Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

RELANSARE: Competiţie deschisă pentru ONG-urile active în domeniul HIV/SIDA în scopul consolidării capacităţilor comunităţii persoanelor care trăiesc cu HIV în Republica Moldova

In scopul desfășurării în condiții optime și în termenii stabiliți a activităților planificate pentru anul 2012 în cadrul Programului Sănătate Publică, Sub-program Reducerea Riscurilor, conform proiectului „Îngrijiri și Suport pentru Persoanele cu HIV/SIDA” (Providing Care and Suport for PLHA Project), finanțat de Centrul PAS din resursele GFATM, Runda 8 (Acord de sub-grant nr. 01-SR-H/SSF/2010 din 10.02.2012) Fundația Soros-Moldova relansează competiția deschisă pentru ONG-urile active în domeniul HV/SIDA în vederea consolidării capacităților comunității persoanelor care trăiesc cu HIV (PTH) în Republica Moldova.

Programul Sănătate Publică (PSP) solicită cereri din partea organizaţiilor non-guvernamentale (ONG-uri) din Moldova, lideri în domeniul HIV/SIDA, care vor stabili o platforma clară de implicare a ONG-urilor din domeniu în răspunsul național la HIV/SIDA, vor dezvolta și realiza campanii de pledoarie în vederea promovării intereselor și drepturilor PTH, și vor consolida capacitățile comunității PTH din Moldova.
Proiectul „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV” este implementat în parteneriat cu Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate(PAS), Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Liga Persoanelor infectate cu HIV/SIDA şi are drept scop principal reducerea morbidităţii, mortalităţii şi impactului HIV asupra persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA.
Profilul solicitantului: ONG, lider în domeniul HIV/SIDA, cu experiență vastă în pledoarie, crearea şi consolidarea rețelelor PTH, precum și mobilizarea comunității PTH.
Cererea de finanțare va avea ca scop:
 • Identificarea problemelor şi lacunelor de politici în domeniul HIV/SIDA și implicarea PTH în luarea deciziilor și implementarea programelor şi politicilor din domeniul HIV/SIDA;
 • Dezvoltarea și realizarea campaniilor de advocacy în vederea promovării intereselor și drepturilor PTH și consolidarea capacităților comunității PTH din Moldova, grupurilor de inițiativă și organizațiilor non-guvernamentale în acest sens;
 • Constituirea reţelelor intra-sectoriale şi inter-sectoriale;
În scopul realizării acestor obiective, cererile de finanţare vor ţine cont de următoarele:
 • Abilitarea organizațiilor non-guvernamentale active în domeniul HIV/SIDA în cunoaşterea şi revendicarea drepturilor PHS, inclusiv prin intermediul campaniilor de informare şi sensibilizare;
 • Identificarea, analiza, promovarea şi diseminarea de bune practici privind promovarea drepturilor PHS;
 • Dezvoltarea și desfăşurarea campaniilor de pledoarie privind necesităţile persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA;
 • Identificarea soluţiilor pentru problemele din domeniul HIV/SIDA;
 • Constituirea rețelei sectoriale şi trans-sectoriale din domeniul dat;
 • Promovarea parteneriatelor dintre organizațiile guvernamentale și non-guvernamentale în procesul de luare a deciziilor publice;
 • Reprezentarea intereselor comunității PTH în cadrul Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Național de Coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei și altor grupuri relevante;
 • Asigurarea susținerii din partea mass-media;
 • Facilitarea comunicării și informării în cadrul rețelei PTH, inclusiv, elaborarea și publicarea buletinului informativ al comunității PTH.
 • Realizarea activităților de consolidare a capacităților comunității PTH (instruiri, ședințe anuale ale comunității PTH etc.)
Eligibile de a participa în cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt organizaţiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active în promovarea drepturilor PTH şi/sau au experienţă de lucru în domeniul HIV/SIDA. Se încurajează formarea de parteneriate dintre organizaţia aplicantă şi alte organizaţii neguvernamentale din domeniul dat. În cazul formării unui parteneriat, vor fi clar indicate activităţile şi responsabilităţile asumate de către partener/parteneri în cadrul proiectului.
Nu sunt eligibile pentru acest program organizaţiile patronale, sindicatele, organizaţiile academice, ştiinţifice, culturale, ecologice, sportive şi religioase. Nu vor fi finanţate proiecte care nu se înscriu în obiectivele acestui program, cele cu caracter religios, proiectele în domeniul protecţiei mediului, competiţiile sportive, proiectele incomplete sau depuse de organizaţii neeligibile. Fundaţia nu susţine cereri de ajutor umanitar şi proiecte de cercetări tehnico-ştiinţifice, nu oferă granturi pentru suport general instituţiilor şi organizaţiilor, ci susţine doar proiecte concrete. Procurarea de echipament este susţinută doar când solicitantul demonstrează că echipamentul solicitat este indispensabil pentru desfăşurarea proiectului.
Cererea de finanţare va include:
 • Analiza critică şi documentată a situaţiei în domeniul de intervenţie;
 • Scopuri şi obiective corelate cu obiectivele competiției;
 • Strategia şi metodele de implementare realiste şi clare, de pe urma cărora vor beneficia persoanele PTH;
 • Plan de acţiune coerent şi bine determinat, care să contribuie la asigurarea bunei implementări şi durabilităţii proiectului;
 • Rezultate realiste;
 • Analiza riscurilor şi soluţii de combatere a acestora;
 • Suficiente resurse umane pentru implementarea proiectului, nivel corespunzător de calificare şi de experienţă a echipei propuse pentru implementare;
 • Corelare între bugetul proiectului şi activităţile planificate.
Proiectul va fi implementat pe parcursul anului 2012.
Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:
 • Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi;
 • Experienţa organizaţiei aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experienţa în domeniul HIV/SIDA sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Conţinutul cererii de finanţare:
  • analiza riguroasă a problemei, cauzelor şi efectelor;
  • identificarea grupului ţintă şi stabilirea unei strategii clare de comunicare privind acest grup;
  • gradul de implicare a grupului ţintă şi a factorilor interesaţi în activităţile proiectului;
  • gradul de coerenţă, claritate şi fezabilitate a strategiei de implementare şi a planului de acţiuni;
  • relevanţa şi originalitatea activităţilor propuse spre implementare;
  • rezultate clare şi realiste;
  • durabilitatea şi impactul proiectului asupra grupului ţintă.
 • Resurse umane suficiente şi adecvate pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate (bugetul este rezonabil şi corelat cu activităţile proiectului, include contribuţia organizaţiei sau altor actori din comunitate).
 
Dosarul solicitantului va include următoarele documente:
 • Cererea de finanţare;
 • Bugetul (se va completa formularul plasat la următoarea adresă: http://www.soros.md/documents);
 • Chestionar cu privire la abilităţile de administrare a grantului (va fi solicitat de către aplicant de la reprezentanţii programului Sănătate Publică);
 • CV-ul directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului şi a experţilor nominalizaţi în cererea de finanţare;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanţare, confirmat de consiliul de administrare al organizaţiei sau a constituenților;
 • Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar);
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizaţiei;
 • Alte materiale pe care le consideraţi necesare.
Cererile vor fi examinate de către membrii Juriului pentru Sănătate Publică şi aprobate final de către Senatul Fundaţiei Soros-Moldova, în conformitate cu criteriile de selecţie şi condiţiile de eligibilitate. Decizia privind acordarea finanţării va fi luată până la sfârşitul lunii aprilie 2012.
Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat la următoarea adresă, nu mai târziu de 31 mai 2012, ora 16.00 la adresa: Str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001, Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică.
Versiunea electronica a solicitării de finanţare şi bugetul va fi prezentată şi în formă electronică, la adresa de email: abordeianu@soros.md. Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.
Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directoarea de program Angelica Bordeianu, prin intermediul poştei electronice (abordeianu@soros.md) sau telefon: 270031, 274480. La solicitare, poate fi stabilită o întâlnire la sediul Fundaţiei pentru consultări privind procesul de aplicare inclusiv detalii la lista de intervenție inclusiv buget.