Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a doi activişti în domeniul drepturilor omului

CONCURS în cadrul proiectului

"Consolidarea capacităţilor de advocacy la nivel naţional şi internaţional
ale Grupului Resursă pentru Drepturile Omului"

11 septembrie 2012

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova implementează Proiectul operaţional „Consolidarea capacităţilor de advocacy la nivel naţional şi internaţional ale Grupului Resursă pentru Drepturile Omului”. Proiectul tinde să contribuie la dezvoltarea capacităţilor de advocacy ale membrilor Grupului Resursă pentru Drepturile Omului în scopul asigurării unei atitudini responsabile şi asumate din partea Guvernului Republicii Moldova în procesul de implementare a recomandărilor formulate de instituţiile şi mecanismele internaţionale de monitorizare a respectării drepturilor omului.

Proiectul are la bază rezultatele şi lecţiile învăţate ale proiectului „Consolidarea capacităţilor activiştilor din domeniul drepturilor omului în scopul promovării eficiente a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în Moldova”, implementat în perioada iunie 2010 – noiembrie 2011 de către Fundaţia Soros-Moldova în parteneriat cu Programul pentru Drepturile Omului şi Buna Guvernare din cadrul Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, Budapesta (HRGGP). În cadrul proiectului a fost creat Grupul Resursă pentru Drepturile Omului (GRDO), care reprezintă o coaliţie informală constituită a activiştilor de drepturile omului din Moldova, care acţionează individual şi/sau reprezintă organizaţii non-guvernamentale notorii. Scopul Grupului este monitorizarea, documentarea şi raportarea cazurilor de încălcare sistemică a drepturilor omului din ţară, precum şi efectuarea activităţilor de advocacy naţional şi internaţional pentru soluţionarea acestora.

Pe plan extern, rolul GRDO, în calitate de exponent al societăţii civile, este de a comunica cu mecanismele internaţionale create în baza convenţiilor la care Republica Moldova este parte, prin oferirea rapoartelor analitice de calitate cu privire la respectarea obligaţiunilor Guvernului, precum şi gradul de implementare a prevederilor internaţionale. Implicarea GRDO este justificată prin necesitatea existenţei unor surse alternative de informaţii credibile care să fie opozabile rapoartelor oficiale ale Guvernului privind implementarea convenţiilor internaţionale şi respectarea angajamentelor asumate.

Pe plan intern, Grupul are misiunea să monitorizeze respectarea drepturilor omului pe domenii specifice, precum şi acţiunile/inacţiunile autorităţilor în procesul de implementare a recomandărilor adresate Guvernului. Prin intermediul campaniilor de promovare a drepturilor omului (advocacy), GRDO contribuie la sensibilizarea societăţii civile şi a sectorului neguvernamental cu privire la drepturile omului rămase în afara atenţiei şi/sau interesului acestora şi care, în virtutea anumitor circumstanţe, sunt vădit încălcate, aducând prejudicii statului de drept.

Proiectul va consolida GRDO prin sporirea capacităţilor de planificare şi organizare a campaniilor naţionale de advocacy, de interacţiune cu publicul, autorităţile şi reprezentanţii mass-media, de monitorizare a implementării recomandărilor formulate Guvernului de mecanismele internaţionale, în special cu referire la respectarea dreptului la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, precum şi de capacitare a membrilor GRDO în monitorizarea respectării principiilor internaţionale în procesul de modificare a Constituţiei Republicii Moldova. Pentru atingerea obiectivelor propuse vor fi organizate patru training-uri specializate cu implicarea experţilor internaţionali şi naţionali în domeniile menţionate.

De asemenea membrii GRDO vor elabora rapoarte alternative şi briefing-uri adresate Comitetului ONU asupra Eliminării tuturor formelor de Discriminare faţă de Femei (CEDAW); Comisiei Europene – în cadrul audierii raportului anual (progress report) privind implementarea Politicii Europene de Vecinătate; şi Delegaţiei Uniunii Europene - în cadrul Dialogului UE-RM în domeniul Drepturilor Omului. Rezultatele activităţii Grupului vor fi promovate prin participarea activiştilor la evenimente internaţionale dedicate drepturilor omului, astfel ridicând vizibilitatea acestuia şi sporind semnificativ impactul recomandărilor formulate de membrii GRDO. Pe plan naţional, membrii GRDO vor elabora un raport anual de monitorizare a implementării Planului Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru 2011-2014 (PNADO) prin prisma recomandărilor formulate în cadrul Evaluării Periodice Universale. Activitatea şi progresele Grupului vor fi mediatizate prin elaborarea şi diseminarea comunicatelor de presă, organizarea conferinţelor de presă şi acordarea interviurilor.

Astfel, în scopul suplimentării GRDO cu noi membri, urmează să fie selectaţi 2 activişti în materie de drepturi ale omului, care să posede expertiză anterioară sau să manifeste interes sporit pentru unul din următoarele domenii: 1) monitorizarea respectării dreptului la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, 2) dreptul constituţional şi monitorizarea aplicării standardelor drepturilor omului în procesul de reformă constituţională.

Activiştii selectaţi vor fi sprijiniţi în activitatea lor profesională curentă şi vor beneficia de un pachet comprehensiv pentru dezvoltarea capacităţii şi aptitudinilor de documentare, cercetare şi advocacy. Selectarea se va face de către o comisie specializată, urmând ca fiecare activist selectat să încheie un contract individual cu FSM şi să beneficieze, în perioada septembrie 2012 – mai 2013, de un onorariu pentru serviciile prestate.

Modalitatea de participare la concurs
Persoanele interesate sunt invitate să trimită dosarele complete în limba engleză care vor conţine scrisoarea de intenţie şi CV-ul. Scrisoarea de intenţie trebuie să fie bazată pe argumente din care s-ar putea deduce motivaţia autentică a candidaţilor de a deveni beneficiari ai proiectului. Candidaţii vor indica în scrisoare numele şi informaţia de contact a doi referenţi.

Candidaţii pot fi atât reprezentanţi ai ONG-urilor active de drepturi ale omului din Moldova, cât şi persoane neafiliate unor organizaţii. În cazul candidaţilor care reprezintă anumite organizaţii, se va acorda prioritate celor ce nu deţin funcţii de conducere în respectivele organizaţii şi care prezintă garanţii minime privind angajamentul de a activa în organizaţie timp de cel puţin trei ani după finisarea proiectului. Scrisorile de recomandare şi de garanţie din partea organizaţiilor pe care le reprezintă candidaţii sunt obligatorii spre prezentare după selecţia candidatului.

Dosarele vor fi trimise la adresa de e-mail: srusanovschi@soros.md, până la 20 septembrie 2012, ora 13.00. Dosarele pot fi depuse, de asemenea, în plicuri sigilate la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 32, cu menţiunea „Activişti – membri ai GRDO. Programul de Drept”.

Director de program – Victor Munteanu

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: Sergiu Rusanovschi, Coordonator de proiect (+373) 69184280.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.