Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Ce spun rezultatele PISA 2015 despre calitatea educației din Republica Moldova

Rezultatele evaluărilor internaționale ale elevilor din Republica Moldova rămân a fi modeste. Cauzele acestui fenomen sunt multiple: accesul redus la educaţie al copiilor ce provin din familii vulnerabile, diferențele de gen, starea de disconfort școlar a elevilor, complexitatea nejustificată a curriculumului, imperfecțiunea metodelor de predare-învățare-evaluare, lipsa materialelor didactice moderne. Acestea sunt concluziile studiilor de politici educaționale bazate pe rezultatele evaluării internaționale PISA 2015, elaborate pe parcursului anului curent de către bursierii Proiectului Educațional al Fundației Soros-Moldova. Autorii studiilor au identificat mai mulţi factori ce ar putea contribui la îmbunătăţirea calităţii educaţiei: implicarea semnificativă a părinţilor în educarea propriilor copii, extinderea metodelor de predare-învăţare centrate pe elev, digitalizarea învățării.

Dr. conf. Eugeniu Cabac, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a ales să analizeze curriculumul și manualele școlare de matematică din Republica Moldova. În concluziile studiului sunt propuse mai multe soluții pentru a îmbunătăți rezultatele elevilor din Republica Moldova la evaluările internaționale: majorarea numărului de sarcini cu caracter aplicativ; elaborarea unei noi metodologii de alcătuire a probelor de evaluare de diferite nivele de complexitate; elaborarea de noi manuale (sau culegeri de probleme) pentru clasele gimnaziale, în care cel puțin 20% dintre probleme să redea situațiile din viaţa cotidiană.

La rândul său, Inga Chistruga-Sînchevici, doctor în sociologie la Centrul de Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei de Științe a Moldovei, a analizat influența mediilor școlar și familial asupra performanțelor elevilor la școală. Astfel, elevii din Republica Moldova, într-o proporție mai mare, au relatat că profesorii absentează frecvent de la ore, sunt foarte severi cu ei și sunt slab pregătiți pentru lecțiile din clasă. De asemenea, au fost raportate și situații de absență nemotivată de la lecții, de lipsă de respect al elevilor față de profesori, de intimidare a elevilor și manifestări de comportament agresiv față de alți colegi. Studiul a evidențiat faptul că elevii cei mai puțin asigurați în familia de origine cu diverse facilități și bunuri destinate învăţării demonstrează şi cel mai jos nivel de competențe.

Aliona Cristei, cercetătoare la Institutul de Politici Publice, a identificat în rezultatele PISA 2015 diferențe semnificative de gen în performanța școlară. Potrivit studiului, fetele au rezultate mai mari în toate domeniile de studiu - matematică, citire și științe. Cel mai mare decalaj în rezultatele obținute de fete și băieți (52 de puncte) s-a înregistrat în domeniul citire/lectură. De asemenea, băieții se confruntă cu mai multe probleme de integrare școlară decât fetele. Băieții (11,7%), într-o măsură mai mare ca fetele (9,7%), afirmă că se simt străini în școală și că nu pot lucra bine la ore, iar după lecții nu abordează domeniul studiat pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Autoarea studiului recomandă abordarea diferențiată a elevilor în cadrul procesului de învățare, în funcție de gen și particularitățile individuale ale fiecărui copil.

În studiul „Analiza rezultatelor PISA 2015, obținute de elevii care studiază în școlile cu predare în limba rusă din Republica Moldova”, Tatiana Velicova, doctor în pedagogie, conf. univ., Universitatea de Stat din Comrat, concluzionează că diversitatea lingvistică contribuie la obținerea unor rezultate mai bune la învățătură. Prin urmare, ea recomandă elevilor să fie deschiși studierii mai multor limbi, cu păstrarea unui echilibru între limba vorbită acasă și limba de instruire în școală, precum și limbile străine. În același timp, învățătorii și părinții ar trebui să-i încurajeze pe elevi să participe la diferite activități extrașcolare: montarea pieselor de teatru, interpretarea cântecelor atât în limba de instruire în școală, cât și în limba maternă sau în cele străine.

În studiul său, Tatiana Verdeș, dr. în științe filologice, USPEE „C. Stere”, a ajuns la concluzia că programele școlare și achizițiile finale preconizate sunt slab racordate la necesitățile elevului de astăzi. Itemii propuși în cadrul Programului PISA 2015 evaluează competențele de care au nevoie elevii în fiecare zi, şi anume, cele din categoriile a învăța să știi, să faci, să fii prin lectură, verbele-cheie fiind reflectă, interpretează, evaluează. Dimpotrivă, metodologia de evaluare din cadrul examenelor naţionale de capacitate pune accent, în special, pe competențele cognitive (cunoașterea regulilor ortografice, de punctuație, relațiilor semantice, sintaxa frazei etc.), cele aplicative fiind evaluate abia în învățământul liceal.

Studiile de politici educaționale, bazate pe rezultatele evaluărilor internaţionale PISA 2015, au fost elaborate în cadrul Proiectului Educațional al Fundației Soros-Moldova, implementat în cadrul Departamentului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, cu susținerea financiară a Programului de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă.