Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de acordare a unui grant pentru monitorizarea respectării drepturilor omului în cadrul proiectului "Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal"

Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova lansează un concurs de granturi pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reținute în custodia poliției.

Domeniul specific de intervenție al grantului oferit se referă la depistarea şi prevenirea abuzurilor, încălcărilor şi acțiunilor arbitrare comise de organele de urmărire penală în cadrul măsurii procesual-penale de reținere.

Această iniţiativă se încadrează şi corespunde activităţilor din Strategia Programului de Drept al Fundaţiei Soros- Moldova, prevede împuternicirea reprezentanţilor societăţii civile în monitorizarea şi promovarea respectării drepturilor omului în Republica Moldova cu susţinerea intervenţiilor concrete pe domenii specifice, prin activităţi de documentare şi advocacy la nivel naţional şi internaţional.

CONTEXT

Dreptul la libertate şi siguranţă personală constituie unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Totuși, acest drept nu este unul absolut. Autoritățile statului au dreptul de a priva persoanele de libertate în cazurile şi în modul stabilit de lege, cu respectarea garanţiilor legale prevăzute pentru privarea de libertate, precum dreptul la informare, dreptul la apărare, dreptul la tăcere, dreptul la traducător, dreptul la asistență medicală etc. Încălcarea dreptului la libertatea şi siguranţa persoanei nu este una ocazională în Republica Moldova. Aceasta încă reprezintă un fenomen sistemic şi continuu.

Actualmente, instituţiile internaţionale şi europene îndeamnă insistent Republica Moldova să-şi reformeze sistemul de justiţie, inclusiv sistemul justiției penale. De asemenea, Strategia de Reformare a Sectorului Justiției pentru 2011-2016 prevede în mod expres consolidarea independenței, responsabilității, imparțialității, eficienței și transparenței sistemului justiției penale.

În condiţiile descrise, Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova a inițiat implementarea proiectului Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal. Proiectul are drept scop adoptarea şi instituţionalizarea de către actorii justiției penale a unor practici de motivare a deciziilor privind aplicarea măsurilor procesual-penale de constrângere, inclusiv reţinerea şi arestarea preventivă, în conformitate cu standardele internaționale și legislația CtEDO.

Grupul de experți al Proiectului a elaborat un ghid practic pentru organizaţiile neguvernamentale, care oferă informații și sugestii privind monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reținute în custodia poliției. Ghidul este structurat în câteva compartimente și sugerează idei pentru o serie de aspecte legate de procesul de monitorizare. Sugestiile oferite sunt mai degrabă niște bune practici care pot fi adaptate la necesitățile și obiectivele contextului specific, decât o serie de reguli care urmează a fi urmate cu strictețe în fiecare caz/situație în parte.

OBIECTIVUL GENERAL: Susținerea proiectelor și iniţiativelor care au drept scop monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reţinute şi deținute în custodia poliției pe perioada reținerii penale, adică timp de 72 de ore de la momentul privării (de facto sau în baza unui temei legal) de libertate de către poliție.

Monitorizarea este o componentă vitală pentru a asigura că drepturile omului sunt respectate, iar încălcările acestor drepturi sunt depistate, remediate și prevenite. Obiectivul de bază al acestei activități este de a testa instrumentele de monitorizare propuse în Ghidul de monitorizare a drepturilor persoanei reținute și de a pregăti un raport de monitorizare cu recomandări pentru îmbunătățirea situației privind respectarea drepturilor procesuale la etapa reținerii.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
Sunt eligibile organizațiile non-guvernamentale (asociaţiile obşteşti) active în domeniul drepturilor omului, cu experiență de minimum 3 ani în monitorizare și advocacy.

CONDIȚIILE CONCURSULUI
Organizațiile interesate sunt invitate să prezinte propunerea de proiect, elaborată conform cerințelor din Ghidul solicitantului de finanțare.

Valoarea maximă a propunerii financiare nu va depăși 10 000 de dolari SUA. Bugetul detaliat va fi elaborat și prezentat conform formularului de buget care poate fi descărcat aici.

Durata proiectului va fi indicată în propunerea de proiect, însă aceasta nu poate depăși 6 luni calendaristice.

PROCEDURA DE SELECTARE
Propunerile de proiect vor fi examinate conform următoarei proceduri:

 • Programul de Drept va efectua o examinare inițială a propunerilor de proiect, pentru a verifica ralierea acestora la obiectivul general al concursului și la condițiile de eligibilitate;
 • După examinarea inițială, un grup de experți selectați de către Programul de Drept va examina propunerile de proiect, în baza unui sistem de 100 de puncte, în vederea evaluării impactului și durabilității;
 • În baza criteriilor de selectare și a recomandărilor grupului de experți a Programului, va fi selectată doar o propunere de proiect;
 • Propunerea de proiect selectată va fi depusă și examinată la ședința Senatului Fundaţiei Soros-Moldova, care va emite decizia finală. Fundația va semna un contract de grant cu organizația câștigătoare.

CRITERII DE SELECTARE
15% Conformitate cu obiectivul general al concursului şi condițiile de eligibilitate;
35% Sumarul executiv.

Propunerile de proiect pentru desfășurarea activităților de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor deținute în custodia poliției vor fi examinate de către comisia de experți ținând cont de următoarele repere generale:

- Descrierea cât mai clară acțiunilor pe care intenționează să le întreprindă organizația pe parcursul monitorizării pentru ca acestea să poată contribui la identificarea și documentarea modului de încălcare a drepturilor procesuale ale persoanelor aflate în custodia poliției.
- Comunicarea cu organele de drept, mass-media, alte ONG-uri, sistemul judiciar şi procuratură, organizațiile internaționale preocupate de respectarea drepturilor omului în Republica Moldova.
- Instrumentele utilizate în procesul de monitorizare, inclusiv capacitatea de a testa instrumentele de monitorizare propuse în Ghid, de a întocmi un raport de monitorizare și de a oferi o opinie referitoare la îmbunătățirea situației privind respectarea drepturilor persoanei reținute la etapa reținerii.

20% Durabilitate (inclusiv acțiunile preconizate, potențialul de mediatizare și promovare a încălcărilor depistate și impactul)
30% Competenţe profesionale şi manageriale ale echipei/ coordonatorului de proiect (experienţa anterioară în implementarea proiectelor similare, reputaţia, experienţa confirmată de parteneri etc.).

PROCEDURA DE PREZENTARE A DOSARULUI
Organizaţiile interesate sunt invitate să depună dosarele la sediul Fundaţiei Soros-Moldova ce vor include, în mod obligatoriu, informaţia menţionată mai jos. Dosarele incomplete sau depuse după data-limită nu vor examinate. Dosarele în limba română pot fi transmise și la adresa de e-mail: mcogalniceanu@soros.md cu subiectul: „Participare la concurs: proiect de monitorizare custodia poliției”.

NB: Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepţionate.

Dosarele vor include:
1. Informaţii de bază privind organizaţia care solicită finanţare:

 • Denumirea organizaţiei care solicită finanţare
 • Adresa poştală, pagina-web şi numărul/le de telefon al organizaţiei
 • Numărul membrilor organizaţiei
 • Numele, adresa şi telefonul directorului de proiect
 • Statutul şi certificatul de înregistrare (copii de pe original)
 • CV-ul organizației
 • Lista fondatorilor și a membrilor consiliului de administrație
 • Cel mai recent raport de activitate al organizaţiei

NB: Anexaţi orice alt document care consideraţi că sprijină cererea dvs. şi favorizează imaginea solicitantului.

2. Propunerea de proiect (max. 5-7 pagini) și bugetul proiectului vor fi elaborate conform cerințelor din Ghidul de finanțare.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 20 aprilie 2015, ora 12:00.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 022 270031, fax 022 270507, Marina Cogălniceanu, coordonator de proiect în cadrul Programului de Drept (mcogalniceanu@soros.md).