Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Asistent/ă de program în cadrul Departamentului Buna Guvernare a Fundației Soros-Moldova (Contract pentru o perioadă determinată

Fundația Soros-Moldova recrutează pentru o perioadă determinată, un/o Asistent/ă de Program, în cadrul Departamentului Buna GuvernareMisiunea Departamentului Buna Guvernare este de a spori transparența, responsabilitatea, eficiența și eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană. Principalele priorități ale Departamentului Buna Guvernare sunt promovarea responsabilității, transparenței și a integrității pentru a contesta practicile corupte și ineficiente la nivelul guvernului central și local; și îmbunătățirea actului de guvernare prin participarea la inițiative comunitare.

 
Perioada de angajare: 6 luni.
 
Principalele responsabilități:
 • Să ofere asistență directorului de departament în pregătirea documentelor justificative pentru plata prestatorilor de servicii, inclusiv a celor străini, utilizând sistemul informatic intern în corespundere cu procedurile Fundației;
 • Să înregistreze documentele relevante în sistemul de evidență contabilă al Fundației și să prelucreze datele contabile în conformitate cu politica contabilă a fundației;
 • Să se documenteze privitor la serviciile și bunurile care urmează a fi procurate inclusiv prin solicitarea de oferte de la prestatori de servicii/furnizori și comunicarea ulterioară cu aceștia până la încheierea tranzacției cu semnarea tuturor documentelor confirmative;
 • Să participe la colectarea și analiza datelor ce țin de implementarea activităților departamentului;
 • Să asigure păstrarea și arhivarea documentelor (inclusiv în format electronic)în condiții corespunzătoare;
 • Să ofere suport echipei departamentului în pregătirea, organizarea și desfășurarea activităților planificate în cadrul departamentului;
 • Să ofere sprijin logistic și administrativ în cadrul departamentului.
 • Să comunice politicos prin email sau în caz de necesitate - prin telefon cu persoanele cu care interacționează, inclusiv cu partenerii străini.
Cerințe față de candidații eligibili:
 • Studii superioare, în domeniul socio-umanistic, economie sau management;
 • Minim un an de experiență de lucru în domeniul relevant activității programului (experiența de lucru într-o organizație neguvernamentală va constitui un avantaj);
 • Experiență de lucru cu sisteme de evidență contabilă;
 • Experiență de lucru în domeniul achizițiilor de bunuri și servicii, și / sau experiență de organizare a evenimentelor vor constitui un avantaj;
 • Abilități organizatorice, de comunicare și negociere;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Capacitatea de a vorbi și scrie fluent în limba română și engleză;
 • Abilități avansate de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint);
 • Capacitatea de a lucra eficient în situații cu termene-limită;
 • Aptitudini de documentare, cercetare și raportare.
 
Dosarul pentru concurs va conține în mod obligatoriu:
 • Scrisoarea de intenție,
 • CV-ul candidatului,
 • Datele de contact ale unei persoane de referință (Numele, funcția, instituția în care activează și datele de contact (telefon, e-mail).
Fundația Soros-Moldova își rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor ce confirmă studiile efectuate și experiența de muncă.
Etapele concursului:
 
1. Preselecția
La această etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele indicate în termenii de referință și vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: calificarea profesională și experiența relevantă.
 
2. Interviul
Comisia de concurs va invita pentru interviu doar candidații preselectați la etapa anterioară, care vor fi anunțați despre data și locul desfășurării interviului.
 
3. Evaluarea finală
În urma evaluării prestației candidaților la etapele anterioare, va fi selectat un singur candidat pentru postul de Asistent de Program
 
Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete în limba română, la adresa de email: recruitment@soros.md sau să depună dosarul la recepția Fundației Soros-Moldova, str. Bulgară nr. 32, Chișinău, cu mențiunea „Concurs Asistent de program, Departamentul Buna Guvernare”până la 29 octombrie 2018, ora 16.00.
 
Pentru detalii suplimentare, nu ezitați să luați legătura cu Ana Coretchi, Director de Proiect, acoretchi@soros.md sau la telefon 022274480.
 
Fundația Soros-Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.