Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Program de granturi mici: Creşterea implicării sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei (TB)

 

 
În scopul organizării activităţilor planificate pentru anul 2012 în cadrul Programului Sănătate Publica, în conformitate cu  proiectul în derulare „Sporirea rolului pacientului și comunității în controlul Tuberculozei în Republica Moldova", finanţat din Grantul Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TB şi Malariei (runda a 9-a), Fundația Soros-Moldova, în calitatea sa de subrecipient a resurselor financiare şi facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de implicare a sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei, anunţă o competiţie deschisă pentru colectarea cererilor de finanţare care vor contribui la creșterea depistării precoce a tuberculozei în rândul grupurilor cu  risc sporit de infectare și îmbolnăvire TB, sporirea complianţei la tratament în condiţii de ambulator  și obținerea ratei înalte a succesului tratamentului în următoarele teritorii cu incidență înaltă a tuberculozei: mun. Chișinău;  mun. Bălți; r-nul Floreşti; r-nul Anenii – Noi; r-nul Soroca; r-nul Căușeni; r-nul Edineț; r-nul Cantemir; r-nul Șoldănești; r-nul Telenești; raioanele de est ale RM.
 
În cadrul competiției urmează a fi finanțate  solicitările care vor cuprinde, dar nu se vor rezuma la: 
 • Mobilizare comunitară pentru asigurarea diagnosticării TB în stadii precoce și  acces mai bun la activități de informare și educare în rândul grupurilor vulnerabile (persoane care fac abuz de substanțe psihotrope, inclusiv alcool,  boschetari, migranți) cu scopul depistării timpurii a TB;
 • Activități de outreach (în teren) în  grupurile de populație cu risc sporit de infectare și îmbolnăvire TB greu accesibile;
 • Consilierea pacienților cu TB,  membrilor familiilor acestora privind tuberculoza, tratamentul TB, creșterea aderenței la tratament, evitarea întreruperilor  în tratament și a abandonului, metode de profilaxie, etc.;
 • Activități pe principiul de la egal la egal privind simptomele, tratamentul TB, creșterea aderenței la tratament, evitarea întreruperilor  în tratament și a abandonului pentru pacienții cu TB și persoanele din grupurile de risc;
 • Activități de suport a pacientului cu TB cu risc sporit de abandon (cu implicarea APL, servicii de asistență socială, bisericii, liderilor comunitari neformali, etc.);
 • Activități de suport a pacientului cu TB cu abandon pentru reîntoarcerea lui în tratament.
Activitățile urmează a fi implementate în colaborare cu instituțiile medicale/medicul ftiziatru. Confirmarea colaborării între ONG și instituția medicală poate fi făcută printr-o scrisoare de suport sau un acord de colaborare. 
 
Cererea de finanţare va include:
 • Analiza critică şi documentată a situaţiei în domeniul de intervenţie;
 • Scopuri şi obiective corelate cu obiectivele competiției;
 • Strategia şi metodele de implementare realiste şi clare; 
 • Plan de acţiune coerent şi bine determinat, care să contribuie la asigurarea bunei implementări şi durabilităţii proiectului;
 • Rezultate realiste;
 • Analiza riscurilor şi soluţii de combatere a acestora;
 • Suficiente resurse umane pentru implementarea proiectului, nivel corespunzător de calificare şi de experienţă a echipei propuse pentru implementare;
 • Corelare între bugetul proiectului şi activităţile planificate.
Perioada de implementare a solicitărilor de finanțare este de 12 luni. 
Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:
 • Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi;
 • Experienţa organizaţiei aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experienţa în domeniul controlului tuberculozei  sau lucrului cu grupuriile vulnerabile;
 • Conţinutul cererii de finanţare: 
  • analiza riguroasă a problemei, cauzelor şi efectelor;
  • identificarea grupului ţintă şi stabilirea unei strategii clare de comunicare privind acest grup;
  • gradul de implicare a grupului ţintă şi a factorilor interesaţi în activităţile proiectului;
  • gradul de coerenţă, claritate şi fezabilitate a strategiei de implementare şi a planului de acţiuni;
  • relevanţa şi originalitatea activităţilor propuse spre implementare;
  • rezultate clare şi realiste;
  • durabilitatea şi impactul proiectului asupra grupului ţintă.
 • Resurse umane suficiente şi adecvate pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate (bugetul este rezonabil şi corelat cu activităţile proiectului, include contribuţia organizaţiei sau altor actori din comunitate).
Dosarul solicitantului va include următoarele documente:
 • Cererea de finanţare;
 • Bugetul în EURO (se va completa formularul plasat la următoarea adresă: http://www.soros.md/documents);
 • Chestionar cu privire la abilităţile de administrare a grantului (se va completa formularul plasat la următoarea adresă: http://www.soros.md/documents);
 • CV-ul directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului şi a experţilor nominalizaţi în cererea de finanţare;
 • Scrisoare de  suport din partea tuturor partenerilor implicați în derularea activităților solicitantului, inclusiv instituția medicală teritorială;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanţare, confirmat de consiliul de administrare al organizaţiei sau a constituenților;
 • Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar);
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizaţiei;
 • Alte materiale pe care le consideraţi necesare.
 
Solicitarea de finanţare poate fi prezentată în formă electronică la adresa de email: foundation@soros.md  sau dosarul  complet, în limba română, va fi depus  la adresa: str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001, Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică nu mai târziu de 07 mai 2012, ora 14.00 sau 06 iunie 2012, ora 14.00
Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. 
Sunt eligibile pentru participare la competiţie organizaţiile neguvernamentale, apolitice, non profit, legal constituite în Republica Moldova.
 
Examinarea și aprobarea solicitărilor de finanțare remise vor fi efectuate la ședințele juriului Programului Sănătate Publica/Senatului Fundației.
Solicitările aprobate pentru finanțare vor face subiectul unui contract de grant între Fundația Soros-Moldova și ONG.
Detalii suplimentare pot fi obținute de la directorul de proiect, Svetlana Lupu, la telefonul: 27 00 31.