Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Termen extins: Concurs de selectare a unui grup de experţi pentru actualizarea „Ghidului metodologic pentru parajurişti”

1. Informaţii generale

Fundaţia Soros-Moldova implementează proiectul "Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari" (în continuare Proiect), care este menit să înzestreze membrii comunităților rurale cu informații și deprinderi juridice pentru a-și proteja drepturile și a cere respectarea acestora. Proiectul, susținut financiar de Suedia, este realizat prin efortul conjugat al statului şi al societăţii civile, implicând Fundaţia Soros-Moldova, Ministerul Justiţiei, Ministrrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei şi Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat.

Începând cu anul 2010, Fundația a pilotat un sistem diversificat de acordare a asistenţei juridice primare în zonele rurale prin intermediul parajuriştilor. Asistenţa juridică garantată de stat este un instrument nou în legislaţia ţării, introdus prin Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr. 198 din 26.07.2007, care prevede că prin asistenţă juridică primară se înţelege furnizarea de informaţii privind sistemul de drept al Republicii Moldova şi actele normative în vigoare, drepturile şi obligaţiile persoanelor şi modalitatea de realizare a acestora pe cale judiciară şi extrajudiciară. Aceasta include acordarea de consultanţă în probleme juridice şi asistenţă în vederea întocmirii actelor juridice fără dreptul de a reprezenta interesele persoanei în instanţa de judecată.

Parajuristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii, are studii juridice incomplete sau studii superioare complete, nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii.

Parajuriștii activează în comunitățile de unde vin, în conformitate cu prevederile Regulamentului de activitate a parajuriștilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat nr. 5 din 15 iunie 2011. Periodic, aceștia participă la instruiri menite să le consolideze cunoștințele și deprinderile practice. La moment, 29 de parajuriști comunitari activează în tot atâtea localități rurale din toată țara. Principalele instrumente de lucru ale parajuriștilor sunt 2 manuale elaborate în cadrul Proiectului:

1. „Îndrumarul juridic elementar pentru cetățeni”, care cuprinde informații din toate domeniile de drept redate într-un limbaj accesibil persoanelor fără studii juridice, însoțite de exemple care descriu fenomenele explicate (disponibil aici: http://soros.md/publication/2013-01-04);

2. „Ghidul metodologic pentru parajuriști”, care reprezintă instrumentul fundamental de organizare a activității parajuriștilor și descrie detaliat modalitatea de îndeplinire a atribuțiilor ce le revin (disponibil aici: http://soros.md/publication/2013-01-04-0).

2. Obiectivele concursului

În urma concursului, va fi identificat un grup de experți care va revizui și va actualiza următoarele compartimente din conținutul „Ghidului metodologic pentru parajurişti”.

1. Comunicarea verbală

2. Comunicarea scrisă

3. Soluționarea conflictelor

4. Administrare și logistică (secțiunile 9.1 – 9.4 și 9.6)

Aceștia pot formula propuneri atât de dezvoltare, modificare sau excludere a conținutului curent al Ghidului, cât și de includere a subiectelor adiționale.

3. Sarcini generale

Experții selectați în urma concursului vor realiza următoarele sarcini:

1. Revizuirea conținutului „Ghidului metodologic pentru parajurişti”;

2. Actualizarea anumitor compartimente care vor fi menținute în Ghid;

3. Scrierea anumitor compartimente ale Ghidului (conform propunerilor formulate în scrisoarea de intenție și conform recomandărilor echipei de proiect);

4. Elaborarea materialului convenit în termenii stabiliţi;

5. Coordonarea conţinutului compartimentelor elaborate cu alţi autori şi cu echipa proiectului;

6. Prezentarea versiunii finale a capitolelor elaborate către coordonatorul de proiect.

4. Calificări/cunoştinţe speciale/experienţă necesare pentru candidați:

• Studii superioare în drept, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;

• Cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniul accesului la justiţie și asistenţei juridice garantate de stat;

• Cunoaşterea modelelor funcţionale de utilizare a resurselor comunitare în scopul oferirii asistenţei juridice primare, educării şi informării juridice a persoanelor defavorizate;

• Experienţă şi abilităţi de cercetare și documentare (vor fi prezentate lucrări sau articole publicate, precum și dovada altei experiențe relevante);

• Experienţă în scrierea manualelor şi a ghidurilor practice;

• Abilităţi de comunicare.

Gradul didactic şi ştiinţific constituie un avantaj.

Candidaţii pot fi reprezentanţi ai mediului academic de profil, ai ONG-urilor active din domeniul juridic din Moldova, precum şi persoane neafiliate unor organizaţii.

5. Modalitatea de participare la concurs

Persoanele interesate sunt invitate să transmită dosarul de participare la concurs, care va conține:

CV-ul candidatului

o scrisoare de motivație, care va fi bazată pe argumente din care s-ar putea deduce experiența, viziunea și motivaţia autentică a candidatului de a realiza sarcinile propuse. Fiecare candidat va specifica în scrisoarea de intenție subiectele la care poate să contribuie și va formula propuneri concrete privind actualizarea Ghidului.

Dosarele pot fi transmise în formă electronică la adresa de e-mail dmarian@soros.md sau depuse personal la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 32, până miercuri, 27 noiembrie 2013, ora 18:00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Dosarele depuse de candidați vor fi analizate sub aspectul corespunderii acestora cerințelor minime indicate la p.3. Despre rezultatele evaluării dosarelor vor fi anunțați doar candidații selectați.

6. Raportare şi remunerare

Activitatea experţilor va fi coordonată și monitorizată de către Coordonatorul de proiect.

Termenul de realizare a sarcinilor: 1 lună din momentul semnării contractului cu Fundația Soros-Moldova.

Expertul va prezenta materialul elaborat la sfîrşitul termenului de îndeplinire a sarcinilor. Remunerarea se va efectua în baza numărului de pagini elaborate, prețul stabilit pentru o pagină convențională (4000 de caractere) fiind de 200 lei (valoarea brută). Volumul fiecărui compartiment va fi convenit în prealabil între expert și coordonatorul de proiect. Expertul are program liber de activitate.

Persoană de contact: Diana Marian, Coordonator de Proiect, tel. 022 27 00 31, e-mail: dmarian@soros.md.