Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

TERMEN EXTINS: Contractarea serviciilor de consultanţă în domeniul responsabilitate judiciară şi justiţie penală în cadrul Programului de Drept

24 ianuarie 2014

Prezentare generală. Fundaţia Soros-Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, care are ca scop promovarea valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii. Programul de Drept al FSM urmăreşte crearea mecanismelor coerente şi durabile de monitorizare a puterii judecătoreşti de către societatea civilă şi promovează dezvoltarea mecanismelor interne de responsabilitate judecătorească (judicial accountability).

Prezenta achiziţie a serviciilor de consultanţă este desfăşurată în contextul proiectului „Asigurarea respectării drepturilor omului la aplicarea arestului preventiv în Moldova”, implementat de Programul de Drept al FSM în perioada 2013-2014.

Obiectul concursului
În urma concursului, va fi selectat 1 (un) expert în domeniul justiţiei penale, a cărui sarcină principală va fi să acorde consultanţă specializată Programului de Drept al FSM.

Cerinţe faţă de candidaţi

Candidaţii selectaţi trebuie să posede:

 • Studii superioare juridice (diploma de studii post-universitare, precum şi experienţa de cercetare vor constitui un avantaj)
 • Cunoaşterea temeinică a normelor şi standardelor Naţiunilor Unite, Consiliului Europei, Uniunii Europene, precum şi a altor standarde internaţionale relevante în domeniul justiţiei penale şi a reformelor justiţiei
 • Cunoştinţe în domeniul justiţiei penale naţionale. Cunoaşterea parcursului istoric al reformelor la care a fost supus sistemul de justiţie al Republicii Moldova după declararea independenţei
 • Cunoştinţe temeinice de terminologie juridică şi capacitatea de a vorbi şi scrie fluent în limbile română şi engleză
 • Abilităţi analitice avansate şi de elaborare a rapoartelor în limbile română şi engleză
 • Abilităţi bune de management, comunicare şi negociere.

Candidaţii selectaţi trebuie să demonstreze:

 • Abilităţi avansate de comunicare şi organizare;
 • Abilităţi analitice solide;
 • Capacitate de expunere şi scriere coerentă, structurată şi accesibilă în limbile română şi engleză;
 • Flexibilitate în relaţiile cu reprezentanţii Fundaţiei Soros-Moldova, alţi experţi/consultanţi identificaţi în cadrul proiectului.

Responsabilităţi:

 • Să acorde consultanţă în elaborarea termenilor de referinţă pentru cooptarea experţilor în program;
 • Să participe la selectarea experţilor şi a membrilor grupurilor de lucru din program;
 • Să coordoneze activitatea grupurilor de experţi şi să evalueze periodic activitatea acestora;
 • Să stabilească şi să menţină comunicarea cu autorităţile publice din domeniul justiţiei;
 • Să participe la diverse întâlniri cu reprezentanţii organizaţiilor naţionale şi internaţionale;
 • Să asigure comunicarea cu partenerii programului;
 • Să acorde consultanţă coordonatorului de proiect în vederea implementării activităţilor proiectului;
 • Să elaboreze rapoartele de activitate pe proiecte în ceea ce priveşte conţinutul de specialitate al activităţilor implementate;
 • Să fie dispus să dedice activităţilor programului între 50 şi 80 de ore maximum per lună. Activităţile vor consta în realizarea sarcinilor descrise mai sus şi pot fi făcute la distanţă (e-mail, telefon) sau, în caz de necesitate, prin participare efectivă.
 • Să efectueze vizite de lucru frecvente la sediul Fundaţiei, nu mai puţin de două ori pe săptămână (în timpul programului de activitate al FSM).

Condiţii de participare

 • La concurs sunt invitate persoanele fizice, rezidente ale Republicii Moldova.
 • Ofertele (tehnică şi financiară) urmează să fie prezentate la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară nr.32, în plicuri separate şi sigilate, cu indicarea numelui şi semnătura ofertantului, pe verso-ul plicului, cu menţiunea „Consultant justiţie penală. Programul de Drept”, în atenţia Directorului financiar al Fundaţiei – Dna Elena Vacarciuc.
 • La analiza ofertelor, oferta tehnică va reprezenta o pondere de 80%, iar oferta financiară – 20% din total.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Selectarea se va efectua în 2 etape. La prima etapă, va fi analizată oferta tehnică prezentată de fiecare candidat, conform următoarelor criterii:

 • Cunoştinţe în domeniu – 25 puncte;
 • Experienţă relevantă – 35 puncte;
 • Abilităţi analitice şi de comunicare – 20 puncte.

La cea de-a doua etapă, Comisia de achiziţie va examina ofertele financiare ale candidaţilor care au prezentat oferte tehnice şi care corespund cerinţelor concursului. Despre decizia finală a comisiei de achiziţie vor fi anunţaţi doar candidaţii selectaţi.

Dosarele de participare la concurs vor conţine:
1. Oferta tehnică:

Scrisoarea de intenţie în limba engleză, care va fi bazată pe argumente din care s-ar putea deduce experienţa, viziunea şi motivaţia autentică a candidaţilor de a realiza sarcinile propuse;
CV-ul în limba engleză cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză şi experienţei relevante sarcinilor vizate.

2. Oferta financiară, care să conţină suma brută în MDL pentru o oră de activitate (inclusiv impozitul pe venit, asigurarea medicală (4%) şi fondul de pensii (6%).

Ofertele care nu vor fi conforme cerinţelor vor fi descalificate.

Plata pentru serviciile prestate
Fundaţia Soros-Moldova va încheia cu expertul selectat un contract de prestări servicii pentru o perioadă de 3 luni. În funcţie de performanţa expertului, Fundaţia va examina posibilitatea prelungirii contractului. La sfârşitul trimestrului, expertul va prezenta un raport de activitate în care vor fi descrise toate lucrările efectuate şi documentele elaborate în cadrul programului. Remunerarea se va efectua în baza raportului de activitate, pornind de la plafonul de remunerare stabilit la încheierea contractului.
Prestaţia expertului va fi monitorizată, coordonată şi evaluată de către directorul Programului de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova şi de către coordonatorul proiectului.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor la concurs a fost extins până la 31 ianuarie 2014, ora 13:00.

Pentru informaţii suplimentare, o puteţi contacta pe Marina Cogălniceanu, coordonator de proiect, tel: 022-270031; fax: 022-270507; 069082290; mcogalniceanu@soros.md