Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Program de granturi pentru ONG-uri privind prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării în Republica Moldova

10 mai 2011

Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii, precum: media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, participare civică și sănătate publică.

Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova îşi propune pentru anul 2011 să contribuie la consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului discriminării; elaborarea unei platforme informaţionale privind fenomenul discriminării în Republica Moldova, care ar servi drept suport în desfăşurarea iniţiativelor de prevenire şi combatere a discriminării; încurajarea şi abilitarea femeilor din localităţile rurale de a participa activ în procesul de luare a deciziilor şi de a contribui la dezvoltarea comunităţii.

Scopul acestui program de granturi este de a contribui la prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării şi promovarea diversităţii, prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale din Moldova. Fenomenul discriminării este prezent în Republica Moldova sub diferite aspecte, însă, de cele mai multe ori, este ignorat. Diferite categorii de persoane sunt expuse tratamentului inegal, dar nu cunosc ce măsuri trebuie întreprinse în astfel de cazuri sau nu sunt informate de faptul că au fost supuse actului discriminării. În pofida aderării Republicii Moldova la anumite instrumente internaţionale privind respectarea demnităţii şi drepturilor omului şi existenţei în legislaţia naţională a unor prevederi ce interzic discriminarea, nu există o lege în domeniul dat care ar proteja direct victimele discriminării. De rând cu aceste provocări lipseşte şi practica judiciară în domeniul problemelor discriminării.
Violări ale drepturilor omului se manifestă pe diferite criterii precum, dizablitate, stare a sănătăţii, vârstă, origine etnică, sex, orientare sexuală etc. Conform unui studiu sociologic elaborat de către Fundaţia Soros-Moldova în 2010, respondenţii consideră că cel mai frecvent sunt discriminate în ţara noastră persoanele cu dizabilităţi mentale şi fizice (respectiv 68% şi 66%), după care urmează persoanele sărace (59%), persoanele HIV pozitive (56%), persoanele în etate (50%), persoanele de orientare homosexuală (49%), romii (48%) şi femeile (32%). Cel mai frecvent, conform aceluiaşi studiu, cetăţenii R. Moldova sunt discriminaţi la angajare în câmpul muncii, la locul de muncă, la spital/policlinică, de către autorităţi sau în instituţiile de educaţie. Dacă în cazul angajării în câmpul muncii şi la locul de muncă, persoanele se simt discriminate din cauza stării de sănătate, orientării sexuale, vârstei sau sexului, în cazul instituţiilor educaţionale şi de sănătate persoanele se simt discriminate din cauza lipsei surselor financiare. În consecinţă, de frica discriminării, fiecare al nouălea respondent evită să meargă la policlinică, la poliţie sau la primărie.

Prin lansarea programului de granturi, Fundaţia Soros-Moldova îşi propune să colaboreze cu organizaţiile neguvernamentale pentru:

 • Împuternicirea grupurilor societăţii civile în identificarea cazurilor de discriminare, în prevenirea şi diminuarea discriminării în bază de dizabilitate, stare a sănătăţii, vârstă, sex, orientare sexuală, origine etnică etc., la nivel de politici şi practici în societate în general;
 • Îmbunătăţirea nivelului de înţelegere a fenomenului discriminării de către societate prin promovarea valorilor şi practicilor privind principiile egalităţii.

În scopul realizării acestor obiective, propunerile înaintate spre finanţare vor ţine cont de următoarele:

 • Abilitarea grupurilor de persoane discriminate în a-şi cunoaşte şi revendica drepturile, inclusiv prin intermediul campaniilor de informare şi sensibilizare;
 • Identificarea, analiza, promovarea şi diseminarea de bune practici privind nediscriminarea;
 • Desfăşurarea de activităţi de advocacy privind necesităţile grupurilor de persoane discriminate;
 • Monitorizarea şi documentarea cazurilor de discriminare;
 • Responsabilizarea autorităţilor şi altor subiecţi vizavi de fenomenul discriminării şi promovarea principiului egalităţii pe agenda publică şi politică;
 • Sprijinirea victimelor discriminării în obţinerea accesului la justiţie.

Eligibile de a participa în cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt organizaţiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active în promovarea drepturilor omului şi/sau au experienţă de lucru cu grupuri vulnerabile. Se încurajează formarea de parteneriate dintre organizaţia aplicantă şi alte organizaţii neguvernamentale, precum şi alţi actori din societate interesaţi de promovarea principiilor egalităţii şi diversităţii. În cazul formării unui parteneriat, vor fi clar indicate activităţile şi responabilităţile asumate de către partener/parteneri în cadrul proiectului.

Nu sunt eligibile pentru acest program organizaţiile patronale, sindicatele, organizaţiile academice, ştiinţifice, culturale, ecologice, sportive şi religioase. Nu vor fi finanţate proiecte care nu se înscriu în obiectivele acestui program, cele cu caracter religios, proiectele în domeniul protecţiei mediului, competiţiile sportive, proiectele incomplete sau depuse de organizaţii neeligibile. Fundaţia nu susţine cereri de ajutor umanitar şi proiecte de cercetări tehnico-ştiinţifice, nu oferă granturi pentru suport general instituţiilor şi organizaţiilor, ci susţine doar proiecte concrete. Procurarea de echipament este susţinută doar când solicitantul demonstrează că echipamentul solicitat este indispensabil pentru desfăşurarea proiectului.

Cererea de finanţare va include:

 • O analiză critică şi documentată a situaţiei în domeniul de intervenţie;
 • Scopuri şi obiective corelate cu obiectivele programului de granturi;
 • Strategie şi metode de implementare realiste şi clare, de pe urma cărora vor beneficia un grup concret de persoane;
 • Plan de acţiune coerent şi bine determinat, care să contribuie la asigurarea bunei implementări şi durabilităţi a proiectului;
 • Rezultate realiste;
 • O analiză a riscurilor şi soluţii de combatere a acestora;
 • Suficiente resurse umane pentru implementarea proiectului, nivel corespunzător de calificare şi de experienţă a echipei propuse pentru implementare;
 • Corelare între bugetul proiectului şi activităţile planificate.

Durata proiectului nu va depăşi 12 luni.

Mărimea maximă a grantului este de 30.000,00 dolari S.U.A. Nu există o limită minimă de buget pentru acordarea finanţării.

Cererile de finanţare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi;
 • Experienţa organizaţiei aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experienţa în domeniul promovării drepturilor omului sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Conţinutul cererii de finanţare:
 • analiza riguroasă a problemei, cauzelor şi efectelor;
  • identificarea grupului ţintă şi stabilirea unei strategii clare de comunicare privind acest grup;
  • gradul de implicare a grupului ţintă şi a factorilor interesaţi în activităţile proiectului;
  • gradul de coerenţă, claritate şi fezabilitate a strategiei de implementare şi a planului de acţiuni;
  • relevanţa şi originalitea activităţilor propuse spre implementare;
  • rezultate clare şi realiste;
  • impactul proiectului asupra grupului ţintă şi durabilitatea proiectului.
 • Resurse umane suficiente şi adecvate pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate (bugetul este rezonabil şi corelat cu activităţile proiectului, include contribuţia organizaţiei sau altor actori din comunitate).

Dosarul organizaţiei aplicante va include următoarele documente:

 • Cererea de finanţare (se va completa formularul care poate fi accesat pe site-ul Fundaţiei Soros-Moldova: www.soros.md);
 • Bugetul (se va completa formularul plasat la următoarea adresă: http://www.soros.md/documents);
 • Chestionar cu privire la abilităţile de administrare a grantului (va fi solicitat de către aplicant de la reprezentanţii programului Egalitate şi Participare Civică);
 • CV-ul directorului de proiect, contabilului şi echipei de implementare a proiectului;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanţare, confirmat de consiliul de administrare al organizaţiei;
 • Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar);
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizaţiei;
 • Alte materiale pe care le consideraţi necesare.

Cererile vor fi examinate de către membrii Juriului Egalitate şi Participare Civică şi aprobate final de către Senatul Fundaţiei Soros-Moldova, în conformitate cu criteriile de selecţie şi condiţiile de eligibilitate. Decizia privind acordarea finanţării va fi luată pînă la sfârşitul luni iulie 2011.

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat la următoarea adresă, nu mai târziu de 10 iunie, 2011, ora 16.00:

Str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001
Fundaţia Soros-Moldova
Programul Egalitate şi Participare Civică

Versiunea electronica a solicitării de finanţare şi bugetul va fi prezentată şi în formă electronică, la adresa de email: elesan@soros.md. Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directoarea de program Elena Leşan, prin intermediul poştei electronice (elesan@soros.md) sau telefon: 270031, 274480. La solicitare, poate fi stabilită o întîlnire a potenţiali aplicanţi la sediul Fundaţiei pentru consultări privind procesul de aplicare.

Formularul de aplicare