Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de angajare a unui Coordonator de Proiect

Fundația Soros-Moldova, în colaborare cu Programul de Sprijinire a Educației al Institutului pentru o Societate Deschisă din Budapesta (Education Support Program OSI-Budapest), anunță un Concurs pentru angajarea unui Coordonator de Proiect, care va fi responsabil pentru administrarea și implementarea proiectului “Asistența tehnică în domeniul reformei educaționale”, finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă (OSF). Scopul acestui proiect constă în acordarea asistenței tehnice suplimentare Ministerului Educației prin angajarea societății civile în procesul de consultanță și amplificare a eforturilor în domeniul dezvoltării politicilor educaționale.

Responsabilități:

 • Coordonarea și implementarea activităților în conformitate cu obiectivele generale și specifice elaborate în cadrul Proiectului pentru a asigura bunul mers al acestora
 • Oferirea unui sprijin logistic şi de documentare necesară pentru desfășurarea evenimentelor organizate în cadrul Proiectului (ex. întruniri, instruiri, conferințe, vizite de studiu în teren etc.), în corespundere cu planul de acțiuni aprobat de OSI-Budapest și supervizat de Directorul de proiect
 • Elaborarea în coordonare cu Directorul de proiect a documentelor informative, analitice sau de altă natură care vor facilita implementarea/ realizarea activităților/ obiectivelor Proiectului, inclusiv cele ce ţin de raportarea narativă și financiară corespunzătoare
 • Asigurarea evidenței mijloacelor financiare pe granturile oferite în cadrul Proiectului și asistarea Directorului de proiect în pregătirea plăților însoțite de documentele justificative, utilizând sistemul de management al granturilor al Fundației, în corespundere cu procedurile existente
 • Participarea la ședințele de planificare și evaluare cu echipa de implementare a Proiectului, la întrunirile cu participanții/ beneficiarii Proiectului şi pregătirea documentelor confirmative necesare
 • Asigurarea unei comunicări eficiente cu partenerii Proiectului și cu experții locali și internaționali în vederea coordonării orarului şi desfășurării activității lor în cadrul Proiectului
 • Monitorizarea și evaluarea activităților desfășurate de beneficiari în cadrul proiectelor de grant implementate ca parte integrantă a Proiectului, începând cu perfectarea contractului de grant şi terminând cu primirea raportului narativ și financiar care reflectă cheltuielile privind realizarea Proiectului
 • Elaborarea rapoartelor narative periodice privind implementarea proiectului și traducerea acestora și a altor materiale aferente în engleză și română
 • Păstrarea şi arhivarea documentelor (inclusiv în format electronic) aferente Proiectului în condiții corespunzătoare.

Cerințe:

 • Studii superioare și studii post-universitare/masterat în domeniul socio-umanistic;
 • Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul managementului proiectelor educaționale sau aflarea într-o funcție cu responsabilități similare în cadrului sectorului neguvernamental;
 • Cunoașterea suficientă a domeniului politicilor educaționale și a problemelor ce țin de educația pre-universitară;
 • Abilități analitice și de elaborare a rapoartelor în limbile română și engleză; capacități de vorbire și scriere fluentă în aceste limbi; cunoașterea la nivel uzual a limbii ruse;
 • Abilități bune de management, comunicare și negociere;
 • Utilizator PC avansat, buna cunoaștere a programelor Microsoft Word şi Excel.

Dosarul va include:

 1. Scrisoarea de motivare (cel mult o pagină)
 2. CV-ul candidatului
 3. Copia buletinului de identitate

Procesul de selectare a candidaților:
- Depunerea dosarului se va face până-n data de 14 aprilie, ora 12.00
- Preselecția candidaților se va face până la data de 18 aprilie a.c.
- Doar candidații preselectați vor fi invitați pentru un interviu, care va avea loc la sediul Fundației (ziua va fi stabilită ulterior)
N.B.: Fundația își rezervă dreptul de a negocia sau respinge candidaturile cu solicitări financiare care depăşesc bugetul stabilit pentru funcția respectivă.

Durata contractului de angajare pentru funcția de Coordonator de proiect va fi de un an, cu posibilitatea prelungirii ulterioare a acestuia.

Pentru a eficientiza comunicarea cu potențialii candidați, vă rugăm neapărat să indicați numărul de mobil și adresa de e-mail la care să vă putem contacta în regim de urgență.

Dosarul va fi expediat până la data de 14 APRILIE a.c. în format electronic la adresa: acoretchi@soros.md, cu specificarea “Programul de Sprijinire a Educației/Concurs de angajare Coordonator de proiect” sau depus, într-un plic, la sediul Fundației Soros-Moldova (str. Bulgară 32, mun. Chișinău), având mențiunea “Programul de Sprijinire a Educației/Concurs de angajare Coordonator de proiect”.

Relaţii la telefon: (022) 274480, 270031; persoana de contact: Ana COREȚCHI, Director de proiect.