Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Program de granturi pentru promovarea egalității și diversității prin utilizarea tehnicii de STORYTELLING

Programul Egalitate și Participare Civică (EPC) al Fundației și-a stabilit drept una din priorități pentru ultimii ani ridicarea nivelului de cunoaștere și înțelegere a fenomenului discriminării în rândul cetățenilor și factorilor de luare a deciziilor. În scopul realizării acestei priorități, programul EPC a desfășurat câteva programe de granturi în urma cărora peste 15 organizații neguvernamentale au fost finanțate să desfășoare campanii pentru prevenirea și combaterea discriminării persoanelor din grupurile marginalizate, să elaboreze studii relevante domeniului și actuale contextului, precum și să desfășoare alte activități. În linii generale, proiectele finanțate până acum includ activități de informare și sensibilizarea cu privire la diferite grupuri discriminate și necesitatea implementării eficiente a cadrului legal care să protejeze victimele discriminării; de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități mentale și fizice, a toleranței față de copii de etnie Roma, a egalității de gen și a toleranței față de membrii comunității LGBT, precum și altele. Mai multe detalii despre proiectele finanțate pot fi găsite aici.

EPC își propune să implementeze în acest an o nouă inițiativă a cărui scop este de a diminua din stereotipuri și prejudecăți și de a sensibiliza publicul cu privire la egalitate și diversitate prin promovarea istoriilor personale ale persoanelor din categoriile marginalizate expuse discriminării. Această inițiativă se desfășoară în parteneriat cu Asociația „Keystone Human Services International Moldova” (KHSIMA) și grație suportului financiar oferit de către programul Inițiativa pentru Drepturile Omului a Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. Proiectul urmărește câteva obiective: susținerea organizațiilor care promovează drepturile grupurilor discriminate prin instruirea în utilizarea metodei de storytelling*; de a face auzită vocea reprezentanților comunităților marginalizate, ajutându-i să-și revendice drepturile; și, nu în ultimul rând, promovarea la nivel local a Legii privind asigurarea egalității.

* Storytelling este o tehnică nouă și eficientă de a expune istorii personale în scopuri de advocacy. Istoriile sunt povestite după o metodologie care permite audienței să vizualizeze conținutul. Tehnica de storytelling implică participanții în procesul de învățare prin relatarea propriilor istorii.

Scopul programului de granturi:

Programul de granturi urmărește să reducă din stereotipuri și să sensibilizeze cu privire la egalitate și diversitate prin promovarea istoriilor persoanelor expuse discriminării.

Obiectivul specific al programului de granturi este de a face auzită vocea grupurilor marginalizate (persoane cu dizabilități, persoane care trăiesc cu HIV, reprezentanți ai comunității LGBTI, Roma, persoane în etate, femei și copii în situații vulnerabile, și altele), abilitându-le astfel să-și revendice propriile drepturi.

Istoriile personale ale grupurilor marginalizate vor prezenta discriminarea într-un mod autentic și ușor de înțeles și vor schimba percepția discriminării de la cea de mit la o realitate care ne înconjoară pe toți. În același timp, vor consolida încrederea în sine a persoanelor care au trecut prin situații similare și vor putea stimula cetățenii și factorii de luare a deciziilor să acționeze și să manifeste mai multă toleranță și solidaritate față de diversitate și problemele de discriminare. În desfășurarea campaniilor locale, prin utilizarea istoriilor personale, se va ține cont și de informarea cetățenilor, precum și a factorilor de luare a deciziilor, despre modalitățile în care Legea cu privire la asigurarea egalității asigură protecția persoanelor discriminate și obligațiile care trebuie asumate în respectarea acesteia.

În realizarea și conformarea cu obiectivul acestui program de granturi, organizațiile aplicante vor include în cererea de finanțare și implementarea tehnicii de storytelling, predată în cadrul instruirilor desfășurate în luna martie curent de către Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu Asociația “Keystone Human Services International Moldova”. Pentru implementarea acestei metode în cadrul proiectului propus spre finanțare, aplicantul va implica unul dintre consultanții Asociației Keystone, specializați pe acest domeniu.

Eligibile de a participa în cadrul acestui concurs de granturi sunt organizațiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care au mandat și sunt active în promovarea drepturilor omului, au experiență de lucru cu grupuri vulnerabile și capacități de a administra proiecte, activează în alte localități ale țării decât municipiul Chișinău, au participat în cadrul atelierelor de formare a abilităților de storytelling și advocacy desfășurate de Fundația Soros-Moldova și Asociația Keystone în luna martie curent.

Nu sunt eligibile pentru acest program organizațiile patronale, sindicatele, organizațiile academice, științifice, culturale, ecologice, sportive și religioase. Nu vor fi finanțate proiecte care nu se înscriu în scopul acestui program, cele cu caracter religios, proiectele în domeniul protecției mediului, competițiile sportive, proiectele incomplete sau depuse de organizații neeligibile. Fundația nu susține cereri de ajutor umanitar și proiecte de cercetări tehno-științifice, nu oferă granturi pentru suport general instituțiilor și organizațiilor.

Durata proiectului nu va depăși 8 luni.

Mărimea maximă a grantului este de 8.000,00 dolari S.U.A. Nu există o limită minimă de buget pentru acordarea finanțării.

Criterii de evaluare a cererilor de finanțare:

 • Experiența organizației aplicante în gestionarea proiectelor, inclusiv experiența în domeniul promovării drepturilor omului și lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Relevanța obiectivelor și activităților proiectului cu prioritățile programului de granturi
 • Conținutul cererii de finanțare:
  • Analiza riguroasă a problemei, cauzelor și efectelor, o documentare critică a situației privind discriminarea beneficiarilor organizației și justificarea utilizării metodei de storytelling pentru ameliorarea situației descrise
  • Gradul de implicare a grupului țintă și a factorilor interesați în activitățile proiectului
  • Strategie și metode de implementare realiste și bine formulate, de pe urma cărora vor beneficia un grup concret de persoane;
  • Plan de acțiune coerent și bine formulat
  • Strategie de comunicare a proiectului bine dezvoltată
  • Rezultate clare şi realiste
  • Impactul proiectului asupra grupului țintă și comunității
  • Durabilitatea proiectului
  • Caracterul inovator al proiectului
  • Resurse umane suficiente și competente pentru implementarea proiectului
 • Bugetul proiectului și analiza raportului cost-eficacitate (bugetul este rezonabil și corelat cu activitățile proiectului).

Cererile vor fi examinate și aprobate de către membrii Juriului Programului Egalitate și Participare Civică, în conformitate cu criteriile de evaluare și condițiile de eligibilitate expuse mai sus. Decizia privind acordarea finanțării va fi luată până la sfârșitul lunii iulie 2015, rezultatele concursului urmând a fi plasate pe site-ul Fundației.

Dosarul organizației aplicante va include următoarele documente:

 • Formularul completat al cererii de finanțare
 • Bugetul proiectului (modelul îl puteți găsi aici)
 • Chestionar pentru verificarea capacității de administrare a grantului (îl puteți găsi aici)
 • Copia statutului organizației
 • Copia acordului fondatorilor/procesul verbal de constituire
 • Lista fondatorilor și componența consiliului director cu date de contact
 • Copia certificatului de înregistrare al organizației
 • Rapoartele anuale pentru ultimii doi ani de activitate cu indicarea surselor de finanțare
 • Curriculum vitae al directorului organizației, directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului, precum și experților nominalizați în proiect (Vă rugăm să Vă asigurați că ați inclus următoarele detalii: angajatori precedenți, datele de angajare, funcțiile ocupate, obligațiuni/responsabilități, experiența de administrare a granturilor, experiența în domeniul relevant acestui proiect)
 • Alte materiale pe care le considerați relevante (dovezi ale activității organizației - buletine, ziare, pliante, articole etc.)

Depunerea dosarului: dosarul în limba română sau rusă, va fi expediat la următoarea adresă, nu mai târziu de 6 iulie 2015, ora 16.00: elesan@soros.md. În titlul mesajului se va indica următoarele: Concurs de granturi pentru promovarea egalității și diversității prin utilizarea tehnicii de storytelling. Vă rugăm să vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundația nu poartă răspundere pentru dosarele expediate, dar care nu au fost recepționate.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția fotografiilor și copiilor lucrărilor artistice, materialelor video și audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directoarea programului Egalitate și Participare Civică, Elena Leşan, prin intermediul poștei electronice (elesan@soros.md) sau telefon: 022-270031, 274480.

 

Rezultatele concursului