Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Asistent/ă în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților societății civile din UTA Găgăuzia”

Prezentare generală
Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Molodova va realiza, în perioada 2017-2019, proiectul “Consolidarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”. Proiectul are drept scop fortificarea capacităţilor actorilor locali ai societăţii civile din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceştia, la rândul lor, să monitorizeze şi să influenţeze priorităţile de dezvoltare la nivel local şi național. Activităţile planificate în proiect vor contribui şi la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia şi cele din alte regiuni ale ţării. În contextul local, proiectul va contribui la un dialog mai eficient şi o colaborare mai mare între ONG-uri şi Autorităţile Publice din UTAG, precum şi cele de nivel central.

În acest sens, Fundația Soros-Moldova recrutează un/o Asistent/ă de proiect, care va acorda sprijin Directorului de proiect în implementarea activităţilor planificate.

Fundația Soros-Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naţionalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Perioada de angajare: 28 luni

Principalele responsabilități:

 • Sprijină echipa de implementare a proiectului în pregătirea, organizarea și desfășurarea activităţilor planificate în cadrul proiectului;
 • Coordonează logistic organizarea activităţilor din cadrul proiectului
 • Sprijină echipa de management în menținerea comunicării cu partenerii, contractorii și beneficiarii proiectului;
 • Efectuează deplasări în afara mun. Chișinău, în scopul organizării şi monitorizării activităţilor de proiect;
 • Participă la colectarea, analiza și arhivarea datelor ce țin de implementarea proiectului;
 • Acordă sprijin echipei de management în realizarea achizițiilor prevăzute în proiect conform procedurilor interne ale Fundaţiei Soros-Moldova. ;
 • Înregistrează documentele relevante în sistemul de evidență contabilă al Fundației și prelucrează datele contabile;
 • Oferă sprijin logistic și administrativ în cadrul proiectului.

Cerințe față de candidații eligibili:

 • Studii superioare, preferabil în domeniul socio-umanistic, dar vor fi acceptate și dosarele celor cu studii în economie, management (diploma de master va constitui un avantaj);
 • Minim un an de experienţă de lucru în domeniul relevant activităţii programului (experienţa de lucru într-o organizaţie neguvernamentală va constitui un avantaj);
 • Experiență de lucru în domeniul achizițiilor de bunuri și servicii (capacitățile de operare cu sisteme de evidență contabilă vor constitui un avantaj);
 • Capacități de management;
 • Abilităţi organizatorice excelente, dobândite în urma experienței de organizare a evenimentelor;
 • Abilităţi de comunicare şi negociere;
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă;
 • Capacitatea de a vorbi şi scrie fluent în limba română şi rusă, dar şi de a lucra cu acte în limba engleză;
 • Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
 • Capacitatea de a lucra cu termene-limită;
 • Aptitudini de documentare, cercetare și raportare.

Dosarul pentru concurs va conține:

 • CV-ul candidatului
 • Scrisoarea de intenție (nu va depăși 500 de cuvinte), cu indicarea a 2 persoane de referinţe (Numele, funcţia si instituţia în care activează şi datele de contact (telefon, e-mail).

Fundaţia Soros-Moldova îşi rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii şi activitatea de muncă.

Etapele concursului

1. Preselecţia
La această etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate în termenii de referinţă și vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

o calificarea profesională
o experiență relevantă
o referințe

2. Testarea
La etapa respectivă vor fi invitați doar candidații preselectați. Persoanele invitate la această etapă vor completa Formularul de candidatură

3. Interviul
În funcție de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidaţii selectaţi, care vor fi anunţați despre data şi locul desfășurării interviului.

4. Evaluarea finală
În urma evaluării prestaţiei candidaţilor la etapele anterioare, va fi selectat un singur candidat pentru postul de Asistent de proiect

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete în limba română, la adresa de email: foundation@soros.md sau să depună dosarul la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova, str. Bulgară nr. 32, mun. Chișinău, cu menţiunea „Programul Buna Guvernare. Pentru concurs/asistent de proiect”, până la 28 decembrie 2016, ora 15.00.

Pentru detalii suplimentare, nu ezitați să luați legătura cu Alexandru Musteaţa, Director de Proiect, amusteata@soros.md, 022274480.