Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Program de granturi pentru ONG-uri privind prevenirea și diminuarea fenomenului discriminării

 
25 februarie 2014

Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii, precum: media, reforma judiciară, buna guvernare, participare civică și sănătate publică.
Programul Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova și-a stabilit două priorități pentru următorii ani: stabilirea și fortificarea mecanismelor de promovare a egalității și nediscriminării prin intermediul societății civile, precum și consolidarea bunei guvernări la nivel local prin abilitarea femeilor de a participa în procesul de luare a deciziilor și de a contribui la dezvoltarea comunității.

În contextul prevenirii și combaterii discriminării, programul a consolidat pe parcursul ultimilor ani capacitățile mai multor organizații neguvernamentale care reprezintă diverse grupuri marginalizate și promovează drepturile omului și nediscriminarea. Douăsprezece organizații neguvernamentale au beneficiat de finanțare pentru a desfășura activități de sensibilizare a opiniei publice privind o mai bună înțelegere a consecințelor discriminării și importanței egalității în diferite sfere ale vieții publice și private. Lista completă a organizațiilor și inițiativelor susținute de către Fundație poate fi accesată la următoarea adresă: http://soros.md/page/2234. Concomitent, un grup de peste 30 de avocați și juriști au fost instruiți să înțeleagă aplicarea corectă a principiilor de prevenire și combatere a discriminării și să acorde asistență juridică calitativă persoanelor care devin victime ale unui tratament discriminatoriu. Adițional, a fost formată o platformă de date cu privire la manifestarea fenomenului discriminării în Moldova prin elaborarea unui studiu sociologic privind percepția populației vizavi de fenomenul discriminării și efectuarea unei cercetări privind monitorizarea modalităților de mediatizare a diferitor grupuri social-vulnerabile în cadrul a cinci posturi de televiziune. Prin intermediul organizațiilor partenere, Fundația a susținut elaborarea altor studii importante în promovarea domeniului (pentru mai multe detalii, accesați: http://soros.md/page/1321).

Scopul programului de granturi din 2014 este de a contribui la diminuarea discriminării și promovarea diversității și toleranței, prin intermediul organizațiilor neguvernamentale din Moldova, în domenii precum angajarea în câmpul muncii, educație, acces la bunuri și servicii etc. în bază de dizabilitate, stare a sănătății, vârstă, sex, orientare sexuală, origine etnică și alte criterii.

Programul de granturi planificat pentru 2014 își propune să construiască pe experiența inițiativelor finanțate anterior, dar și să susțină idei noi în domeniul promovării nediscriminării și diversității, în contextul în care Republica Moldova are deja aprobată o lege cu privire la asigurarea egalității. Pentru o mai bună informare despre inițiativele finanțate anterior, puteți consulta această pagină: http://soros.md/page/2234.

Prin intermediul prezentului program de granturi, Fundația urmărește:

 • Să consolideze colaborarea dintre organizațiile neguvernamentale care protejează drepturile omului și/sau lucrează cu grupurile vulnerabile expuse discriminării, și juriști/ avocați, pentru a contribui la diminuarea discriminării;
 • Să încurajeze organizațiile neguvernamentale și alte instituții relevante să aplice Legea cu privire la asigurarea egalității și alte instrumente legale pentru a proteja și îmbunătăți calitatea vieții grupurilor vulnerabile;
 • Să sensibilizeze și să responsabilizeze autoritățile publice și alți subiecți vizați cu privire la fenomenul discriminării și promovarea egalității și diversității;
 • Să documenteze și să promoveze modele care ar diminua din stereotipuri și ar crea mijloace eficiente de promovare a schimbărilor la nivel de politici publice;

Eligibile de a participa în cadrul acestui concurs de granturi sunt organizațiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care au mandat și sunt active în promovarea drepturilor omului, au experiență de lucru cu grupuri vulnerabile și capacități de a administra proiecte. Sunt încurajate parteneriatele dintre organizația aplicantă și alte organizații neguvernamentale, precum și alți actori din societate interesați de promovarea principiilor egalității și diversității.

Nu sunt eligibile pentru acest program organizațiile patronale, sindicatele, organizațiile academice, științifice, culturale, ecologice, sportive și religioase. Nu vor fi finanțate proiecte care nu se înscriu în scopul acestui program, cele cu caracter religios, proiectele în domeniul protecției mediului, competițiile sportive, proiectele incomplete sau depuse de organizații neeligibile. Fundația nu susține cereri de ajutor umanitar și proiecte de cercetări tehno-științifice, nu oferă granturi pentru suport general instituțiilor și organizațiilor.

Durata proiectului nu va depăși 12 luni.

Mărimea maximă a grantului este de 25.000,00 dolari S.U.A. Nu există o limită minimă de buget pentru acordarea finanțării.

Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Experiența organizației aplicante în gestionarea proiectelor, inclusiv experiența în domeniul promovării drepturilor omului și lucrului cu grupuri vulnerabile
 • Relevanța obiectivelor și activităților proiectului cu prioritățile programului de granturi
 • Actualitatea tematicii și aportul pe care îl va aduce la dezvoltarea domeniului
 • Bugetul proiectului și analiza raportului cost-eficacitate (bugetul este rezonabil și corelat cu activitățile proiectului, include contribuția organizației sau altor actori din comunitate)
 • Conținutul cererii de finanțare:
  • Analiza riguroasă a problemei, cauzelor și efectelor, o documentare critică a situației în domeniul de intervenție
  • Gradul de implicare a grupului țintă și a factorilor interesați în activitățile proiectului
  • Strategie și metode de implementare realiste și clare, de pe urma cărora vor beneficia un grup concret de persoane; activități relevante și originale
  • Plan de acțiune coerent și bine formulat
  • Rezultate clare şi realiste
  • Strategie de comunicare a proiectului bine dezvoltată
  • Impactul proiectului asupra grupului țintă
  • Durabilitatea proiectului
  • Resurse umane suficiente și competente pentru implementarea proiectului
  • Caracterul inovator al proiectului

Dosarul organizației aplicante va include următoarele documente:

 • Formularul de finanțare
 • Bugetul proiectului
 • Chestionar cu privire la abilităţile de administrare a grantului
 • Copia statutului și certificatului de înregistrare al organizației
 • Lista fondatorilor și componenta consiliului director cu date de contact
 • Copia celui mai recent raport de audit (în cazul în care acesta există)
 • Rapoartele anuale pentru ultimii doi ani de activitate cu indicarea surselor de finanțare
 • Curriculum vitae al directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului, precum și experților nominalizați în proiect (Vă rugăm să Vă asigurați că ați inclus următoarele detalii: angajatori precedenți, datele de angajare, funcțiile ocupate, obligațiuni/responsabilități, experiența de administrare a granturilor, experiența în domeniul relevant acestui proiect)
 • Alte materiale pe care le considerați relevante (dovezi ale activității organizației - buletine, ziare, pliante, articole etc.)

Cererile vor fi examinate și aprobate de către membrii Juriului Programului Egalitate și Participare Civică, în conformitate cu criteriile de evaluare și condițiile de eligibilitate expuse mai sus. Decizia privind acordarea finanțării va fi luată până la sfârșitul lunii aprilie 2014, rezultatele concursului urmând a fi plasate pe site-ul Fundației.

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat la următoarea adresă, nu mai târziu de 21 martie 2014, ora 13.00: str. Bulgară 32, Chișinău MD-2001, Fundația Soros-Moldova. Pe dosar se va indica următoarele: Programul Egalitate și Participare Civică, concurs de granturi. Versiunea electronică a solicitării de finanțare și a bugetului va fi transmisă la adresa de email: elesan@soros.md. Vă rugăm să vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundația nu poartă răspundere pentru dosarele expediate, dar care nu au fost recepționate.
Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția fotografiilor și copiilor lucrărilor artistice, materialelor video și audio.
Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directoarea programului Egalitate și Participare Civică, Elena Leşan, prin intermediul poștei electronice (elesan@soros.md) sau telefon: 022-270031, 274480.

Formularul de finanțare

Bugetul proiectului

Chestionar cu privire la abilităţile de administrare a grantului

Rezultatele concursului de granturi privind prevenirea și diminuarea fenomenului discriminării în Republica Moldova