Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIŢIA UNITĂȚILOR DE TRANSPORT ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI SĂNĂTATE PUBLICĂ FUNDAȚIA SOROS-MOLDOVA

Licitaţia deschisă Nr.: 2019/DSP/UE/03

În cadrul proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” finanțat de Uniunea Europeană (UE), co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova (Fundația) în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi (AOPD), Contract de grant nr. 2017/394-358 din 27.12.2017, este planificată achiziția unităților de transport pentru 2 organizații beneficiare de grant, care implementează servicii sociale inovatoare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copiii din grupuri vulnerabile.

1. Fundaţia Soros-Moldova, Departamentul Sănătate Publică în cadrul proiectului sus-menționat va achiziţiona unități de transport, iar acest sens, solicităm oferte de preţ pentru:

 • Automobil (5 locuri, cutie automată) – 2 unități

2. Fundația își rezervă dreptul de a efectua achiziția în limita bugetului disponibil.

3. Achiziția urmează a fi efectuată prin intermediul Licitației deschise, procedură specificată în Regulamentul cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor al Fundației Soros-Moldova.

4. Caietul de sarcini, formularul de participare cât şi specificațiile tehnice pot fi accesate la linkurile de mai jos.

5. Fiecare ofertant va depune o singură ofertă de preţ. Oferta va include obligatoriu toate unitățile solicitate. Ofertele care nu vor corespunde acestor cerințe, vor fi respinse.

6. Se acceptă oferte primite prin poştă, curier sau aduse direct la Fundaţia Soros-Moldova. Oferta de preț va fi prezentată într-un plic sigilat pe care va fi scris clar numele şi adresa ofertantului și numărul de referinţă al licitaţiei - 2019/DSP/UE/03. Acest plic va conține: oferta în original semnată și stampilată de ofertant (în plic sigilat marcat „ORIGINAL”) și o copie a ofertei (în plic sigilat marcat „COPIE”).

7. Data limită pentru depunerea ofertelor la Fundaţia Soros-Moldova este 30 septembrie 2019, ora 16.00, ora locală, la adresa menţionată mai jos. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de Fundaţia Soros-Moldova până la data şi ora limită. Vor fi evaluate ofertele care vor fi înregistrate până la data şi ora limită de prezentare. Ofertele care vor fi prezentate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi înregistrate şi nu vor fi luate în consideraţie.

Oferta va fi adresată şi expediată la adresa:

Fundația Soros-Moldova

Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Republica Moldova

În atenţia Elenei Vacarciuc

 

8. Oferta trebuie să fie valabilă minim 45 (patruzeci şi cinci) de zile lucrătoare.

9. Criterii de eligibilitate pentru ofertanți :

 • este companie de vânzări auto înregistrată în Republica Moldova;
 • este Distribuitor oficial auto în Republica Moldova;
 • activează în Republica Moldova de nu mai puțin de 3 ani în domeniul vânzărilor auto;
 • dispune de centre de deservire auto autorizate în mai multe localități din RM.

10. Companiile care au prezentat oferte pot participa la ședința de deschidere a plicurilor, care va avea loc la data de 30 septembrie 2019, ora 16.10 în incinta oficiului Fundației. Orice modificare a datei sau orei de deschidere a plicurilor va fi anunțată companiilor participante.

11. Oferta va conține obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de participare completat (Anexa 3_Formular de participare_2019-DSP-UE-03);
 • copia certificatului de înregistrare a companiei;
 • extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • copia licenței de activitate;
 • copia certificatului care atestă calitatea de Distribuitor oficial
 • documente care demonstrează corespunderea specificațiilor oferite cu specificațiile tehnice solicitate pentru fiecare articol oferit;

Fundaţia îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cadrul evaluării.

În cazul lipsei documentelor solicitate, oferta poate fi descalificată.

12. Informaţii suplimentare despre această licitație pot fi obţinute:

Persoana de contact: Ștefan Ivanov

Fundaţia Soros-Moldova                                                                             

Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova

TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07

E-mail: sivanov@soros.md

Anexe: