Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Program de granturi pentru promovarea Principiilor Globale privind Securitatea Națională și Dreptul la Informare prin utilizarea litigării strategice

Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova lansează un concurs de granturi pentru promovarea la nivel național a Principiilor Globale privind Securitatea Națională și Dreptul la Informare (în continuare Principii), apelând la sistemul judiciar şi litigare cu caracter strategic. Grantul este oferit pentru promovarea Principiilor într-un domeniu concret, unde accesul la informația cu caracter public este obstrucționat în mod nejustificat. Domeniile specifice de intervenţie se referă la:

 • Secretizarea proceselor decizionale care vizează alocarea banilor publici;
 • Restricţionarea accesului la fondurile arhivistice;
 • Atragerea la răspunderea administrativă şi penală pentru divulgarea informaţiei secretizate pentru interes public (whistleblower) şi altele.

OBIECTIVUL GENERAL
Susținerea unui proiect care are drept scop promovarea şi aplicarea Principiilor într-un domeniu concret, unde accesul la informația cu caracter public este obstrucționat în mod nejustificat utilizând instrumente judiciare şi litigiul strategic. Cererile de finanţare vor fi orientate spre preluarea cazurilor de litigare strategică, care au potenţial de a realiza o schimbare sistemică în societate, care să depăşească remediile individualizate şi să implice schimbări structurale. Scopul final al reprezentărilor strategice fiind acelea de a modifica legislaţia, politicile publice sau practicile autorităţilor publice relevante pentru domeniul accesul la informaţie şi libertatea de exprimare. Cazurile de litigare strategică vor permite construirea unei argumentări solide şi crearea unei presiuni puternice asupra factorilor de decizie pentru a promova elaborarea/modificarea/aplicarea eficientă sau abrogarea unei legi disfuncţionale.

În dezvoltarea propunerilor de finanţare, solicitanţii pot folosi următoarele criterii orientative de selectare a cazurilor de litigare strategică:

 • Cazul este reprezentativ şi soluţionarea acestuia va avea un impact semnificativ asupra societăţii;
 • Soluţionarea cazului va avea efecte asupra modificării legislaţiei sau a practicilor abuzive/slaba aplicare a legii şi/sau a sistemului judiciar sau forţează armonizarea cu standardele europene şi internaţionale în domeniu, prin redefinirea unor drepturi, acoperirea vidului legislativ, evidenţierea neconcordanţei dintre normele invocate şi Constituţie sau diferite tratate şi convenţii internaţionale etc.
 • Prin mediatizare, cazul poate contribui la o mai bună înţelegere a problematicii specifice de către opinia publică. De asemenea, acesta poate contribui la îmbunătăţirea discursului public cu privire la accesul al informaţie şi libertatea de exprimare.
 • Posibilitatea realizării unor parteneriate strategice cu alte organizaţii sau instituţii, fie în perioada litigării, fie pentru munca de advocacy care are ca scop fructificarea rezultatelor obţinute în instanţă.

REZULTATUL PROIECTULUI
Proiectul trebuie finalizat cu inserţia şi utilizarea la nivel naţional a principiilor globale în practica judiciară, în strategiile de apărare ale avocaţilor şi arsenalul/fondul probatoriu, şi identificarea incompatibilităţilor de drept material şi procesual pentru obţinerea eventualelor modificări legislative.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
Sunt eligibile organizațiile non-guvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul litigării cu caracter strategic, inclusiv la nivelul Curţii Europene pentru Drepturile Omului, privind dreptul de accesul la informaţie cu caracter public, libertatea de exprimare.

Organizaţiile participante la acest concurs pot înainta spre finanţare doar câte o singură propunere de proiect.

DURATA PROIECTULUI: nu va depăşi 12 luni. Activităţile vor fi planificate începând cu luna iulie 2016.

BUGETUL maxim a cererii de finanţare nu va depăşi 20,000 USD. Bugetul detaliat va fi elaborat şi prezentat conform formularului de buget, care poate fi descărcat aici.

DOSARUL organizaţiei aplicante va include următoarele documente:

 • Formularul completat al cererii de finanțare
 • Bugetul proiectului
 • Chestionar pentru verificarea capacității de administrare a grantului
 • Copia statutului organizației, copia acordului fondatorilor/procesul verbal de constituire, lista fondatorilor și componența consiliului director/de administrare cu date de contact, copia certificatului de înregistrare al organizației.
 • Rapoartele anuale de activitate pentru ultimii doi ani cu indicarea surselor de finanțare;
 • Curriculum Vitae al directorului organizației, directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului, Curriculum Vitae a avocaților/juriștilor cu indicarea experienței relevante în domeniu, copia licenței de activitate a Cabinetului de avocați. (Vă rugăm să Vă asigurați că ați inclus următoarele detalii: angajatori precedenți, perioada de angajare, funcțiile ocupate, obligațiuni/ responsabilități, experiența de administrare a granturilor, experiența în domeniul relevant acestui proiect).
 • Acordul/Confirmarea de colaborare cu organizația/iile parteneră/e (în document vor fi indicate responsabilităţile fiecărei părți privind implicarea în realizarea obiectivelor proiectului);
 • Alte materiale pe care le considerați relevante (dovezi ale activității organizației - buletine, ziare, pliante, articole etc.)

DEPUNEREA DOSARULUI:
Dosarul complet, în limba română va fi prezentat la sediul Fundaţiei Soros-Moldova: str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001 sau vor fi expediate în format electronic la următoarea adresă ncamburian@soros.md. Termenul limită pentru depunerea dosarului 30 iunie 2016, ora 16.00. Pe dosar se va menţiona: Programul de Drept. Concurs de Grantului pentru promovarea principiilor globale privind securitatea naţională şi dreptul la informare prin utilizarea litigării strategice. Vă rugăm să vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspundere pentru dosarele expediate, dar care nu au fost recepţionate.

Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la coordonatoarea de program, Natalia Camburian prin intermediul poştei electronice, ncamburian@soros.md sau la telefon 022-270031, 022-274480.