Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs: Selectare local seminar radio/TV

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă un concurs pentru selectarea unui local situat în afara Chişinăului (inclusiv peste hotare) pentru desfăşurarea seminarului de instruire „Promovarea Jurnalismului Civic/Cetăţenesc în spaţiul rural”. Seminarul se va desfăşura in oricare 6 zile consecutive (7 nopţi de cazare) din perioada 15 aprilie–31 mai 2011.

La concurs pot participa complexe şi centre de instruire; baze de odihnă; pensiuni turistice din afara Chişinăului (inclusiv de peste hotare) de categoria 4-5 şi agenţii de turism care dispun de sau ar putea oferi următoarele:

  • spaţii de cazare pentru 60 persoane (cel puţin 4 camere SGL şi 28 DBL) şi alimentare pentru 60 persoane (meniul va fi stabilit ulterior cu compania care va cîştiga concursul, în baza listei de bucate prezentate în oferta financiară);
  • două săli de instruire, în următoarele condiţii:

Pentru ambele săli se exclude varianta cu mobilier (masă şi scaune) fixate de podea (în timpul training-ului vor fi programate exerciţii practice de filmare TV, mobila va fi mutată la perete pentru lărgirea spaţiului liber). În oferta de participare la concurs va fi inclusă menţiunea privitor la posibilitatea de mutare a mobilierului.
Una din săli trebuie să aibă suprafaţa de cel puţin 50 m.p., cea de a doua suprafaţa de cel puţin 35 m.p.). Avantajul îl vor avea sălile care pot fi despărţite prin pereţi mobili sau alte modalităţi în cel puţin 2 zone de lucru.
Sălile trebui să corespundă normele în vigoare; să fie dotate cu echipament pentru traducere sincron, proiector, ecran, cel puţin un calculator, acces la internet wireless, tablă pentru flip chart.

Oferta tehnică va include:

  • copiile licenţelor sau autorizaţiilor pentru serviciile respective;
  • descrierea spaţiilor de cazare, reieşindu-se din necesităţile seminarului;
  • descrierea sălilor de instruire, inclusiv a suprafeţelor în m.p. şi a dotării tehnice;
  • descrierea posibilităţilor de alimentare a participanţilor la seminar, inclusiv a orarului meselor (reieşindu-se din 3 mese pe zi şi 2 pauze de cafea pe zi);

 Oferta financiară va fi depusă în plic separat şi va include:

  • calculaţia de preţuri pentru serviciile de cazare şi arendă spaţii pentru oricare 6 zile consecutive (7 nopţi de cazare) din perioada 15 aprilie–31 mai 2011;
  • preţurile chiriei echipamentelor necesare pentru derularea seminarului;
  • lista de bucate pentru elaborarea ulterioară a meniului, incluzînd descrierea componentelor, mărimea porţiilor şi preţurile.

Preţurile trebuie să fie indicate cu aplicarea TVA la cota zero şi pot fi in următoarele valute: MDL, USD, EURO.

Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută decît dolari SUA, vor fi recalculate la cursul oficial de schimb al valutei naţionale stabilit de Banca Naţională a Moldovei in ziua deschiderii plicurilor.

Plata se va face în două tranşe – 80% la semnarea contractului şi 20% după prestarea serviciilor.

Criterii de evaluare a ofertelor

La evaluarea ofertelor se va ţine cont de deplinătatea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea seminarului, precum şi condiţiilor de cazare şi calitatea alimentării participanţilor, precum şi de costurile serviciilor care vor fi indicate în oferta financiară. La evaluarea ofertelor va fi stabilit următorul criteriu: oferta tehnică va constitui 70% din punctajul total, oferta financiară - 30%.

În limita satisfacerii depline şi calitative a condiţiilor enumerate mai sus(condiţii pentru desfăşurarea seminarului, condiţii de cazare şi calitatea alimentării participanţilor), prioritate în luarea deciziei o va avea preţul serviciilor.

Părţile interesate vor depune ofertele în corespundere cu cerinţele stipulate în Termenii de referinţă. Ofertele vor fi depuse cu menţiunea „Concurs: „Selectare local seminar radio/TV”, nu mai târziu de 4 martie, ora 17:00, în plic sigilat la recepţia Fundaţiei Soros – Moldova, str. Bulgară 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova,cu menţiunea pe plic „În atenţia Directorului Financiar”.

În cazul în care ofertantul va prezenta în timp util ofertele prin fax sau poştă electronică ele vor fi examinate de comisia de licitaţie, insă în acest caz Fundaţia nu poartă răspundere pentru confidenţialitatea informaţiei.

Informaţii suplimentare la Fundaţia Soros – Moldova, str. Bulgară 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova, tel: 270031, fax 270507, persoana de contact Victoria Miron vmiron@soros.md , web-site www.soros.md.

Termeni de Referinţă