Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Elevii din licee optează pentru descongestionarea materiilor şcolare, reducerea numărului de discipline şcolare obligatorii şi extinderea ofertei de discipline la libera alegere

Dorim mai multă libertate în alegerea disciplinelor şcolare pe care le vom studia, au declarat reprezentanţii liceenilor în cadrul Mesei Rotunde "Performanţa şcolară: incluziune, participare, meritocraţie. Cadru de referinţă al Curriculumului Naţional", organizate de Institutul de Politici Publice în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.

La lucrările Mesei Rotunde au participat elevi, părinţi, cadre didactice, cercetători din domeniul ştiinţelor educaţiei, reprezentanţi ai societăţii civile, cadre de conducere din organele locale şi centrale ale învăţământului. Discuţiile din cadrul Mesei Rotunde s-au axat pe creşterea atractivităţii învăţământului general şi motivaţiei elevilor de a învăţa, extinderea oportunităţilor de orientare profesională, valorificarea aptitudinilor şi capacităţilor fiecărui elev, crearea unui mediu şcolar prietenos fiecărui copil.

În cuvântul de salut, doamna Elena Cernei, viceministru al educaţiei, a subliniat importanţa elaborării şi implementării în învăţământul general a unui nou curriculum, care ar orienta şcoala spre performanţă şi ar deschide noi oportunităţi pentru fiecare elev, ar lua în considerare atât dorințele elevilor şi părinţilor, cât şi noile schimbări socio-economice ce au loc în ţara noastră.

La rândul ei, dna Ana Coreţchi, directorul Programului Educaţional al Fundaţiei Soros-Moldova, a accentuat necesitatea implicării cât mai active a părinţilor şi comunităţilor în viaţa şcolii, extinderea colaborării instituţiilor de învăţământ cu organizaţiile societăţii civile, afirmarea în şcoli a unui climat ce ar încuraja incluziunea şi meritocraţia, ar contribui la afirmarea integrităţii academice.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au prezentat totalurile dezbaterilor publice ale Cadrului de Referinţă al noului Curriculum Naţional pentru învăţământul general şi au anunţat lansarea, începând cu anul şcolar 2017-2018, a procesului de pilotare a unui nou Plan-cadru de învăţământ. Noul plan-cadru oferă liceelor mai multă autonomie în proiectarea traseelor educaţionale, racordarea acestora la specificul viitoarelor profesii pe care ei ar dori să le îmbrăţişeze. Discuţii aprinse, uneori în contradictoriu, au avut loc pe marginea modalităţilor actuale de evaluare a rezultatelor învăţării, care, în opinia majorităţii participanţilor, încă nu oferă elevilor posibilitatea de a-şi manifesta în deplină măsură nivelul de stăpânire a competenţelor pe care ei şi le formează şi le dezvoltă în şcoală.

În luările de cuvânt, participanţii la Masa Rotundă au abordat diverse aspecte legate de implementarea noului Plan-cadru de învăţământ, salutând intenţiile de modernizare şi de democratizare a învăţământului general prin racordarea acestuia la necesităţile fiecărui elev. Totodată, mai mulţi participanţi au indicat şi anumite îngrijorări, legate, în special, de dificultăţile de implementare a noului Plan-cadru în cazul liceelor mici, necesitatea definirii unor noi indicatori de performanţă pentru evaluarea muncii cadrelor didactice, obstacolele ce pot apărea în organizarea procesului de studii în condiţiile fragmentării alegerilor făcute de elevi, discontinuităţile dintre învăţământului liceal cu cel universitar.

În cadrul Proiectului Educaţional al Fundaţiei Soros-Moldova se preconizează continuarea activităţilor de îmbunătăţire a guvernanţei învăţământului general prin creşterea rolului elevilor, părinţilor şi comunităţilor în stabilirea conţinuturilor şi finalităţilor instruirii, dezvoltarea parteneriatelor, afirmarea integrităţii şi eticii academice. Proiectul în cauză este implementat în cadrul Departamentului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, cu susţinerea financiară a Programului de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă.