Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a doi experţi în jurnalism pentru colectarea conţinutului şi completarea bibliotecii on-line destinată jurnaliştilor

Fundația Soros-Moldova, Programul Mass-Media anunţă concurs public pentru de selectare a doi experţi în jurnalism pentru colectarea conţinutului şi completarea bibliotecii on-line destinată jurnaliştilor.

Termeni de referinţă

Termeni de referință pentru selectarea unei echipe de experți care vor colecta conținutul și vor completa o bibliotecă specializă destinată jurnaliștilor. (discarcati Termeni de referință) Cadru general Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova are misiunea să contribuie la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazată pe valorile democratice prin organizarea, sprijinirea şi finanţarea activităţilor menite să încurajeze dezvoltarea presei independente, accesul la informaţie, perfecţionarea învăţământului specializat, monitorizarea activităţii instituţiilor audiovizualului, îmbunătăţirea cadrului juridic de reglementare a activităţii presei şi pe alte aspecte importante pentru crearea unui mediu favorabil de informare adecvată a cetăţenilor ţării.

Strategie: Strategia Fundației Soros-Moldova în domeniul mass-media are în centrul atenției, pe parcursul anilor 2014-2017, promovarea independenței și pluralismului presei ca factori-cheie pentru consolidarea democrației. Obiectiv: Un obiectiv de bază al Strategiei este: sprijinirea profesionalismului prin crearea unei biblioteci on-line a jurnalistului (bază de date/arhivă on-line).

Scop: În cooperare cu ONG-uri din domeniu, jurnaliști, instituții mediatice, comunitatea academică etc. să fie creată biblioteca on-line care să devină un instrument în serviciul jurnaliștilor și a cetățenilor de căutare digitală, documentare și analiză a modului în care temele prioritare sociale, economice, politice etc. sunt abordate în mass-media din Moldova. Totodată, biblioteca urmează să ofere jurnaliștilor suport suficient pentru creștere profesională, în scopul exercitării adecvate a meseriei. În bibliotecă vor fi depozitate conținuturi utile jurnaliștilor în format text, imagine, audio, video, multimedia, după o verificare prealabilă a acestora. Biblioteca on-line va fi maximal accesibilă jurnaliștilor și le va facilita, mai ales, etapa documentării. Biblioteca va cuprinde tot de ce are nevoie un jurnalist – de la manual și până la liste cu experți în diferite domenii de activitate.

Activităţi realizate:

 1. Elaborarea și definitivarea concepției referitoare la misiunea, structura și funcționarea bibliotecii on-line.
 2. Crearea platformei (sarcina tehnică) în corespundere cu concepția bibliotecii on-line.

Activități de realizat:

 1.   Cooperare cu toate părțile interesate în vederea identificării, recepționării și plasării informației în meniul bibliotecii on-line.
 2. Analiza și generalizarea experienţei acumulate pe parcursul anului 2014.
 3. Elaborarea unui plan de lucru în vederea gestionării/completării bibliotecii on-line în anul 2015.

Rezultatul preconizat: Consolidarea instrumentelor și posibilităților de documentare; creșterea profesionalismului în jurnalismul de investigație; sporirea transparenței în abordarea temelor prioritare de pe agenda publică a mass-mediei din Moldova.

Constatare: În Republica Moldova nu există o bază de date/o bibliotecă on-line specializată, care ar înlesni activitatea jurnaliștilor, mai ales, la etapa de documentare; ar contribui la procesul de profesionalizare a angajaților din domeniul mediatic și, implicit, la calitatea jurnalismului.

Perspective proiect: Proiectul își propune la prima etapă să completeze rubrica “jurnalism” din meniul bibliotecii on-line cu investigațiile scrise de jurnaliștii din țară începând cu anul 2000. Ulterior rubrica va fi completată și cu interviuri de referință, iar conținuturile bibliotecii – actualizate în permanență.

Obiectul concursului: În perioada 8 iulie – 18 iulie 2014 a desemna o echipă din doi experți în domeniul jurnalismului.

Angajamente

Sarcini echipă:

 • Va completa cu materiale (informații) meniul bibliotecii on-line în format text, imagine, audio, video, multimedia, după o verificare prealabilă a acestora, în conformitate cu prevederile Concepției Bibliotecii Jurnalistului (vezi link-ul)
 • Va colecta și va plasa conținuturi în biblioteca on-line, în conformitate cu Regulamentul bibliotecii
 • Va coopera cu autorii de conținuturi (jurnaliști, instituții mediatice, bloggeri, ONG-uri, cercetători etc.) în vederea identificării, recepționării și plasării materialelor în biblioteca on-line
 • Va actualiza conținuturile bibliotecii on-line
 • La necesitate, va face demersuri de ajustare a structurii interne a bibliotecii on-line
 • La necesitate, va suplimenta rubricile/subrubricile din meniul bibliotecii on-line
 • Va comunica eficient cu vizitatorii bibliotecii on-line
 • Va iniția și/sau va participa la acțiuni de promovare a bibliotecii on-line
 • Va iniția și/sau va participa la analiza periodică a experienței acumulate
 • Va participa la elaborarea planului de lucru pentru anul 2015 vizând completarea bibliotecii on-line
 • Va coordona toate activitățile cu Programul Media al Fundației Soros-Moldova
 • Va scrie rapoarte de activitate lunare Specificare sarcini: La prima etapă (anul 2014) rubrica “jurnalism” din meniul bibliotecii va fi completată cu investigațiile scrise de către jurnaliștii din țară, începând cu anul 2000, colectate atât de la autori, cât și de la instituțiile mediatice.

Responsabilități:

Expert media 1:

 • Identifică, negociază, receptionează, verifică, pregatește pentru plasare investigațiile jurnalistice, în conformitate cu Regulamentul bibliotecii on-line
 • Recepționează și, după verificare si convertire in format unic, plasează conținuturile
 • Ajustează, după caz, structura bibliotecii
 • La necesitate, suplimentează numărul rubricilor/subrubricilor din meniul bibliotecii
 • Completează și actualizează rubrica “Impact” din meniul bibliotecii on-line
 • Interacționează (din proprie inițiativă sau la solicitare) cu vizitatorii bibliotecii on-line
 • Cooperează cu experţii media în vederea completării bibliotecii on-line cu conţinuturi şi promovării acesteia

 Expert media 2: 

 • Identifică, negociază (după caz), colectează, verifică, pregătește pentru plasare conținuturi relevante pentru completarea celorlalte rubrici din meniul bibliotecii on-line
 • Elaborează/scrie conținuturi pentru rubrica “Utile” din meniul bibliotecii on-line și le actualizează în permanență.
 • Actualizează conținuturile de pe interfața bibliotecii on-line Interacționează (din proprie inițiativă sau la solicitare) cu vizitatorii bibliotecii on-line

Condiţii de participare: Pot participa la concurs persoanele fizice, care vor prezenta ofertele tehnice și financiare în conformitate cu Termenii de Referință

Eligibilitate participanți:

 • experiență (jurnalism, comunicare etc.) relevantă pentru efectuarea activităților indicate în Termenii de Referință;
 • capacități de scriere și de comunicare;
 • abilități de realizare a acțiunilor promoționale;
 • capacități de lucru în echipă;
 • cunoaşterea limbilor română, rusă și engleza la nivel de utilizare în procesul implementării proiectului;
 • cunoașterea și utilizarea computerului la nivelul ce permite realizarea sarcinilor proiectului;
 • disponibilitate în organizarea și desfășurarea activităților prevăzute de proiect;
 • experiență de lucru cu donatori;
 • capacitate de a se conforma exact prevederilor Termenilor de Referință.

Admitere concurs: La concurs vor fi admise doar dosarele complete. Dosare de participare dosarele de participare vor fi perfectate în limba română. Vor constitui avantaj pentru participanții la concurs, dacă dosarele acestora vor include dovada unei experiențe anterioare similare.

Oferta tehnică pentru poziţia expert media:

 • cerere de participare la concurs cu indicarea poziției pentru care candidează;
 • CV-ul concurentului;
 • un plan schematic al activităților/acțiunilor din prima lună de implementare a proiectului;
 • un plan schematic de promovare a bibliotecii on-line;
 • un proiect al listei de responsabilităţi aferente postului la care candidează competitorul, cu menţiunea dacă preferaţi să lucraţi în incinta FSM în baza echipamentului FSM sau dispuneţi de echipamentul necesar şi veţi prefera să lucraţi în afara oficiului fundaţiei cu propriul echipament.
 • o viziune proprie asupra unei eventuale ajustări a structurii bibliotecii on-line.

Oferta financiară:

 • Remunerația lunară pentru activitate (suma brută, în MDL).

Fundaţia îşi rezervează dreptul de a exclude din concurs ofertele financiare care depăşesc bugetul disponibil în Programul Mass-Media pentru realizarea acestui proiect.

Adresa: Oferta tehnică și oferta financiară vor fi depuse într-un plic sigilat și semnat la sediul Fundației Soros-Moldova, str. Bulgară 32, cu mențiunea „Biblioteca on-line, specialist jurnalism 1 / specialist jurnalism 2, în atenția Dnei Elena Vacarciuc, Director Financiar. Fundaţia nu garantează confidenţialitatea dosarelor cu oferte tehnice şi financiare plasate în acelaşi plic sau plicuri nesigilate. Perioada de depunere a dosarelor: Termenul limită de depunere a dosarului – 18 iulie 2014, ora 16.00. Dosarele depuse după termenul limită vor fi automat descalificate. Deschiderea plicurilor cu ofertele tehnice va avea loc pe 18 iulie 2014, ora 16.00. Participanţii vor fi invitaţi prin adresele de e-mail la deschiderea ofertelor financiare şi vor fi anunţaţi pe aceeaşi cale despre rezultatele licitaţiei.Participanții vor fi anunțați despre rezultatele licitației pe parcursul lunii iulie 2014. Fundația, în timp util, va semna contracte prestări servicii cu câștigătorii concursului și va monitoriza modul de realizare a prevederilor contractului. Fundaţia va remunera prestatorul de servicii cu care a fost semnat contractul lunar, după recepționarea şi aprobarea dărilor de seamă şi semnarea actelor prestări-servicii. Implementarea lucrărilor care cad sub incidenţa prezentului anunţ va începe la 1 august 2014 şi va fi încheiată până la 31 decembrie 2014, cu posibilitatea prelungirii contractelor în anul 2015. Persoana de contact: Victoria Miron, Director Program Mass-Media, tel: 022 270031, e-mail: vmiron@soros.md.