Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Program de granturi pentru ONG-uri privind prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării

17 aprilie 2013
Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii, precum: media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, participare civică și sănătate publică.

Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova şi-a propus pentru anii 2011-2013 următoarele obiective: consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului discriminării; elaborarea unei platforme informaţionale privind fenomenul discriminării în Republica Moldova, care ar servi drept suport în desfăşurarea iniţiativelor de prevenire şi combatere a discriminării; consolidarea bunei guvernări la nivel local prin abilitarea femeilor de a participa în procesul de luarea a deciziilor şi de a contribui la dezvoltarea comunităţii.

În contextul prevenirii şi combaterii fenomenului discriminării, programul a consolidat, începând cu 2010, capacităţile unui grup de organizaţii neguvernamentale ce reprezintă diverse grupuri marginalizate sau promovează drepturile omului şi nediscriminarea. Peste zece organizaţii neguvernamentale au beneficiat de finanţare pentru a desfăşura activităţi de sensibilizare a opiniei publice pentru o mai bună înţelegere a discriminării prin intermediul emisiunilor şi reportajelor televizate, articolelor de investigaţie; pilotării de politici de gen în cadrul companiilor private; ridicării nivelului de înţelegere a autorităţilor publice locale a prevederilor Convenţiei ONU privind drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; promovării accesului la instituţiile publice a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii; promovării toleranţei faţă de membrii comunităţii LGBT şi altele (lista completă a proiectelor finanţate până la moment poate fi accesată aici). Concomitent, un grup de 16 avocaţi şi jurişti au fost instruiţi să înţeleagă aplicarea corectă a principiilor de prevenire şi combatere a discriminării şi să acorde asistenţă juridică calitativă în domeniul anti-discriminare.
Pentru a forma o platformă de date cu privire la manifestarea fenomenului discriminării în Moldova, a fost elaborat un studiu sociologic privind percepţia populaţiei vizavi de fenomenul discriminării şi efectuată o cercetare privind monitorizarea modalităţilor de mediatizare a diferitor grupuri social-vulnerabile în cadrul a cinci posturi de televiziune din perspectiva respectării drepturilor omului şi prevenirii discriminării. Prin intermediul organizaţiilor partenere, Fundaţia a susţinut elaborarea altor studii importante promovării domeniului drepturilor omului şi nediscriminării (pentru mai multe detalii accesaţi următoarea adresă: http://soros.md/page/1321).

Scopul acestui program de granturi este să contribuie la prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării şi promovarea diversităţii şi toleranţei, prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale din Moldova, în domenii precum angajarea în câmpul muncii, educaţie, acces la bunuri şi servicii etc. în bază de dizabilitate, stare a sănătăţii, vârstă, sex, orientare sexuală, origine etnică şi alte criterii.
Programul de granturi planificat pentru 2013 îşi propune să dezvolte experienţa iniţiativelor finanţate anterior, dar şi să susţină idei noi în domeniul promovării nediscriminării şi diversităţii, în contextul în care Republica Moldova deja are aprobată o lege cu privire la asigurarea egalităţii (mai multă informaţie despre iniţiativele finanţate anterior de către Fundaţie găsiţi aici).
Pentru realizarea acestui scop, propunerile înaintate spre finanţare vor ţine cont şi de:

 • Abilitarea grupurilor de persoane discriminate în a-şi cunoaşte şi revendica drepturile, inclusiv prin intermediul campaniilor de informare şi sensibilizare;
 • Identificarea, analiza, promovarea şi diseminarea bunelor practici privind nediscriminarea orientate atât spre victimele discriminării care nu-şi cunosc drepturile şi nici cum pot fi protejate dacă au fost discriminate, precum şi către public şi instituţiile care exercită tratamente discriminatorii
 • Desfăşurarea activităţilor de advocacy privind necesităţile grupurilor de persoane discriminate
 • Monitorizarea şi documentarea cazurilor de discriminare
 • Sensibilizarea şi responsabilizarea autorităţilor şi altor subiecţi vizavi de fenomenul discriminării şi promovarea principiului egalităţii pe agenda publică şi politică

Eligibile de a participa în cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt organizaţiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care au mandat şi sunt active în promovarea drepturilor omului, au experienţă de lucru cu grupuri vulnerabile şi capacităţi de a administra proiecte. Sunt încurajate parteneriatele dintre organizaţia aplicantă şi alte organizaţii neguvernamentale, precum şi alţi actori din societate interesaţi de promovarea principiilor egalităţii şi diversităţii.

Nu sunt eligibile pentru acest program organizaţiile patronale, sindicatele, organizaţiile academice, ştiinţifice, culturale, ecologice, sportive şi religioase. Nu vor fi finanţate proiecte care nu se înscriu în obiectivele acestui program, cele cu caracter religios, proiectele în domeniul protecţiei mediului, competiţiile sportive, proiectele incomplete sau depuse de organizaţii neeligibile. Fundaţia nu susţine cereri de ajutor umanitar şi proiecte de cercetări tehnico-ştiinţifice, nu oferă granturi pentru suport general instituţiilor şi organizaţiilor, ci susţine doar proiecte concrete.

Cererea de finanţare va include:

 • Rezultate realiste
 • O analiză a riscurilor şi soluţii de combatere a acestora
 • Suficiente resurse umane pentru implementarea proiectului, nivel corespunzător de calificare şi de experienţă a echipei propuse pentru implementare
 • Corelare între bugetul proiectului şi activităţile planificate

Durata proiectului nu va depăşi 12 luni.

Mărimea maximă a grantului este de 30.000,00 dolari S.U.A. Nu există o limită minimă de buget pentru acordarea finanţării.

Cererile de finanţare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Experienţa organizaţiei aplicante în gestionarea proiectelor, inclusiv experienţă în domeniul promovării drepturilor omului şi lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi
 • Conţinutul cererii de finanţare:
  • analiza riguroasă a problemei, cauzelor şi efectelor, o documentare critică a situaţiei în domeniul de intervenţie
  • identificarea grupului ţintă şi stabilirea unei strategii clare de comunicare privind acest grup
  • gradul de implicare a grupului ţintă şi a factorilor interesaţi în activităţile proiectului
  • strategie şi metode de implementare realiste şi clare, de pe urma cărora vor beneficia un grup concret de persoane; activităţi relevante şi originale
  • plan de acţiune coerent şi bine formulat
  • rezultate clare şi realiste
  • impactul proiectului asupra grupului ţintă
  • durabilitatea proiectului
  • Resurse umane suficiente şi competente pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate (bugetul este rezonabil şi corelat cu activităţile proiectului, include contribuţia organizaţiei sau altor actori din comunitate).

Dosarul organizaţiei aplicante va include următoarele documente:

 • Cererea de finanţare
 • Bugetul proiectului
 • Chestionar cu privire la abilităţile de administrare a grantului
 • Copia statutului şi ccertificatului de înregistrare al organizaţiei
 • Lista fondatorilor şi componenţa consiliului director cu date de contact
 • Copia celui mai recent raport de audit (în cazul în care acesta este)
 • Rapoartele anuale pentru ultimii doi ani de activitate cu indicarea surselor de finanţare
 • Curriculum vitae al directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului, precum şi experţilor nominalizaţi în proiect (Vă rugăm să Vă asiguraţi că aţi inclus următoarele detalii: angajatori precedenţi, datele de angajare, funcţiile ocupate, obligaţiuni/responsabilităţi, experienţa de administrare a granturilor, experienţa în domeniul relevant acestui proiect)
 • Alte materiale pe care le consideraţi relevante (dovezi ale activităţii organizaţiei - buletine, ziare, pliante, articole, etc.)

Cererile vor fi examinate de către membrii Juriului Programului Egalitate şi Participare Civică şi aprobate final de către Senatul Fundaţiei Soros-Moldova, în conformitate cu criteriile de selecţie şi condiţiile de eligibilitate. Decizia privind acordarea finanţării va fi luată până la sfârşitul lunii iunie 2012, rezultatele concursului urmând a fi plasate pe site-ul Fundaţiei.

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat la următoarea adresă, nu mai târziu de 17 mai 2013, ora 16.00: str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001, Fundaţia Soros-Moldova, Programul Egalitate şi Participare Civică, Program de granturi

Versiunea electronică a solicitării de finanţare şi bugetului va fi transmisă la adresa de email: elesan@soros.md. Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directoarea de program Elena Leşan, prin intermediul poştei electronice (elesan@soros.md) sau telefon: 022-270031, 274480. În cazul solicitării, poate fi stabilită o întâlnire la sediul Fundaţiei pentru consultări privind procesul de aplicare.

Formularul de aplicare

Bugetul proiectului

Chestionarul de verificare a capacităţii de administrare a grantului