Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

TERMEN EXTINS: Concurs de Granturi pentru ONG-urile din UTA Găgăuzia

Departamentul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Molodova realizează, în perioada 2017-2019, proiectul “Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”. Scopul proiectului este de a fortifica capacităţile actorilor locali ai societăţii civile din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceştia, la rândul lor, să monitorizeze şi să influenţeze priorităţile de dezvoltare la nivel local şi național. Activităţile planificate în proiect vor contribui şi la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia şi cele din alte regiuni ale ţării. În contextul local, proiectul va contribui la un dialog mai eficient şi o colaborare mai mare între ONG-uri şi Autorităţile Publice din UTAG, precum şi cele de nivel central. Proiectul este realizat de un consorțiu de organizații din care fac parte Fundația Soros-Moldova, Centrul CONTACT, Asociația Piligrim-Demo și este susținut financiar de către Comisia Europeană prin intermediul programului de sporire a măsurilor de încredere și co-finanțat de către Fundația Soros-Moldova.

În scopul susținerii Organizațiilor Societății Civile (OSC) din UTA în efortul lor local de a contribui la o bună guvernare în UTA Găgăuzia, Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova lansează un concurs de propuneri de proiecte pentru promovarea participării civice, sporirea transparenței și responsabilizării guvernării la nivel central și local.

Proiectele selectate vor conține activități de implicare a comunității locale în monitorizarea activității APL-urilor și promovarea unor inițiative ce au drept scop creșterea transparenței procesului decizional. De asemenea, vor fi susținute inițiativele ce încurajează participarea și implică cetățenii în procesele de luare a deciziilor. Propunerile de proiecte prezentate la concurs urmează să includă activități orientate spre soluționarea unor probleme locale, să demonstreze modalitățile de atingere a impactului așteptat și a durabilității post-finanțare. Este încurajată includerea în propunerile de proiecte a unei componente privind elaborarea de politici și a unor acțiuni de advocacy în baza rezultatelor obținute în procesul de implementare a proiectului.

Durata unui proiect va fi de până la 12 luni.
Bugetul estimativ pentru finanțarea unui proiect, de regulă, nu va depăși 15 000 USD.

Termen limită extins, până la 24 noiembrie, 2017, ora 17.00.

Mai multe detalii despre concursul de granturi, precum și documentele necesare dosarului de participare, găsiți pe pagina proiectului CivicGagauzia.md.

КОНКУРС ГРАНТОВ ДЛЯ НПО АТО ГАГАУЗИЯ

Департамент эффективного государственного управления Фонда Сорос-Молдова проводит в период 2017-2019 проект “Развитие гражданского общества АТО Гагаузия”. Целью проекта является укрепление потенциала местных субъектов гражданского общества Автономного территориального образования Гагаузия (АТО), чтобы они, в свою очередь, контролировали и влияли на приоритеты развития на местном и национальном уровне. Мероприятия, запланированные в проекте, будут способствовать установлению прочных партнерских связей между НПО Гагаузии и других регионов страны. В локальном контексте, проект будет способствовать более эффективному диалогу и более тесному сотрудничеству между НПО и органами государственной власти АТО Гагаузия, а также органами центрального уровня. Проект реализуется консорциумом организаций, в который входят Фонд Сорос-Молдова, Центр CONTACT, Ассоциация Пилигрим-Демо, при финансовой поддержке Европейской комиссии в рамках программы по повышению мер доверия и со-финансируется Фондом Сорос-Молдова.

В целях поддержки Организаций гражданского общества (ОГО) АТО в их усилиях на местах по содействию эффективному управлению в АТО Гагаузия, Департамент эффективного государственного управления Фонда Сорос-Молдова запускает конкурс проектных предложений для поощрения участия гражданского общества, повышения прозрачности и повышения ответственности власти на центральном и местном уровнях.

Отобранные проекты будут включать мероприятия по привлечению местного сообщества к мониторингу деятельности местных органов власти и продвижению инициатив, направленных на повышение прозрачности процесса принятия решений. Кроме того, будут поддержаны инициативы, которые поощряют участие и вовлекают граждан в процессы принятия решений. Проектные предложения, представленные на конкурс, должны включать в себя мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения, продемонстрировать пути достижения ожидаемого эффекта и устойчивость после прекращения финансирования. Рекомендуется включать в проектные предложения компоненты по разработке политики и пропагандистских действий на основе результатов, достигнутых в процессе реализации проекта.

Продолжительность проекта составит до 12 месяцев.
Предполагаемый бюджет на финансирование одного проекта, как правило, не будет превышать 15 тыс. евро.

Крайний срок подачи документов - 24 ноября 2017 года, 17:00.

Подробнее на CivicGagauzia.md.