitatea:

√ plasării/completării paginilor web cu informaţii obligatorii prevăzute de HG 188/2012, în special: rezultatele controalelor şi auditelor efectuate de/în cadrul AP, planificarea şi executarea bugetelor, funcţiile şi obligaţiile subdiviziunilor, programele de asistenţă tehnică, modelele de cereri şi instrucţiunile privind completarea lor;
√ actualizării continue a informaţiilor pe paginile web cu indicarea datei inserării, persoanei/subdiviziunii responsabile;
√ asigurării accesului la arhivele rubricilor de pe paginile web.

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului „Monitorizarea implementării politicilor anticorupţie în autorităţile publice centrale”, implementat de către Transparency International-Moldova şi Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.