Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de granturi în domeniul dezvoltării și consolidării politicilor educaționale în Republica Moldova

Fundația Soros-Moldova și Instituțiile pentru o Societate Deschisă anunță un Concurs de granturi în domeniul dezvoltării și consolidării politicilor educaționale în Republica Moldova

Scopul acestui Concurs de granturi constă în încurajarea centrelor analitice (think-tanks) și organizațiilor societății civile din domeniul educațional să contribuie la lansarea discuțiilor publice și articularea poziției actorilor neguvernamentali față de procesul de reformare a politicilor educaționale din Republica Moldova. Organizațiile neguvernamentale și centrele de analiză din domeniul educațional sunt invitate să depună propuneri de proiect care vor facilita implicarea cetățenilor și altor actori sociali în reformarea sistemului educațional din țară. Proiectele se vor focaliza pe doua domenii majore: implicarea cetățenilor în procesul de elaborare a unor politici educaționale eficiente și sprijinirea reformelor în domeniul educației prin facilitarea activismului și consolidarea efortului participativ al societății.

Propunerile de proiect vor include desfășurarea unor activități de încurajare a actorilor sociali, în special în următoarele domenii:

 • Sporirea cunoștințelor și nivelului de conștientizare a cetățenilor față de reformele implementate în domeniul educațional și perfecționarea/ajustarea procesului de elaborare a politicilor educaționale;
 • Sprijinirea cetățenilor și altor actori interesați în procesul de implicare în dezbaterea politicilor educaționale și îmbunătățirea condițiilor mediului comunitar;
 • Crearea de oportunități pentru cetățeni în vederea implicării/angajării lor reciproce în arealul problemelor educaționale;
 • Sporirea certitudinii că aceste oportunități comportă un caracter constant și permanent prin organizarea consultărilor publice și stabilirea unor platforme de discuții, elaborarea unor cercetări și analize în domeniul politicilor educaționale și desfășurarea altor acțiuni similare în domeniul de relevanță.

Criterii de eligibilitate:
La Concursul de granturi vor participa think tank-urile și ONG-urile educaționale, apolitice și nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, având o experiență relevantă demonstrabilă, cel puțin pe unul dintre domeniile tematice anunțate. Sunt încurajate proiectele având acoperire națională și tematică.

Condițiile de grantare:
Granturile vor fi implementate pe o perioadă maximă de 12 luni. Limita minimă de finanțare a unui proiect va fi de 100 000 dolari SUA. Bugetul total destinat acestui concurs este de 250 000 dolari SUA. Organizațiile-solicitante sunt eligibile să includă în oferta financiară acoperirea a 100% din cheltuielile prevăzute pentru activități și a unui buget administrativ rezonabil.

Dosarul organizației-solicitante va include următoarele documente:

 • Formularul de finanțare
 • Bugetul proiectului, ce poate fi găsit la: www.soros.md/documents  
 • Chestionarul cu privire la capacitățile de administrare a grantului, ce poate găsit la: www.soros.md/documents  
 • Copia statutului și certificatului de înregistrare al organizației
 • Lista fondatorilor și componența consiliului director cu date de contact
 • Copia celui mai recent raport de audit (în cazul în care acesta există)
 • Rapoartele anuale pentru ultimii doi ani de activitate cu indicarea surselor de finanțare
 • Curriculum vitae al directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului, precum și a experților nominalizați în proiect
 • Alte materiale relevante în conformitate cu lista anexelor necesare, specificată în Formularul de finanțare.

Cererile vor fi examinate și aprobate de către Senatul Fundației Soros-Moldova, în conformitate cu condițiile de eligibilitate expuse mai sus. Decizia privind acordarea finanțării va fi luată până la sfârșitul lunii mai a.c., rezultatele concursului urmând a fi plasate pe site-ul Fundației.

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat în formă electronică până-n data de 15 mai 2014, ora 12.00, fiind expediat la adresa de e-mail acoretchi@soros.md și având mențiunea „Concurs de granturi în domeniul educațional”.

Dosarele incomplete sau depuse după data-limită nu vor fi luate în considerație. Dosarele depuse nu se restituie.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Directorul Proiectului de Sprijinire a Educației, Ana COREȚCHI, prin intermediul poștei electronice și/sau la telefon: 022 270031, 022 274480 sau la sediul Fundației din Str. Bulgară 32, mun. Chișinău.