Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Pentru eficientizarea politicilor educaționale e necesară o abordare bazată pe dovezi

Cadre didactice şi de conducere, cercetători în ştiinţele educaţiei şi experţi în politicile educaţionale au analizat în cadrul unei mese rotunde rezultatele evaluării internaţionale a elevilor PISA 2015, reflectate în studiile elaborate de bursierii Fundației Soros-Moldova. Participanții au înaintat și propuneri pentru a moderniza învăţământul general din ţara noastră.

În cadrul Mesei Rotunde "Consolidarea politicilor educaționale prin sprijinirea procesului de elaborare de studii de politici educaționale bazate pe dovezi", organizate de Fundaţia Soros-Moldova în parteneriat cu Ministerul Educaţiei din Moldova, au fost puse în discuţie rezultatele evaluării internaţionale a elevilor PISA 2015. În urma prezentărilor și a dezbaterilor au fost identificate direcţiile strategice ale viitoarelor politici educaţionale, orientate spre îmbunătăţirea calităţii învăţământului general din ţara noastră.

Dl Anatolie Topală, director al Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare a subliniat importanţa evaluărilor internaţionale PISA pentru învăţământul general din ţara noastră, accentuând faptul că, în comparație cu anul 2010, rezultatele elevilor din 2015 sunt mai bune. În opinia mai multor participanţi la Masa Rotundă, această îmbunătăţire reprezintă, în primul rând, un impact benefic al reformelor ce au loc în educaţie, susţinute pe parcursul mai multor ani şi de Fundaţia Soros-Moldova.

În opinia bursierilor Fundaţiei Soros-Moldova, care au prezentat în cadrul Mesei Rotunde principalele concluzii ale studiilor realizate de ei în cadrul Proiectului Educațional al Fundației, rezultatele evaluărilor internaționale ale elevilor din ţara noastră rămân a fi modeste. Potrivit lor, cauzele acestui fenomen sunt multiple: accesul redus la educaţie al copiilor ce provin din familiile vulnerabile, disparităţile de gen, starea de disconfort şcolar a mai multor copii, complexitatea nejustificată a curriculumului, imperfecțiunea metodelor de predare-învățare-evaluare, lipsa materialelor didactice moderne. Totodată, autorii studiilor au identificat şi factorii ce ar putea contribui la îmbunătăţirea calităţii educaţiei: multilingvismul şi poli-culturalismul din ţara noastră, implicarea semnificativă a părinţilor în educarea propriilor copii, extinderea metodelor de predare-învăţare centrate pe elev, nivelul relativ înalt de digitalizare a societăţii.

Experţii Centrului pentru Studiul Democrației din Cluj-Napoca, România, care au acordat un substanţial ajutor metodologic bursierilor Fundaţiei Soros-Moldova în elaborarea studiilor de politici educaţionale bazate pe dovezi, au accentuat faptul că datele furnizate de evaluările internaţionale PISA trebuie examinate cu cea mai mare atenţie, iar politicile educaţionale trebuie să fie fundamentate anume pe rezultatele unor astfel de analize. Faptul că tinerii cercetători din Republica Moldova stăpânesc deja metodele de analiză a rezultatelor evaluărilor internaţionale PISA, grație sprijinului financiar acordat prin intermediul burselor în cadrul Proiectului Educațional, reprezintă un pas important în ajustarea politicilor educaţionale la necesităţile curente şi de perspectivă ale societăţii noastre, în integrarea învăţământului moldovenesc în spaţiul educaţional european.

În cadrul Proiectului Educațional al Fundației Soros-Moldova se preconizează continuarea activităţilor de elaborare şi diseminare a studiilor de politici educaționale, bazate pe rezultatele evaluărilor internaţionale PISA, orientate spre modernizarea învăţământului general. Proiectul în cauză este implementat în cadrul Departamentului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, cu susținerea financiară a Programului de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă.