Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Experții în educație recomandă noi Planuri-cadru în învățământul general, care să valorifice potențialul fiecărui copil

Institutul de Politici Publice optează pentru elaborarea şi implementarea în învăţământul general a unor noi Planuri-cadru, orientate spre diversificarea opţiunilor de învăţare oferite elevilor şi valorificării potenţialului fiecărui copil.

În cadrul Mesei Rotunde "Reforma învăţământului general: acces, incluziune, performanţă şi participare" au fost puse în discuţie principalele probleme cu care se confruntă învăţământul general: ratele mici de înrolare, în special în mediul rural; complexitatea nejustificată a curriculumului; absenteismului şi abandonului şcolar, utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare alocate învăţământului, rezultatele slabe ale învăţării, demonstrate de elevi în cadrul evaluărilor naţionale şi internaţionale; lipsa cadrelor didactice şi manageriale calificate. Masa Rotundă a fost organizată în cadrul Proiectului "Observatorul societății civile în reformarea educației", implementat de Institutul de Politici Publice cu suportul financiar al Fundaţiilor pentru o societate deschisă, acordat prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova.

Anatol Gremalschi, director de programe la Institutul de Politici Publice, a subliniat în cadrul evenimentului importanţa identificării tuturor factorilor ce împiedică reformarea învăţământului şi elaborării în parteneriat cu toate părţile interesate a unor noi documente de politici educaţionale ce ar mobiliza eforturile întregii societăţi în scopul eficientizării educaţiei, racordării acesteia la necesităţile curente şi de perspectivă ale elevilor şi părinţilor, valorificării în deplină măsură a capabilităţilor fiecărui elev. Dl Gremalschi a evidenţiat faptul că societatea civilă trebuie nu doar să discute şi să încerce să perfecţioneze proiectelor de noi documente de politici educaţionale, propuse pentru discuţii de către autorităţi, dar şi să înainteze variante de alternativă ale acestora, variante bazate pe cunoştinţele şi experienţa sectorului asociativ.

La rândul său, Mariana Marin, preşedintă a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor, a subliniat că participarea nemijlocită a cadrelor didactice din şcoli la elaborarea unui nou Plan-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal va asigura armonizarea acestuia cu tendinţele moderne de dezvoltare a educaţiei, va orienta procesul de predare-învăţare-evaluare spre valorificarea potenţialului fiecărui copil, va oferi învăţătorilor şi profesorilor mai multe posibilităţi de a eficientiza învăţarea.

Institutul de Politici Publice a prezentat în cadrul Mesei Rotunde o analiză a evoluţiei principalilor indicatori ce caracterizează educaţia din Republica Moldova, o sinteză a rezultatelor mai multor sondaje reprezentative la nivel naţional referitoare la calitatea educaţiei şi o metodologie de elaborare a unui nou Plan-cadru ce ar corespunde cerinţelor unui învăţământ modern.

Participanţii la Masa Rotundă au efectuat o analiză critică a actualelor Planuri-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2016/2017, şi au propus proiecte noi de astfel de documente, proiecte ce se deosebesc de cel existente prin instituirea de noi arii curriculare, integrarea mai multor discipline de învăţământ, extinderea componentelor opţionale. O atenţie deosebită a fost acordată evaluării impactului proiectelor de documente propuse asupra reţelelor de clase şi de instituţii de învăţământ, formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice. În opinia participanţilor la Masa Rotundă, proiectele elaborate vor contribui la modernizarea învăţământului moldovenesc şi la creşterea relevanţei acestuia.