Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Competiţie pentru ONG-urile active în domeniul HIV/SIDA

 

În scopul desfășurării în condiții optime și în termenii stabiliți a activităților planificate pentru anul 2014 în cadrul Programului Sănătate Publică/sub-program Reducerea Riscurilor, conform proiectului „Îngrijiri și Suport pentru Persoanele cu HIV/SIDA” (Providing Care and Suport for PLHA Project), finanțat de Centrul PAS din resursele GFATM (Acord nr. 01-SR-H/SSF/2010 din 10.01.2013 (MOL-H-PAS), Fundația Soros-Moldova (Fundația) anunță colectarea cererilor de finanţare (propunerilor de proiect) pentru anul 2014 de la organizațiile active în domeniul HIV/SIDA.

Proiectul „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV” este implementat în parteneriat cu Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (PAS), Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei și organizațiile active în domeniul HIV şi are drept scop reducerea morbidităţii, mortalităţii şi impactului infecției HIV asupra persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA.

Programul Sănătate Publică (PSP) solicită cereri de finanțare din partea organizaţiilor non-guvernamentale (ONG-uri) din Moldova, active în domeniul HIV/SIDA, care vor contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor infectate cu HIV/SIDA prin promovarea şi sporirea aderenţei la tratamentul ARV şi sporirea calităţii serviciilor psiho-sociale prestate persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA. Prioritate vor avea cererile de finanțare care includ:

 • activităţi de informare, educare, comunicare pentru persoanele infectate/afectate HIV, femeile cu HIV gravide, familiile discordante (promovarea sănătăţii şi a unui mod de viaţă sănătos, tratamentul ARV, promovarea aderenţei la terapia ARV);
 • servicii de consiliere psihologică, medicală, de la egal la egal, servicii de reabilitare psiho-socială, recuperare, reintegrare socială;
 • dezvoltarea potenţialului grupurilor de iniţiativă şi a grupurilor de suport reciproc pentru PHS;
 • oferirea/referirea către alte servicii necesare.

Cererea de finanţare va include:

 • Analiza critică şi documentată a situaţiei în domeniul de intervenţie;
 • Scopuri şi obiective corelate cu obiectivele competiției;
 • Strategia şi metodele de implementare realiste şi clare, de pe urma cărora vor beneficia PHS;
 • Plan de acţiune coerent şi clar descris, care să contribuie la asigurarea bunei implementări şi durabilităţii proiectului;
 • Rezultate realiste și măsurabile;
 • Analiza riscurilor şi soluţii de atenuare a acestora;
 • Resurse umane cu nivel corespunzător de calificare şi de experienţă pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului corelat cu activităţile planificate.

Proiectul va fi implementat pe parcursul anului 2014.

Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi;
 • Conţinutul cererii de finanţare;
 • Experienţa organizaţiei aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experienţa în domeniul HIV/SIDA sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Resurse umane;
 • Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate.

Dosarul solicitantului va include următoarele documente:

 • Cererea de finanțare; 
 • Bugetul (se va completa formularul plasat la următoarea adresă: http://www.soros.md/documents );
 • Chestionarul cu privire la abilităţile de administrare a grantului (se va completa formularul plasat la următoarea adresă: http://soros.md/documents );
 • CV-ul directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului;
 • Scrisoare de suport din partea tuturor partenerilor implicați în derularea activităților solicitantului, inclusiv instituția medicală teritorială;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanţare, confirmat de consiliul de administrare al organizaţiei sau a constituenților;
 • Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar);
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizaţiei (dacă există);
 • Alte materiale pe care le consideraţi necesare.

Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt organizaţiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active și au experienţă de lucru în domeniul HIV/SIDA.

Termenul limită de prezentare a cererilor de finanţare (proiectelor) este 5 septembrie 2013 şi 5 octombrie 2013, ora 16.00; 

Examinarea cererilor remise va fi efectuată la ședințele juriului Programului Sănătate Publică. Cererile aprobate pentru finanțare de către Juriul Programului Sănătate Publică/Senatul Fundației Soros-Moldova vor face subiectul unui contract de grant între Fundație și ONG.

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat, nu mai târziu de 5 septembrie sau 5 octombrie 2013, ora 16.00 la adresa:

str. Bulgară 32, Chişinău, MD-2001, Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică.

Cererile de finanţare pot fi remise şi în formă electronică, la adresele de email: foundation@soros.md și abordeianu@soros.md.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directorul de proiect Angelica Bordeianu, prin intermediul poştei electronice (abordeianu@soros.md) sau la telefon: 0 22 270031