Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Puțin peste jumătate din activitățile prevăzute în Planul de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă în anul 2012 au fost implementate

Gradul de implementare a Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pentru anul 2012 este de aproape 55 la sută. Estimarea a fost făcută de experţii Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT, la iniţiativa Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare, în cadrul proiectului Guvernare deschisă pentru o societate informată şi activă, implementat de ADEPT în comun cu Centrul pentru Jurnalism Independent.

Raportul oferă o radiografie complexă şi sistematizată a procesului de implementare a Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă, în vederea evaluării gradului de realizare a activităţilor planificate şi respectiv a angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă. Evaluarea a fost realizată şi în contextul lansării de către Guvernul R. Moldova a cadrului de elaborare şi consultare a noului plan de acţiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2014-2015.

Potrivit Raportului de evaluare, procesul de implementare a unei guvernări deschise în Moldova decurge anevoios, gradul de realizare a sub-acţiunilor PAGD pentru anul 2012 fiind unul mediu, de circa 55,05%. Din perspectiva analizei obiectivelor PAGD, cel mai bine a fost realizat obiectivul al doilea - Gestionare eficientă a resurselor publice prin sporirea transparenţei cheltuielilor publice, care a fost atins în măsură de 73,01%. Următorul obiectiv după nivelul de realizare este obiectivul întâi - Consolidarea integrităţii publice prin asigurarea unui proces decizional participativ/implicarea cetăţenilor şi creşterea transparenţei în procesul de guvernare, care a fost atins în măsură de 53.86 la sută. Cel mai slab realizat este cel de-al treilea obiectiv - Îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor publice, atins în măsură de 12.5%.

Gradul mediu de implementare a PAGD se datorează mai multor probleme. Spre exemplu, calitatea joasă a unor indicatori şi subacţiuni planificate în Planul de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă, nu permite o implementare eficientă, făcând dificilă monitorizarea progreselor sau evaluarea performanţelor atinse. O altă problemă importantă în implementarea PAGD a fost şi insuficienţa mecanismelor de monitorizare şi control. Chiar dacă în conformitate cu HG nr.195 din 04.04.2012, în cadrul Consiliului Naţional pentru Participare a fost creat un Grup de Lucru tematic care să se ocupe de monitorizarea implementării PAGD, din diverse motive acest grup a avut mai mult un rol consultativ pe lângă Centrul de Guvernare Electronică şi nu şi-a realizat misiunea de monitorizare a implementării PAGD. O problemă importantă care trebuie menţionată este inerţia/ reticenţa reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice privind guvernarea deschisă, fapt ce poate fi cauzat de persistenţa unor anumite tipuri de cultură organizaţională nefavorabile proceselor de e-Transformare. Nu în cele din urmă trebuie menţionată şi problema resurselor umane. Deseori, instituţiile responsabile de implementarea PAGD se confruntă cu insuficienţă de personal dedicat implementării acţiunilor ce ţin de guvernarea deschisă, şi nevoia ca responsabilii de guvernarea deschisă să comaseze mai multe funcţii fără o remunerare suplimentară. O altă faţetă a acestei probleme este şi nivelul de pregătire, inclusiv tehnică, a persoanelor implicate în diverse procese din domeniul guvernării deschise.

Alte probleme ce merită a fi menţionate ţin de transparenţa scăzută a unor instituţii (de ex., nu toate ministerele au publicat declaraţiile de venituri ale viceminiştrilor), deficienţe de comunicare la nivel de instituţii, dar şi între instituţiile participante la procesul de implementare a PAGD, vizibilitate insuficientă a proceselor de constituire a unei guvernări deschise, neajunsurile tehnice ale instrumentelor IT utilizate pentru consultările publice, utilizarea formatelor închise pentru publicarea datelor etc.

Recomandările privind remedierea problemelor ce împiedică implementarea eficientă a PAGD ţin de mai multe tipuri de măsuri ce trebuie întreprinse. Acestea se referă la suport oferit la nivel de politici, implementarea unor măsuri tehnice, inclusiv pentru asigurarea unui caracter interactiv al relaţiei cetăţean-stat; şi implementarea măsurilor de informare a cetăţenilor, comunicare între grupurile ţintă şi consolidare a capacităţilor reprezentanţilor autorităţilor publice.

Expertul care a elaborat raportul recomandă constituirea unui mecanism instituţionalizat multilateral de monitorizare şi control, care să cuprindă atât reprezentanţi ai societăţii civile, mediului de afaceri, cât şi reprezentanţi de nivel înalt ai autorităţilor publice centrale (miniştri sau viceminiştri), pentru a fi eficient în asigurarea implementării PAGD.