Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru elaborarea unei Foi de Parcurs pentru instituţionalizarea profesiei de parajurist, asocierea profesională a acestora şi consolidarea sistemului de finanţare

Programul de Drept al Fundaţiei lansează un concurs pentru identificarea unei companii juridice şi/sau a unui Birou de Avocaţi, care să elaboreze o Foaie de Parcurs (Roadmap) pentru instituţionalizarea profesiei de parajurist, asocierea profesională a acestora şi consolidarea sistemului de finanţare.

Obiective specifice:

 • De a analiza cadrul normativ al sistemului de asistenţă juridică primară garantat de stat (cu referire la activitatea parajuriştilor), precum şi alte publicaţii/rapoarte din domeniu;
 • De a elabora metodologia de evaluare a eficienţei sistemului de achiziţii publice a serviciilor parajuridice;
 • De a propune opţiuni privind mecanismul de substituire a parajuriştilor şi asigurarea continuităţii procesului de acordare a asistenţei juridice primare în localitate.
 • De a identifica recomandări specifice şi practice privind îmbunătăţirea sistemului de prestare a serviciilor juridice primare prin intermediul parajuriştilor;
 • De a analiza cadrul legal şi practica naţională în ceea ce priveşte instituţionalizarea unei profesii în Republica Moldova (precondiţii, formalităţi, consecinţe, organe competente etc.);
 • De a analiza şi a expune avantajele şi dezavantajele instituţionalizării profesiei de parajurist, inclusiv statutul juridic, admiterea în profesie, angajarea/contractarea serviciilor, regimul fiscal şi de asigurare socială, cumulul de profesii, incompatibilităţi, conflicte de interese;
 • De a identifica recomandări specifice şi practice de admitere în profesie, în caz de o eventuală instituţionalizare a profesiei de parajurist şi particularităţile de contractare/procurare a serviciilor în caz de o eventuală instituţionalizare a profesiei de parajurist şi/sau creare a Asociaţiei Parajuriştilor;
 • De a analiza şi a expune avantajele şi dezavantajele creării unei Asociaţii a Parajuriştilor;
 • De a analiza legislaţia în domeniul organizaţiilor necomerciale şi a identifica cea mai optimă formă juridică de asociere pentru parajurişti;
 • De a explora experienţele internaţionale în acest domeniu (instituţionalizarea profesiei de parajurist şi crearea unei Asociaţii a parajuriştilor);
 • De a identifica principalele riscuri/obstacole care ar putea surveni în acest proces şi cum acestea pot fi abordate/depăşite;
 • De a pregăti o strategie de advocacy pentru a promova recomandările propuse;
 • De a elabora o Foaie de parcurs (Roadmap) privind instituţionalizarea profesiei de parajurist şi crearea Asociaţiei Parajuriştilor;
 • De a participa la şedinţe publice pentru prezentate principalele concluzii ale Foii de parcurs (Roadmap-ului).

Foaia de parcurs (Roadmap-ul) este destinată în primul rând factorilor de decizie naţionali, respectiv Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, dar şi potenţialilor donatori naţionali sau internaţionali, interesaţi să susţină serviciile de asistenţă juridică primară din ţară. Acest document de politici urmează să evalueze avantajele şi dezavantajele diferitor opţiuni de instituţionalizare şi diferitor forme juridice de organizare a Asociaţiei Parajuriştilor. În acest context, expertul/grupul de experţi/compania va analiza în ce măsură actualul sistem răspunde necesităţilor juridice ale populaţiei, în special ale celor mai vulnerabile grupuri sociale şi contribuie la realizarea scopului propus, inclusiv la abilitarea juridică a populaţiei. Documentul va identifica ariile majore de intervenţie şi îmbunătăţire a sistemului de acordare a serviciilor juridice primare prin intermediul reţelei parajuriştilor, va stabili paşi concreţi pentru procesul de instituţionalizare şi constituire a Asociaţiei Parajuriştilor.

Sunt eligibile pentru a participa la prezentul concurs: companiile juridice şi/sau Birourile Asociate de Avocaţi.

Calificarea şi experienţa (membrii echipei trebuie să aibă următoarele calificări):

 • Studii universitare în drept, ştiinţe sociale sau alte domenii relevante. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj;
 • Experienţa individuală (minim 5 ani) relevantă în domeniu accesului la justiţie şi asistenţa juridică garantată de stat (membrii echipei care vor fi propuşi pentru a se implica în acest proiect trebuie să deţină cel puţin 5 ani de experienţă dovedită în domeniu). Cunoaşterea modelelor funcţionale de utilizare a resurselor comunitare în scopul asistenţei juridice primare, educării şi informării juridice a grupurilor vulnerabile;
 • Cunoaşterea temeinică a normelor şi standardelor Naţiunilor Unite, Uniunii Europene, Consiliului Europei precum şi a altor standarde internaţionale în domeniul accesului la justiţie a grupurilor vulnerabile;
 • Cunoaşterea temeinică a istoricului şi esenţei reformei sistemului de drept în Republica Moldova începând cu 1994;
 • Capacitate de expunere şi scriere coerentă, structurată şi accesibilă, inclusiv utilizarea terminologiei juridice în domeniul asistenţei juridice garantate de stat;
 • Experienţă în elaborarea diferitor rapoarte, articole, publicaţii, manuale etc.
 • Va fi considerat un avantaj experienţa de lucru cu reţeaua parajuriştilor şi/sau cu Consiliul Naţional de Asistenţă Juridică Garantată de Stat;
 • Abilităţi analitice şi de comunicare excelente;
 • Abilităţi dezvoltate de analiză şi sistematizare;
 • Responsabilitate, creativitate şi flexibilitate.

Perioada de executare: contractul va fi implementat în perioada 06 iunie – 15 iulie 2016.

Oferta tehnică va conţine :

 • CV-ul expertului/grupului de experţi (cu indicarea experienţei relevante şi a publicaţiilor/articolelor în domeniu), inclusiv profilul companiei (dacă se aplică);
 • O divizare clară a responsabilităţilor pentru fiecare expert (în cazul în care se propune o echipă de persoane);
 • O scrisoare de motivare privind interesul faţă de acest proiect;
 • Un concept care să includă metodologia de lucru pentru realizarea termenilor de referinţă, inclusiv un plan de activităţi.

Oferta financiară va conţine valoarea contractului în USD (notă: oferta financiară va include toate cheltuielile aferente acestui serviciu: comunicare, transport etc.). Pentru persoanele juridice – se va indica costul serviciilor, plus suma TVA, în cazul în care se aplică. Pe documentul cu oferta financiară va fi inclusă data, semnătura şi ştampila companiei (pentru persoanele fizice, doar data şi semnătura).

Termenul limită de prezentare a dosarului: 02 iunie, ora 17.00.
Ofertele vor fi prezentate în format tipărit. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum şi oferta financiară. Ofertele tehnică şi financiară se vor prezenta în două plicuri sigilate separate.

Pe ofertă/plic se va include următoarea informaţie:
Pentru: Directoarea financiară. Elena Vacarciuc
De la: Numele ofertantului, adresa şi datele de contact, inclusiv telefonul mobil
Data prezentării ofertei
Denumirea Programului şi a concursului: Programul de Drept, Concurs pentru elaborarea unei foi de parcurs.

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară nr.32.

Ofertele tehnice vor fi deschise la data de 03 iunie, ora 11, la sediul Fundaţiei.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Natalia Camburian – coordonatoarea de program, Programul de Drept: ncamburian@soros.md